Søgning på: SO2 - Studieomr������de del 2. Resultater: 1 til 20 af 202
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Kapitel 2 | Ellære | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I dette kapitel kan du læse om resistans, kapacitor, spændingskilder og elektriske felter. Definition af spændingsforskelSpændingsforskellen er givet ved omsat energi per ladning :Definition af strømstyrkeElektrisk strømstyrke er givet ved passeret ladning per tid :Definition af elektrisk energ...
 • Newtons 1., 2. og 3. lov | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love. Newtons 1. lovInertiens lovEt legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.Newtons 2. lov...
 • Inerti | Mekanik

  Kompendie
  Inerti er den egenskab ved fysiske objekter, der gør, at de vil beholde deres bevægelse eller stilstand, hvis de ikke bliver påvirket af nogen kræfter.Et eksempel på inerti er en billard kugle, der skydes afsted. Når man først har sat kuglen i gang, vil den fortsætte med samme hastighed i samme r...
 • Cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel omhandler en cirkel, der i matematik er en af de vigtigste figurer. Derfor er det meget vigtigt at forstå de grundlæggende karakteristika for en cirkel. Geometrisk er en cirkel en 'rund figur'.I modsætning til trekanter, firkanter og andre figurer indenfor geometri i planen,...
 • Sekskant - Heksagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En sekskant eller et heksagon, er en figur i geometrien med seks sider og seks vinkler. En sekskant er således en polygon med seks hjørner. Et heksagon på engelsk staves næsten på samme måde, nemlig et "hexagon".Sekskant.En sekskant har en vinkelsum på 720 grader. Altså, hvis man finder...
 • Procent af noget | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent af noget betyder i de fleste tilfælde, at man vil beskrive en bestemt del af en værdi.Et eksempel kan være, at prisen på mælk er steget med 10 %. Her beskriver vi altså stigningen ud fra den originale pris.Hvis mælk eksempelvis før kostede 10 kr. og nu koster 11 kr., kan man sige at prise...
 • Kovalent binding | Atom

  Kompendie
  Hvad er en kovalent binding?En kovalent binding er karakteriseret ved, at atomerne i den kovalente binding deler et eller flere elektronpar i mellem sig. Af den grund kaldes kovalente bindinger også for elektronparbindinger. Kovalente bindinger dannes mellem atomer, hvor forskellen i elektronegat...
 • Stråling

  Kompendie
  Stråling og bølger er meget nært forbundet. Stråling er bølger, men bølger kan også være andet end stråler.Hvad er stråling?Stråling er kort sagt bølger af partikler. Der findes flere forskellige typer stråling med forskellige egenskaber. Man kan 'groft' dele strålerne op i hvilke partikl...
 • Parallelogram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et parallelogram er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Navnet parallelogram henviser til at denne figur i geometrine består af parvis parallelle sider.Et parallelogram hvor alle fire sider har samme længde kaldes en rombe, og en rombe hvor alle fire vinkler er ens (rette...
 • Kugle | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En kugle er en figur i rumgeometri. En kugle i rumgeometri minder om en cirkel, der hører til i geometri (plan). Altså er en kugle en fuldstændig rund figur uden egentlige sider eller hjørner. Kugler er meget almindelige, eksempelvis bolde og forskellige andre typer af kugler.Kugle.En kugle defin...
 • Varians | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Varians er et meget anvendeligt begreb i deskriptiv statistik, inferential statistik og sandsynlighedsregning.Hvad er varians?Inden for deskriptiv statistik er det korrekte navn faktisk ’empirisk varians’. Varians (alene) knytter sig i stedet til den inferentiale statistik. Glemmer ma...
 • Keglestub | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En keglestub er en kegle, hvor toppen er fjernet. En keglestub kan til dels sammenlignes med den rumgeometriske figur, en cylinder. I en kegelstub er toppen mindre end bunden modsat cylinderen, hvor top og bund er lige store.Keglestub med højde og radius markeret.En keglestub har dermed både en c...
 • Rektangel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et rektangel er en firkant, altså indenfor geometrien(plan) en figur med fire sider. Et rektangel er karakteriseret ved at de 4 hjørner alle skal være vinkelrette (90 grader), og at de modstående sider er parallelle og parvis lige lange.Et rektangel minder derfor om et parallelogram hvor de modst...
 • Overfladeareal af cylinder | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Overfladeareal af cylinder er den samlede overflade på den tredimensionelle figur cylinder. Således minder begrebet overfladeareal i rumgeometri om omkredsen i plangeometri. Man taler således ikke om omkreds af cylinder, som for en cirkel, men istedet om overfladearealet af en cylinder.Overflade ...
 • Tikant - Dekagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En tikant eller en dekagon, er en figur i geometrien med ti sider og ti vinkler. En tikant er således en polygon med ti hjørner.Man kan komme ud for stjerne-formede figurer, som har ti kanter. En stjerne-formet polygon er en konkav polygon. Definitionen af en konkav polygon findes i artiklen Poly...
 • Syvkant - Heptagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En syvkant eller en heptagon, er en figur i geometrien, med syv sider og syv vinkler. Syvkanten er dermed en polygon med syv hjørner. Syvkant.En syvkant har vinkelsummen 900 grader.Vinkelsummen for et polygon udregnes ved hjælp af formlen (n er antal kanter):Det vil sige, hvis man finder ...
 • Planøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet planøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed staten styrer og påvirker den primære udvikling af det pågældende lands økonomi.Hvad er planøkonomi?I et planøkonomisk samfund kontrolleres det økonomiske marked – altså priser og mængder af producered...
 • Rumfang af cylinder | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rumfang af cylinder er et mål for, hvor meget en cylinder fylder i rummet og er derfor en del af det matematiske hovedemne rumgeometri. En cylinders rumfang kan også kaldes dens volumen. Derfor bruges ofte bogstavet V i beregninger af cylinderes volumen.Se endvidere artiklen Overfladeareal af cyl...
 • Keglesnit | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Keglesnit er i matematik en række kurver, som har det tilfælles, at de kan beskrives som et bestemt snit i en kegle.De fire kurver er cirkler, ellipser, parabler og hyperbler.De fire forskellige keglesnit. I øverste række ses keglerne fra oven, og i nederste række ses de fra siden. De stiplede li...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste