Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 181 til 200 af 224
 • PLC-modellen

  Kompendie
  Produktlivscyklus-modellen vedrører, som navnet antyder, produktets livscyklus. PLC-modellen indeholder en undersøgelse af et givent produkt eller produktgruppes position over et givent ”livstidsforløb”. Modellen benyttes til at finde ud af hvor langt fremme i forløbet produktet er, o...
 • Omkreds af cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Omkreds af cirkel er længden af cirkelperiferien hele vejen rundt. Omkreds af cirkel er tæt knyttet til pi og radius. Lær mere om cirklens omkreds nu.
 • Mekanisk energi | Energi

  Kompendie
  Mekanisk energi er summen af potentiel energi og kinetisk energi. Vi har denne formel for mekanisk energi:I et system, hvor der ikke udøves nogen ydre kræfter, vil den mekaniske energi være konstant. I et sådan system vil eventuelle ændringer i kinetisk eller potentiel energi altid betyde en tils...
 • Strukturformel | Atom

  Kompendie
  En strukturformel adskiller sig fra molekylformlen og den empiriske formel ved at beskrive alle strukturelle detaljer om et molekyle. Det er altså både muligt at bestemme molekylformlen og den empiriske formel ud fra en strukturformel. Det gælder også, at strukturformlen for et molekyle er unik. ...
 • Katete | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En katete er en af siderne i en retvinklet trekant, som ligger omkring den rette vinkel.Derfor har en retvinklet trekant altid to kateter, og de vil altid ligge vinkelret på hinanden.Figuren viser hvad en katete er. De to kateter er markeret på en retvinklet trekant. Den rette vinkel er markeret ...
 • Selskabsformer

  Kompendie
  I Danmark findes der fem forskellige selskabsformer, også kaldet ejerformer, som en virksomhed kan benytte sig af.Virksomhederne i Danmark kan kategoriseres under de forskellige ejerformer ved at se nærmere på kravet til kapitalindskud i virksomheden, antallet af ejere samt hæftelsen. Disse ejerf...
 • Interessentskab | Selskabsformer

  Kompendie
  Et interessentskab forkortes med I/S, som man vil se efter firmaets navn for at markere selskabsformen. Et interessentskab kendes også som et interessentselskab.Et interessentskab skal have minimum 2 ejere, der er ingen krav til kapitalindskuddet i virksomheden.Derudover hæfter ejerne både person...
 • Dividere brøker | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel viser fremgangsmåden for at dividere brøker.At dividere med brøker er nemt, når man bare ved, hvordan man skal sætte beregningen op. Den nemmeste måde er at lave divisionen om til en multiplikation. Se artiklen Hvordan ganger man brøker?For at se hvordan man lægger brøker sammen og ...
 • Deskriptiv statistik | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Statistik er et af matematikkens hovedemner. Statistik er kort fortalt en metode til at udtrække information fra datamateriale.Statistik inddeles grundlæggende i deskriptiv statistik og i inferential statistik.Dette delkapitel i formelsamlingen handler om den mest simple af de to, nemlig deskript...
 • Elastiske kræfter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  En kraft er elastisk, hvis den er rettet mod et bestemt punkt, ligevægtsstillingen, og kraften er ligefrem proportional med afstanden \(x\) fra ligevægtsstillingen.Proportionalitetskonstanten kaldes for fjederkonstanten. Formel for svingningstid fjederSvingningstiden for en partikel med massen ...
 • Procentvis afvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentvis afvigelse er tæt forbundet med en procentvis ændring. Procentvis afvigelse er et begreb, der især knytter sig til de naturvidenskabelige fag, eksempelvis fysik og kemi, hvor man opererer med tabelværdier. Men det kan også sagtens være matematiske størrelser eller resultater.Når man ber...
 • Herons formel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Herons formel benyttes til at bestemme arealet af alle typer trekanter, hvis man kender sidelængderne. Se Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
 • Diameter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Diameter er en linje eller længden af denne linje, som går fra en cirkels periferi til centrum og ud til periferien på den modsatte side.Når man taler om diameteren på en cirkel, mener man normalt længden af linjen. Men når man taler om en diameter, er det ofte linjen, man mener, da man kan tegne...
 • Radikale Venstre - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Det Radikale Venstre (ofte kaldet ’de radikale’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Det Radikale Venstres mærkesager blive gennemgået.Partiet blev stiftet i 1905 af en gruppe tidligere medlemmer af Venstre, som ønskede at føre en mere socialliberal politik. Radikale V...
 • Bevægelse | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Acceleration og hastighedFor en stedfunktion .Øjeblikkelig hastighed til tiden . Fart er defineret som normen af hastigheden: Øjeblikkelig acceleration til tiden :Bevægelse med konstant accelerationdvs hvor er en konstant. Sammenhængen mellem hastighed og sted når begyndelseshastigheden er ...
 • Parabel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En parabel er en geometrisk afbildning, der er symmetrisk omkring et toppunkt. Grafisk ligner en parabel en mund, som er sur (konkav) eller glad (konveks).
 • Gravitation | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Gravitationskraften mellem to legmer med masserne og \(M\) i afstanden fra hinanden er givet ved: Potentiel energi i gravitationsfeltDen potentielle energi af to legmer med masserne og i afstanden fra hindenden er givet ved: Tabelværdi for gravitationskonstanten Kilde: NIST / CODATA 2010.
 • Terning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En terning er en figur i rumgeometri. Terninger har seks sider, som alle er kvadrater. Det vil sige at en terning har samme højde, bredde og længde.En terning minder om en anden rumgeometrisk figur, nemlig en kasse. Men de adskiller sig ved at kun terningen har kvadratiske sider.Rumfang af en ter...
 • Prisme | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En prisme er en figur i rumgeometri. En prisme er opbygget af en topflade og bundflade, der har form som en polygon. Polygonen er det samme i top og bund, og mellem disse findes det samme antal rektangler som antallet af kanter i polygonen. På figuren herunder udgør en trekant grundfladen og samt...
 • Kapacitor | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Elektrisk feltstyrke mellem pladerDen elektriske feltstyrke i en kapacitor er givet ved : når permittiviteten er konstant afhængig af isolatormediet mellem kapacitorpladerne og ladningstætheden er givet ved:Spændingsfald over kapacitorSpændingsfaldet over kapacitoren kan udtrykkes ved den ele...