Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 21 til 40 af 224
 • Rumfang af cylinder | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rumfang af cylinder er et mål for, hvor meget en cylinder fylder i rummet og er derfor en del af det matematiske hovedemne rumgeometri. En cylinders rumfang kan også kaldes dens volumen. Derfor bruges ofte bogstavet V i beregninger af cylinderes volumen.Se endvidere artiklen Overfladeareal af cyl...
 • Planøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet planøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed staten styrer og påvirker den primære udvikling af det pågældende lands økonomi.Hvad er planøkonomi?I et planøkonomisk samfund kontrolleres det økonomiske marked – altså priser og mængder af producered...
 • Nikant - Novegon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En nikant eller en novegon, er en figur i geometrien med ni sider og ni vinkler. En nikant er således en polygon med ni hjørner.Nikant.En nikant har en vinkelsum på 1260 grader. Altså, hvis man finder vinklerne på alle hjørnerne i en nikant, og tager summen af disse, får man altid 1260 grader.En ...
 • Standardafvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Standardafvigelse er et meget anvendt og nyttigt begreb i deskriptiv statistik. Standardafvigelse er en af de såkaldte statistiske deskriptorer.Spredning er et andet ord for standardafvigelse. De to begreber, standardafvigelse og spredning, anvendes som synonymer i denne artikel.Standardafvigelse...
 • Ottekant - Oktagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ottekant eller en oktagon (kan også staves oktogon), er en figur i geometrien, med otte sider og otte vinkler. Ottekanten er dermed en polygon med otte hjørner.Generelt er det svært at udregne arealet af irregulære polygoner med mange kanter. Nogle få irregulære ottekanter kan man dog ret nemt...
 • Brøkregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Brøkregning beskriver, hvordan man regner med brøker. Det vil sige operationer som addition, subtraktion, division og multiplikation af brøker.I denne artikel vil vi gennemgå de grundlæggende operationer, addition og subtraktion. For division af brøker se artiklen Dividere brøker. For multiplikat...
 • Brøk til procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Når man har en brøk og skal omregne til procent, skal man gange brøken med 100 %. Man får derefter et kommatal, angivet i procent, som resultat. Eksempelvis som på en formel for procent ser således ud:Herunder kan du indsætte en brøk i lommeregneren, og udregne den procentdel som brøken svarer t...
 • Impuls | Mekanik

  Kompendie
  Impuls er en fysisk størrelse, der bestemmes af et legemes masse og hastighed. Impuls kaldes også bevægelsesmængde.Impuls udregnes med følgende formel:p er impulsm er masse i kgv er hastighed (velocitet) regnet i m/sImpuls er altid bevaret når legemet ikke påvirkes af ydre krafter. Men selv ved p...
 • Polygon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En polygon, i geometri, er en lukket figur, bestående af et antal sider og kanter. En polygon kan også kaldes en mangekant og de benyttes som synonymer i denne artikel.Polygoner er en overordnet betegnelse for mange kendte figurer i geometri, og derfor kan disse 'mangekanter' se ud på man...
 • Renters rente | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Renters rente, som en del af rentesregning, er måske et udtryk, der kan skræmme nogen. Men i virkeligheden er det ikke så kompliceret. Renters rente beskrives også som rentes rente.Renters rente betyder blot, at kapital forrentes flere gange til en konstant rentefod. Når rente første gang tilskri...
 • Elektronegativitet | Atom

  Kompendie
  Elektronegativitet er en egenskab, som beskriver et atoms evne til at tiltrække elektroner.Hvert grundstof har et nummer, betegnet med symbolet χ, som er grundstoffets elektronegativitet. Jo højere elektronegativitet nummer et grundstof har, desto mere tiltrækker det elektroner.Elektronegativ...
 • Femkant - Pentagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En femkant eller et pentagon, er i geometrien en figur med fem sider og fem vinkler. En femkant er dermed et polygon med fem hjørner.Femkant.Den såkaldte vinkelsum i en femkant er altid 540 grader. Det vil sige, hvis man måler alle vinkler i en femkant, og tager summen, vil man altid få 540°,...
 • Integralregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Integralregning er et emne inden for matematik, som handler om at analysere funktioner den modsatte vej af differentialregning. Altså hvis man integrerer en funktion f og dernæst differentierer, får man funktionen f igen. Den funktion vi får når vi integrerer en funktion f, kalder vi stamfunktion...
 • Molekyle | Atom

  Kompendie
  Hvad er et molekyle?Et molekyle er kendetegnet ved, at det består af mindst to atomer, der er bundet til hinanden med kovalente bindinger. Det er vigtigt, at der er tale om netop kovalente bindinger, da atomer, der er bundet sammen af ionbindinger, i stedet kaldes et salt. En kovalent binding opn...
 • Procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Ordet procent stammer fra latin (pro cent) og betyder pr. hundrede. Eller hundrededele. Procent forkortes med det matematiske symbol . Men hvad er procent?I definitionen af procent er det vigtigt at tænke på, at hele værdien er dele. Procent betyder, hvor mange dele man har ud af de dele i alt....
 • Symmetriakser | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Symmetriakser er linjer trukket igennem figurer, som får den ene side til at være en spejling af den anden. Symmetriakser kaldes derfor også for spejlingsakser.Symmetrisk figur med en symmetriakse markeret med striplet linje. Som man kan se på ovenstående figur, ser figuren altså ligedan ud på be...
 • Isotop | Kernefysik

  Kompendie
  En isotop er et grundstof af en bestemt variant. Hvert atom har et atomnummer, som siger hvor mange protoner atomkernen indeholder, men antallet af neutroner i kernen kan variere. For hver variation af et atom har vi en isotop.For eksempel har brint en proton og ingen neutroner. Men brint har ogs...
 • Toppunktsformel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En toppunktsformel benyttes indenfor emnet 2. gradsligninger. Med toppunktsformlen kan man finde toppunktet (minimum eller maximum) for en parabel. Læs nu.
 • Sociale forhold | Købsadfærdsanalyse

  Kompendie
  Under de sociale forhold tager man hovedsagligt hensyn til to forskellige faktorer; hvilke referencegrupper, der påvirker forbrugerne og hvilke opinionsledere, der påvirker forbrugerne, herunder både vertikale og horisontale opinionsledere.En referencegruppe bliver oftest defineret som en gruppe ...
 • Lineær sammenhæng | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En lineær sammenhæng er tæt knyttet sammen med en lineær funktion og linjens ligning. Den grafiske afbildning for en lineær sammenhæng er nemlig en ret linje, ligesom de to førstnævnte. Mange lineære sammenhænge er ofte logisk åbenlyse.Det mest simple eksempel er en lineær sammenhæng mellem antal...