Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 41 til 60 af 224
 • Tragtmetoden | Internationalisering

  Kompendie
  Tragtmetoden er den mest ressourcekrævende metode, da den kræver omfattende markedsanalyser af de forskellige markeder, som man tager udgangspunkt i. Tragtmetoden kan også ses som en frasorteringsmetode. Dette er grundet, at man i starten tager udgangspunkt i, at man kan eksportere til alle poten...
 • Udvælgelse af konsumentenhed for virksomheden | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Man vil i forbindelse med udvælgelsen af virksomhedens konsumentenhed se nærmere på, hvad der karakteriserer en konsumentenhed, og hvordan den potentielle markedsfordeling ser ud for den givne virksomhed og dens konkurrenter.En konsumentenhed er beskrevet som en gruppe af personer, der har teknis...
 • Ioniserende stråling | Stråling

  Kompendie
  Ioniserende stråling er en form for stråling, der har nok energi til at ionisere andre atomer. Ioniserende stråling kan derfor være hvilken som helst form for stråling, men det forbindes hovedsageligt med radioaktiv stråling.Vi deler derfor ioniserende stråling ind i de samme tre grupper som radi...
 • Købsadfærdstype | Købsadfærdsanalyse

  Kompendie
  Når man taler om en bestemt købsadfærdstype, kan forbrugeren antage en af de fire forskellige mulige købsadfærdstyper, der er fremstillet i pensum. Dog skal man huske på, at forbrugere kan antage forskellige købsadfærdstyper, alt efter hvilket produkt de er ude for at købe.Matricen, som adfærdsty...
 • Marxisme | Ideologi

  Kompendie
  Marxisme er navnet på en teori om en politisk holdning til samfundet. Marxismen er opkaldt efter den tyske socialist, Karl Marx (1818-1883) og er baseret på hans idéer om et klasseløst samfund og ophævelsen af privat ejendomsret.Hvad er marxisme?Marxismen er en verdensanskuelse og en analy...
 • Nazisme | Ideologi

  Kompendie
  Nazisme er navnet på en politisk bevægelse og en række ensartede idéer, en ideologi, om en ekstrem højreorienteret holdning til samfundet. Nazismen opstod i Tyskland kort efter afslutningen på Første Verdenskrig som modbevægelse til socialismen og som reaktion på det politiske og økonomisk...
 • Fission | Kernefysik

  Kompendie
  Fission er den process i kernefysik, hvor en atomkerne splittes op i mindre dele. Fission kaldes også kernespaltning.Fission sker naturligt i naturen, men kan også fremtvinges under de rette omstændigheder i en kernereaktor eller i laboratoriet.Ved fission afgives der en stor mængde energi, som k...
 • Hegemoni | Ideologi

  Kompendie
  Hegemoni er et begreb, der betegner en stærk stats magt og overherredømme over svagere stater eller befolkningsgrupper. Ordet ’hegemoni’ stammer fra græsk og betyder ’anførsel’ og ’ledelse’. På grund af hegemoniets ulige magtbalance vil den hegemoniske stat oft...
 • Beslutningsprocessen | Købsadfærdsanalyse

  Kompendie
  Denne proces indebærer alle de overvejelser og aktiviteter, som en forbruger typisk gennemgår i forbindelse med et givent køb. Processen består af 5 forskellige faser, som man typisk gennemløber. Dog er det ikke i forbindelse med alle typer af køb, at man gennemløber alle 5 faser. Herudover vil d...
 • Lys | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Snells lovSammenhængen mellem indfaldsvinklen og udfaldsvinklen ved overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: når er det relative brydningsforhold for overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: når og er udbredelseshastigheden i hhv. medium 1 og medium 2.
 • SWOT-analyse eksempel | SWOT-analyse

  Kompendie
  Der vil typisk ligge en hel stribe af relevante modeller bag SWOT analysen. SWOT analysen er bygget op omkring virksomhedens interne og eksterne situation, både på den positive og negative måde. Hvis man tager udgangspunkt i B&O’s interne situation, vil man både kunne tage udgangspunkt ...
 • Andengradsligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En andengradsligning er helt essentiel i matematik. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad en andengradsligning er og vigtigst at kunne løse den. Man skriver også ofte '2. gradsligning' på denne måde. I artiklen her benyttes begge måder.En andengradsligning er nært forbundet med et andengr...
 • Procent af et tal | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent af et tal betyder generelt, at man tager en vis procentdel af et tal.Man tager procent af et tal ved først at dele tallet op i 100 dele, og dernæst at gange antal procent med denne fraktion.Skal man for eksempel finde 20 % af 500, finder man først 1 % således:1 hundrededel eller 1 % af 50...
 • Midtnormal | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En midtnormal til et linjestykke er en vinkelret linje, der deler det pågældende linjestykke i to lige store stykker. Med andre ord halveres linjestykket af midtnormalen. Således kan man finde midtnormalen til alle sider/linjestykker i en trekant.En midtnormal kan betegnes lille n. En midtnormal ...
 • Bølgelængde | Bølger

  Kompendie
  Bølgelængde er afstanden mellem gentagne dele af en bølge. For en sinuskurve kan man sige, at det er afstanden mellem hver bølgetop. Bølgelængde måles i meter, men for mange bølger bruger man mindre størrelser som milli- og mikrometer. Bølgelængde bliver ofte givet tegnet λ, det græske bog...
 • Annuitetsregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Annuitetsregning er nært forbundet med rentesregning. Men der er en væsentlig forskel. Rentesregning er en-dimensionel, hvorimod annuitetsregning har flere dimensioner. I rentesregning siges man 'kun at gå i banken én gang'. Enten for at indsætte ét beløb, eller låne é...
 • Energi

  Kompendie
  Energi er svært at definere, da det kan betyde mange forskellige ting. Energi er aldeles grundlæggende i fysikkens verden, når man skal beskrive fysiske systemer, og især hvordan forskellige fysiske systemer påvirker hinanden.Hvad er energi?Energi er et begreb i fysik, som bestemmer styrken af fo...
 • Uppsala modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Uppsala-modellen, der også betegnes som fase-modellen, er en model der viser det forløb utroligt mange virksomheder gennemgår i forbindelse med udvidelsen af deres eksportområder. Man tager her hensyn til to forskellige faktorer; markedsspredningen og markedsoperationsformen, der tilsammen udgør ...
 • De 7 p'er | Parametermix

  Kompendie
  De 7 p'er er som nævnt en udvidet udgave af modellen De 4 p'er. Hvor de 4 p'er er relevante for virksomheder, der sælger fysiske produkter, er de 7 p'er udvidet til at gælde virksomheder i servicefagene.En service er en handling, som en part i en handel tilbyder den anden part. Ha...
 • Hvordan ganger man brøker? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel vil forklare, hvordan man ganger brøker. Det er faktisk meget nemt.For at hvordan brøker lægges sammen og trækkes fra hinanden se artiklen Brøkregning.Man ganger to brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Det kan skrives generelt således:Hvis man har at gøre med ...