Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 101 til 120 af 224
 • Kulstof-14 | Grundstoffer

  Kompendie
  Kulstof-14 er den isotop af grundstoffet kulstof, der har netop 8 neutroner i sin atomkerne, sammen med de 6 protroner der er kendetegnet for kulstofatomer – derfor tallet 14. Kulstof-14 er radioaktivt og henfalder til nitrogen-14 , der ikke er radioaktivt. Dette sker via beta-henfald. Hal...
 • Spændingskilder | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ohms 2. lovEn strømforsyning eller et batteri kan opfattes som en elktromotorisk kraft i serie med en resistor med resistansen , som kaldes strømforsyningens eller batteriets indre resistans. Hvis strømforsyningen er tilsluttet et kredsløb med strømstyrke , kaldes resistansen af dette kredsløb d...
 • Observationssæt | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Begreberne observation og observationssæt hører til i den deskriptive statistik. Men hvad er en observation og hvad er et observationssæt?Der er mange begreber at holde styr på i deskriptiv statistik, men disse to er meget simple. Lad os starte med sidstnævnte.Et datasæt som skal beskrives, bland...
 • Overfladeareal | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Overfladeareal er størrelsen af overfladen på en tredimensional figur.Ligesom areal giver os størrelsen af todimensional figur, giver overfladearealet den samlede størrelse af alle overfladerne i en tredimensional figur.For eksempel er en terning opbygget af seks lige store overflader. Derfor er ...
 • Alfastråling | Stråling

  Kompendie
  Alfastråling er biproduktet af alfahenfald. Det består af heliumkerner med to protoner og to neutroner. Alfahenfald sker når tunge kerner bliver så ustabile at de mister masse ved at udsende heliumkerner.Et eksempel på alfahenfald:Det radioaktive uranatom frigiver en heliumkerne og henfalder til ...
 • Partiel integration | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Partiel integration er en metode til at integrere produktet af to funktioner.Partiel integration fungerer ved at man gør brug af følgende ligning:Denne ligning gælder altid. Den gælder også hvis man bytter om på f og g. Det afgørende er at man kan differentiere funktione f(x) og integrere funktio...
 • Tyngdeacceleration | Mekanik

  Kompendie
  Tyngdeacceleration er den acceleration, som legemer får, når de påvirkes af tyngdekraften. Jordens tyngdekraft tiltrækker legemer ved at accelerere dem ind mod jordens massecentrum. Denne acceleration er ligesom tyngdekraften næsten konstant over hele jorden.Tyngdeacceleration er også den samme f...
 • SWOT-analyse

  Kompendie
  I introduktionen til økonomi- og afsætningsrelaterede uddannelser er SWOT-analysen typisk en af de modeller, som man først stifter bekendtskab med – derfor har mange en tendens til at benytte SWOT-analysen uden nogen bagvedliggende teoretisk viden om faget og vælger i stedet at benytte sig ...
 • Porters five forces

  Kompendie
  Hvis man får stillet til opgave at foretage en brancheanalyse, vil det stort set altid forventes, at man inddrager Porters Five Forces. Modellen beskriver fem grundlæggende kræfter, som bestemmer konkurrencevilkårene i en branche. Husk på, at en branche er defineret til at være en gruppe af virks...
 • Konkurrenceformer

  Kompendie
  Konkurrenceformer bestemmes ud fra graden af præference, som forbrugerne har for et givent produkt, kombineret med konkurrenternes størrelser og antallet af dem. Herved fremkommer de forskellige konkurrenceformer, som en virksomhed kan tilhøre.Som virksomhed søger man altså at identificere, hvilk...
 • Virksomhedstyper

  Kompendie
  Der findes en række forskellige virksomhedstyper, som en virksomhed kan kategoriseres under. I Danmark vil virksomheder typisk kategoriseres som produktions-, handels- eller servicevirksomheder. Herudover kan handelsvirksomheder også inddeles efter, hvorvidt de opererer inden for detailhandel ell...
 • Kapitalisme | Ideologi

  Kompendie
  Kapitalisme er navnet på et økonomisk system i samfundet, der går ind for privat ejendomsret og markedsøkonomi.Hvad er kapitalisme?Ordet ’kapitalisme’ kommer af det latinske caput, som betyder 'hoved'. Betydningen refererer i den forstand til det økonomiske begreb 'hovedsu...
 • Markedsleder | Positionering

  Kompendie
  Markedslederen er den virksomhed, der har den største markedsandel. Denne virksomhed vil betegnes som den dominerende virksomhed, da den har overhånden i forhold til flere af de andre virksomheder på markedet. Dette betyder, at markedslederen typisk er førende indenfor prissætning, førende indenf...
 • Bølger

  Kompendie
  Bølger er udbredning af energi i form af svingninger. Bølger ligger til grund for vandbølger i havet, men også lyd, lys, radio, røntgen og andre fysiske fænomener. Bølger bevæger sig mellem to yderpunkter omkring en ligevægtstilling.Bølge med ligevægten illustreret af den grå linje. Bølger er ken...
 • Born Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Virksomheder, der følger teorien, som er indeholdt i Born Global modellen, er karakteriseret ved at have minimum 25% af deres omsætning fordelt ud på eksportmarkeder, indenfor de første tre år af deres levetid. Oftest forekommer det for sådanne virksomheder, at de producerer produkter, som allere...
 • Resonans | Bølger

  Kompendie
  Resonans et fysisk fænomen, der opstår i mange forskellige sammenhænge, hvor et system har en eller flere frekvenser der yder mindre modstand end andre frekvenser. Disse frekvenser vil dermed kræve mindre energi og kan derfor nemt forstærkes.Et eksempel på resonans er en guitarstreng. Når en stre...
 • Svingninger | Bølger

  Kompendie
  Svingninger er periodiske bevægelser. Ofte vil svingninger kunne beskrives af en sinusbølge, altså en glat bevægelse mellem to yderpunkter.Et eksempel er et penduls svingninger. Når pendulet er sat i gang, vil det svinge mellem to yderpunkter. Punktet mellem de to yderpunkter kaldes hvilestilling...
 • Newtons 3. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså si...
 • Dopplereffekt | Bølger

  Kompendie
  Dopplereffekt er et fænomen for bølger, som gør, at den relative forskel i hastighed mellem kilde og modtager giver en ændring af bølgelængde.Vi kender Dopplereffekten fra sirener på ambulancer. Lyden ændrer sig, alt efter hvor vi er i forhold til sirenen. Hvis sirenen bevæger sig i mod os, har s...
 • Renteformlen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Renteformlen er, som en del af rentesregning, den helt centrale formel i forbindelse med en procentvis renteberegning.I artiklen om renteberegning kan du finde omskrivninger af renteformlen, og se eksempler på de fire forskellige varianter af formlen med tilhørende udregninger.Renteformlen beskri...