Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 141 til 160 af 224
 • Hvad er LEAN?

  Kompendie
  LEAN kan betegnes som en virksomhedseffektivisering som mange både private og offentlige virksomheder i Danmark og mange andre lande har implementeret. Formålet er at blive mere konkurrencedygtige i en tid hvor konkurrencen på markedet er større og effektiviseringer derfor synes nødvendige. Lean ...
 • Typer af integration | Integrationsstrategier

  Kompendie
  Der findes tre typer af integrationsstrategier: horisontal og vertikal integration samt strategisk alliance, som hver især søger at skabe vækst gennem opkøb, fusionering, opstart eller overtagelse af virksomheder – både i forbindelse med virksomhedens egen forsyningskæde og udenfor denne.In...
 • Typer af diversifikationsstrategier | Diversifikationsstrategier

  Kompendie
  Der findes tre forskellige typer af diversifikationsstrategier, som hver især forsøger at skabe vækst gennem udviklingen af nye produkter til nye markeder. De tre strategier er som følgende: Koncentrisk diversifikation Horisontal diversifikation Konglomerat diversifikation.Nogle ville medtage div...
 • Sinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Sinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinkler og sider i alle trekanter. Det gælder både en vilkårlig trekant samt en retvinklet trekant. I modsætning til sinus, cosinus og tangens, der kun gælder retvinklede trekanter, kan sinusrelationerne benyttes i beregninger med alle trekanter, l...
 • Cirkeldiagram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Man laver ofte et procentdiagram som et cirkeldiagram. Man kalder også et cirkeldiagram for et 'lagkagediagram', da de dele der fremkommer, ligner forskellige størrelser af et lagkagestykke.Et cirkeldiagram har den fordel, at det giver en god visuel fornemmelse for talmaterialet.Dette cir...
 • Venstre - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Venstre er et politisk parti i Danmark. I denne artikel bliver Venstres mærkesager præsenteret.Partiets historie går tilbage til 1870, hvor det blev stiftet under navnet Det Forenede Venstre. Partiet var i begyndelsen landmændenes parti og hed fra 1895-1910 Venstrereformpartiet. I dag kalder Vens...
 • Salte | Atom

  Kompendie
  Hvad er et salt?Et salt er en ionforbindelse mellem et metal og et ikke-metal. Det består altså en metallisk kation (en positivt ladet ion) og ikke-metallisk anion (en negativt ladet ion), der er bundet sammen af en ionbinding (link). Der er dog en undtagelse til reglen, idet ammoniumionen også ...
 • Trappediagram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et trappediagram i matematik benyttes inden for den deskriptive statistik. Et trappediagram anvendes KUN i forbindelse med ugrupperede observationer.Et trappediagram benyttes som en grafisk illustration af kumuleret frekvens.Nogen gange er det svært at finde ud af om man skal tegne et trappediagr...
 • Areal af trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan finder man areal af trekant? Få hjælp til beregning af areal for både en vilkårlig og retvinklet trekant i Studieportalens Matematik Formelsamling
 • Hypotenusen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hypotenusen er den længste linje i en retvinklet trekant.Retvinklet trekant med hypotenusen og kateterne markeret.En retvinklet trekant består af tre sider, hvoraf to af dem ligger vinkelret på hinanden, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sider kaldes kateterne.Hypotenusen ligger altid ...
 • Rumfang af pyramide | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Pyramiders rumfang udregnes ud fra arealet af grundfladen og højden af pyramiden. Højden er længden af det linjestykke, der går vinkelret fra pyramidens bund til punktet i spidsen. Rumfang kaldes også volumen og derfor bruger man ofte bogstavet V i formler, der bruger rumfang.Her er G grundfladea...
 • Vilkårlig trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Vilkårlige trekanter adskiller sig fra retvinklede trekanter, der har den særlige karakteristika, at de har en ret vinkel på 90°. En vilkårlig trekant er derfor en fællesbetegnelse for flere andre typer trekanter. Vilkårlige trekanter omfatter således en spidsvinklet trekant, en stumpvinklet ...
 • Ioner | Atom

  Kompendie
  Hvad er ioner?En ion er et atom, der enten har optaget eller afgivet en eller flere elektroner. Elektroner har negative ladninger, og derfor vil et atom få en negativ ladning, når det optager en ekstra elektron, eksempelvis . Modsat vil atomet få en positiv ladning, når det afgiver en elektron, s...
 • Ohms lov | Elektricitet

  Kompendie
  Ohms lov beskriver sammenhængen mellem elektrisk spænding, modstand og strømstyrke (strøm). Ohms lov er ikke en egentlig fysisk lov, da forholdene den beskriver kun gælder for visse materialer.Størrelsen af elektrisk strøm fortæller os, hvor mange elektroner der bevæger sig per sekund. Hvis man s...
 • Archimedes' lov | Mekanik

  Kompendie
  Archimedes' lov beskriver, hvad der sker, når man sænker et objekt ned i en væske.Archimedes lov siger, at når når et legeme sænkes ned i en væske, vil det få en kraft opad lig massen af den væske, den forskyder, når den sænkes ned.Det er dette princip, der bestemmer, om legemer flyder eller ...
 • Boston modellen

  Kompendie
  Boston modellen er det man kalder en porteføljeanalyse, som også benyttes når man skal beskrive eller analysere virksomhedens interne situation. Man benytter porteføljeanalyser fordi mange virksomheder benytter sig af flere forskellige produktgrupper og hvis man ønsker at analysere disse på samme...
 • Porters Generiske Strategier

  Kompendie
  Porters generiske strategier, også kaldet Porters konkurrencestrategier, er defineret som en overordnet strategi, der skal sikre virksomheden fremtidige konkurrencemæssige fordele. Porters generiske strategier udgør sammen med konkurrencetrekanten og Blue Ocean strategien de samlede konkurrencest...
 • Elektromagnetisme | Magnetisme

  Kompendie
  Elektromagnetisme er en af de fire fundamentale naturkræfter i fysikken. Elektromagnetismen beskriver de sammenhænge, der er mellem elektriske strømme og magnetiske felter.Den elektromagnetiske kraft findes overalt i universet. Det er den kraft, der får alle slags partikler, der har en elektrisk ...
 • Radioaktivitet | Kernefysik

  Kompendie
  Radioaktivitet er et fænomen i kernefysik, hvor en ustabil atomkerne henfalder ved at udsende stråling.Radioaktivitet forekommer når der en ubalance i atomkernen, enten i forholdet mellem protoner og neutroner, eller fordi der er for mange nukleoner (protoner og neutroner) eller fordi der er et e...
 • Indekstal | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Indekstal er en del af procentregning. Begrebet indekstal eller indextal kommer af, at man indekserer en talrække. Ved hjælp af procentberegninger kan man vise den procentuelle udvikling i en talrække. Indekstal benyttes oftest til at overskueliggøre en udvikling i talrækker over tid.Ved indekser...