Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 161 til 180 af 224
 • Rød tråd - kohærens

  Kompendie
  "Rød tråd" i opgaven er en formulering man ofte støder på, når eksempelvis lærere definerer hvad der udgør den gode opgave. I denne artikel ser vi nærmere på rød tråd, der også kaldes kohærens med et andet udtryk. Kohærens og rød tråd benyttes derfor som synonymer i artiklen. Hvad menes...
 • Købsadfærdsanalyse

  Kompendie
  En analyse af købsadfærden er i de typiske teoribøger delt op i to forskellige dele; en undersøgelse af hvilke forhold, der påvirker købsadfærden, og herefter hvordan købsadfærden gennem tre forskellige undersøgelser ender ud i en konklusion, hvor forbrugeren enten køber produktet eller ej. Der v...
 • Areal af cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Areal af cirkel udtrykker hvor meget cirkelen fylder i et to-dimensionelt rum (plan). Areal af cirkel defineres af radius og pi. Læs om cirklens areal nu.
 • Hældningskoefficient | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En hældningskoefficient beskriver udseendet på en ret linje, hvor stejl eller flad linjen er. Hældningskoefficient er udtrykt ved konstanten a i linjens ligning og a i en lineær funktion.Jo større a er desto stejlere er linjen. Hældningskoefficient a kaldes undertiden også for stigningstal, hældn...
 • Newtons love | Mekanik

  Kompendie
  Newtons love er tre helt generelle love, som lægger grundlaget for mekanik, altså læren om hvordan og hvorfor legemer bevæger sig.Newtons love blev fremsat af den engelske fysiker Isaac Newton i 1687 i bogen Principia.Newtons opdagelser var banebrydende og ændrede videnskabens opfattelse af verde...
 • Effektiv rente | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Effektiv rente betyder de samlede faktiske renteomkostninger pr. år korrigeret for antal rentetilskrivninger, se artiklerne Rente og Rentesregning.Effektiv rente kaldes debitorrente, også tidligere kendt som nominel årlig rente. Effektiv rente eller debitorrente, som er det mest anvendte, er den ...
 • Termodynamik

  Kompendie
  Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.Termodynamikken har fire grundlæggende love:Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overf...
 • Kernens energiforhold | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ækvivalensen mellem masse og energiÆkvivalensen mellem masse og energi er givet ved: Q-værdiQ-værdien ved en kerneproces er tilvæksten i kinetisk energi. Q-værdien afhænger på følgende måde af tilvæksten i massen :
 • Potentiel energi | Energi

  Kompendie
  Potentiel energi, også kaldet beliggenhedsenergi, er oplagret energi, som et legeme får på grund af sin position. Potentiel energi har ikke nogen synlig effekt. Først når den omdannes til andre former for energi, kan man se effekten. Når man løfter et glas højt over jorden, kan man ikke se den po...
 • Vinkelhalveringslinje | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En vinkelhalveringslinje er et meget anvendeligt begreb og benyttes mange steder i geometrien, også indenfor trigonometrien. En vinkelhalveringslinje er, som navnet hentyder til, en linje, der halverer en vinkel. Til en hvilken som helst vinkel i hvilken som helst geometrisk figur, kan der tegnes...
 • Fusion | Kernefysik

  Kompendie
  Fusion er i fysik en process, hvor to atomkerner samles til én kerne. Denne process afgiver en betydelig mængde energi, for alle stoffer lettere end jern. Men fusionsprocessen kræver også en høj energi for at kunne foregå.Fusionsenergi er resultatet af udvekslingen mellem den elektrostatis...
 • Kasse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En kasse er en figur i rumgeometri. En kasse har seks sider, som alle er rektangler. Det vil sige alle vinkler, på en kasses overflade, er rette og alle modstående sider er parallele.Kasse.Overfladeareal af en kasseOverfladearealet findes ved at tage summen af arealet af alle kassens sider.Kasse ...
 • Ensvinklede trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I ensvinklede trekanter, eller ligedannede trekanter, er vinklerne i to eller flere trekanter parvis lige store. Se definition på ensvinklede trekanter nu.
 • Kvadrat | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et kvadrat er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Et kvadrats sider er alle fire lige lange, og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader.Et kvadrat består dermed ligesom et rektangel af fire retvinklede hjørner, men i et rektangel er det kun de modstående sider der er pa...
 • Tyngdekraft | Mekanik

  Kompendie
  Tyngdekraft er den fysiske naturkraft, der får legemer til at tiltrække hinanden. Det er tyngdekraften, der gør, at vi bliver holdt fast til jordens overflade.Hvad er tyngdekraftVi ved alle, at hvis vi lader en ting falde, vil den falde mod jorden. Dette skyldes, at jorden har en tyngdekraft, som...
 • Linjens ligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Linjens ligning beskriver i bund og grund det samme som en lineær funktion. Men i linjens ligning er (f(x) byttet ud med y. Linjens ligning er således den matematiske betegnelse for en ret linje med konstant hældning. Denne kan altid afbildes grafisk som en ret linje i et koordinatsystem.I linjen...
 • Rentesregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rentesregning er det område indenfor matematik, der beskæftiger sig med prisen på penge/kapital. Man siger også, at rentesregning beskæftiger sig med kapitalens forrentning. Med rentesregning kan man beregne, hvilket beløb man samlet kommer til at opspare eller betale over tid. I rentesregning ta...
 • Hvordan finder man arealet af en trekant? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan man finder arealet af en trekant, kommer an på hvilken type trekant man har at gøre med.Alle trekanter bruger dog samme generelle formel for areal:A er arealet. h er trekantens højde og g er trekantens grundlinje. Det kommer an på hvilken slags trekant man regner på, hvordan man måler høj...
 • Enhedscirklen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Enhedscirklen er et vigtigt begreb at forstå, for at kunne lave trigonometriske beregninger. Enhedscirklen er udgangspunktet for at definere de trigonometriske funktioner, sinus, cosinus og tangens. Forstår man enhedscirklen er det nemmere at forstå beregninger med sinus, cosinus og tangens.Det k...
 • Rumfang af kegle | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rumfanget af en kegle beregnes ud fra arealet af grundfladen og højden af keglen.Kegle med højde (h) og radius (r) markeret.Hvis man allerede kender arealet af grundfladen G, kan rumfanget V udregnes med følgende formel:Volumen eller rumfanget af en kegle er altså en tredjedel af grundfladens are...