Søgning på: engelsk disposition eksempel, 9.klasse. Resultater: 61 til 80 af 126
 • Mekanik

  Kompendie
  Mekanik er den mest grundlæggende disciplin i fysik. Mekanik beskriver bevægelse og stilstand af partikler og legemer.Den måde vi forstår verden på i dag, er i høj grad defineret af den newtonske mekanik, som blev beskrevet af Isaac Newton i 1687. Den beskriver hvordan legemer bevæger sig og påvi...
 • Beslutningsprocessen | Købsadfærdsanalyse

  Kompendie
  Denne proces indebærer alle de overvejelser og aktiviteter, som en forbruger typisk gennemgår i forbindelse med et givent køb. Processen består af 5 forskellige faser, som man typisk gennemløber. Dog er det ikke i forbindelse med alle typer af køb, at man gennemløber alle 5 faser. Herudover vil d...
 • Geigertæller | Kernefysik

  Kompendie
  En geigertæller er et instrument til at måle radioaktiv aktivitet. Den originale geigertæller blev opfundet i 1908, men det var først i 1928 at GM rør (Geiger Muller rør) blev opfundet og brugt i geigertælleren, hvilket gjorde den langt mere effektiv.Geigertælleren blev opfundet at fysikerne Hans...
 • Planøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet planøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed staten styrer og påvirker den primære udvikling af det pågældende lands økonomi.Hvad er planøkonomi?I et planøkonomisk samfund kontrolleres det økonomiske marked – altså priser og mængder af producered...
 • Impuls | Mekanik

  Kompendie
  Impuls er en fysisk størrelse, der bestemmes af et legemes masse og hastighed. Impuls kaldes også bevægelsesmængde.Impuls udregnes med følgende formel:p er impulsm er masse i kgv er hastighed (velocitet) regnet i m/sImpuls er altid bevaret når legemet ikke påvirkes af ydre krafter. Men selv ved p...
 • Isotop | Kernefysik

  Kompendie
  En isotop er et grundstof af en bestemt variant. Hvert atom har et atomnummer, som siger hvor mange protoner atomkernen indeholder, men antallet af neutroner i kernen kan variere. For hver variation af et atom har vi en isotop.For eksempel har brint en proton og ingen neutroner. Men brint har ogs...
 • Varians | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Varians er et meget anvendeligt begreb i deskriptiv statistik, inferential statistik og sandsynlighedsregning.Hvad er varians?Inden for deskriptiv statistik er det korrekte navn faktisk ’empirisk varians’. Varians (alene) knytter sig i stedet til den inferentiale statistik. Glemmer ma...
 • Inerti | Mekanik

  Kompendie
  Inerti er den egenskab ved fysiske objekter, der gør, at de vil beholde deres bevægelse eller stilstand, hvis de ikke bliver påvirket af nogen kræfter.Et eksempel på inerti er en billard kugle, der skydes afsted. Når man først har sat kuglen i gang, vil den fortsætte med samme hastighed i samme r...
 • Anpartsselskab | Selskabsformer

  Kompendie
  Anpartsselskaber forkortes med Aps, som ofte ses efter virksomhedens navn for at markere selskabsformen.Et anpartsselskab på engelsk svarer til den engelske 'Private company limited by shares' eller 'Private limited company' (Ltd.).Det vil sige at Aps i Danmark og Ltd. i Storbrita...
 • Rombe | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En rombe (kan også staves rhombe) er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Ligesom et kvadrat er alle sider i en rombe lige lange og ligesom i et parallelogram er hver side parallel med den modstående side.Hvad er en rombe?Rombe.Romber kan ses som kvadrater hvis vinkler e...
 • Ottekant - Oktagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ottekant eller en oktagon (kan også staves oktogon), er en figur i geometrien, med otte sider og otte vinkler. Ottekanten er dermed en polygon med otte hjørner.Generelt er det svært at udregne arealet af irregulære polygoner med mange kanter. Nogle få irregulære ottekanter kan man dog ret nemt...
 • Resultatopgørelse

  Kompendie
  En resultatopgørelse skal vise forholdet mellem virksomhedens omsætning og de forskellige omkostningsposter for et givent regnskabsår. Resultatopgørelsen vil i sidste ende vise virksomhedens over- eller underskud, og den ændring dette vil medføre for virksomhedens egenkapital.Der findes kun to fo...
 • Fastlæggelse af målgruppestrategi | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Der findes i alt fire forskellige målgruppestrategier, som en virksomhed kan benytte sig af til at komme i ”kontakt” med forbrugerne. De fire forskellige typer af målgruppestrategier retter sig på hver deres måde mod de forskellige udvalgte segmenter, som virksomheden vælger at tage b...
 • Kongruente trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Kongruente trekanter betyder at man har to eller flere geometriske ens trekanter. Det gælder alle typer af trekanter, at man siger de er kongruente trekanter, hvis størrelsen på vinkler og længden på siderne i to trekanter er fuldstændig ens.I trigonometrien definerer man at to trekanter er kongr...
 • Gammastråling | Stråling

  Kompendie
  Gammastråling er en form for elektromagnetisk stråling med meget høj energi, som almindeligvis bliver dannet ved radioaktivitet. Gammastråling kan dog også opstå ved andre nukleare processer og kan observeres i større astronomiske processer ude i rummet.Gammastråling består af lysbølger eller fot...
 • Betastråling | Stråling

  Kompendie
  Betastråling er en stråling bestående af elektroner, der bliver skabt af radioaktiv betahenfald.Betahenfald kan ske på to forskellige måder, som vi kalder β- og β+ henfald. Den mest almindelige er β-, hvor en neutron i atomkernen omdannes til en proton, hvorved den udsender en elek...
 • Procentvis afvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentvis afvigelse er tæt forbundet med en procentvis ændring. Procentvis afvigelse er et begreb, der især knytter sig til de naturvidenskabelige fag, eksempelvis fysik og kemi, hvor man opererer med tabelværdier. Men det kan også sagtens være matematiske størrelser eller resultater.Når man ber...
 • Elektronegativitet | Atom

  Kompendie
  Elektronegativitet er en egenskab, som beskriver et atoms evne til at tiltrække elektroner.Hvert grundstof har et nummer, betegnet med symbolet χ, som er grundstoffets elektronegativitet. Jo højere elektronegativitet nummer et grundstof har, desto mere tiltrækker det elektroner.Elektronegativ...
 • Kondensator | Elektricitet

  Kompendie
  En kondensator er en elektronisk komponent, som kan oplagre en lille mængde elektrisk energi i kort tid. En elektrisk kondensator kan også kaldes en kapacitor.Der findes også et apparat kaldet en kondensator, som bruges til at lade vanddampe fortætte. En kondensator lader altså vanddampen kondens...
 • ÅOP | Matematik formelsamling

  Kompendie
  ÅOP, årlig omkostning i procent, er den samlede årlige omkostning af et lån, med alle renter og gebyrer indregnet. ÅOP er altså de fulde omkostninger for et lån, og giver dermed et bedre overblik over et låns pris, end hvis man kun ser på renten.Hvad er ÅOP?ÅOP er den reelle pris for et lån. Det ...