Søgning på: fysik noter b niveau. Resultater: 61 til 80 af 102
 • Statistik | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Statistik er behandling af data. Det kan være mange typer data, eksempelvis tabeller, spørgeskemaer, registre og meget andet.Alle mennesker benytter i større eller mindre grad statistik i deres hverdag. Man bliver bombarderet med dem i TV, skolen og arbejdslivet.Statistik handler helt grundlæggen...
 • Lineær sammenhæng | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En lineær sammenhæng er tæt knyttet sammen med en lineær funktion og linjens ligning. Den grafiske afbildning for en lineær sammenhæng er nemlig en ret linje, ligesom de to førstnævnte. Mange lineære sammenhænge er ofte logisk åbenlyse.Det mest simple eksempel er en lineær sammenhæng mellem antal...
 • Kongruente trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Kongruente trekanter betyder at man har to eller flere geometriske ens trekanter. Det gælder alle typer af trekanter, at man siger de er kongruente trekanter, hvis størrelsen på vinkler og længden på siderne i to trekanter er fuldstændig ens.I trigonometrien definerer man at to trekanter er kongr...
 • Elektromagnetisme | Magnetisme

  Kompendie
  Elektromagnetisme er en af de fire fundamentale naturkræfter i fysikken. Elektromagnetismen beskriver de sammenhænge, der er mellem elektriske strømme og magnetiske felter.Den elektromagnetiske kraft findes overalt i universet. Det er den kraft, der får alle slags partikler, der har en elektrisk ...
 • Procentvis afvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentvis afvigelse er tæt forbundet med en procentvis ændring. Procentvis afvigelse er et begreb, der især knytter sig til de naturvidenskabelige fag, eksempelvis fysik og kemi, hvor man opererer med tabelværdier. Men det kan også sagtens være matematiske størrelser eller resultater.Når man ber...
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Frekvens | Bølger

  Kompendie
  Frekvens er antallet af gange, en bestemt begivenhed gentager sig over en tidsperiode.Enheden for frekvens er Hertz (forkortet Hz), opkaldt efter den tyske fysiker Heinrich Hertz. Hertz er defineret således:Altså 1 Hertz betyder 1 begivenhed per sekund. Så hvis for eksempel et hjul drejer 3 gange...
 • Hubbles lov | Bølger

  Kompendie
  Hubbles lov er en fysisk lov, som siger, at fjerne himmellegemers rødforskydning er proportionel med deres afstand til os.Denne sammenhæng betyder, at vores univers konstant udvider sig. Rødforskydning er en form for dopplereffekt, som gør at lys ændrer farve i forhold til den fart lyskilden har....
 • Refleksion og Refraktion | Bølger

  Kompendie
  Refleksion og refraktion er to fysiske fænomener, der kan ske, når partikler eller bølger rammer en overflade.Vi kender bedst Refleksion fra lysbølger, hvor forskellige overflader kan reflektere lys mere eller mindre. Et andet eksempel er en basketball, som reflekteres tilbage fra jorden, når man...
 • Rombe | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En rombe (kan også staves rhombe) er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Ligesom et kvadrat er alle sider i en rombe lige lange og ligesom i et parallelogram er hver side parallel med den modstående side.Hvad er en rombe?Rombe.Romber kan ses som kvadrater hvis vinkler e...
 • Elektricitet

  Kompendie
  Elektricitet er eksempelvis den elektriske strøm fra stikkontakten, lyn, statisk elektricitet (se afsnittet elektrostatik i artiklen Elektromagnetisme) og elektromagnetisk induktion i kraftværker.Hvad er elektricitet?Elektricitet er en samlet betegnelse for en række fysiske fænomener, der alle ha...
 • Effekt | Elektricitet

  Kompendie
  Effekt beskriver et fysisk systems evne til at omsætte energi. Man kan også sige, at effekt beskriver hvor meget et system er belastet.Hvad er effekt?Effekt er defineret som energiændring per tidsenhed. Effekt måles i enheden watt, som er Joule over sekund:Det vil sige, at når man regner på effek...
 • Newtons love | Mekanik

  Kompendie
  Newtons love er tre helt generelle love, som lægger grundlaget for mekanik, altså læren om hvordan og hvorfor legemer bevæger sig.Newtons love blev fremsat af den engelske fysiker Isaac Newton i 1687 i bogen Principia.Newtons opdagelser var banebrydende og ændrede videnskabens opfattelse af verde...
 • Omkreds af trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan finder man omkreds af trekant? Få hjælp til beregning af omkreds for alle trekanter i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
 • Radioaktivitet | Kernefysik

  Kompendie
  Radioaktivitet er et fænomen i kernefysik, hvor en ustabil atomkerne henfalder ved at udsende stråling.Radioaktivitet forekommer når der en ubalance i atomkernen, enten i forholdet mellem protoner og neutroner, eller fordi der er for mange nukleoner (protoner og neutroner) eller fordi der er et e...
 • ABC-analyse

  Kompendie
  ABC-analysens formål er at hjælpe virksomheden med at få fastlagt en differentieret styring af indkøbet og lagerdisponeringen. Indkøbsstyringen skal sikre, at virksomhedens indkøb koordineres med det forventede salg, den planlagte produktion samt den gældende lagerpolitik.Den differentierede købs...
 • Typer af integration | Integrationsstrategier

  Kompendie
  Der findes tre typer af integrationsstrategier: horisontal og vertikal integration samt strategisk alliance, som hver især søger at skabe vækst gennem opkøb, fusionering, opstart eller overtagelse af virksomheder – både i forbindelse med virksomhedens egen forsyningskæde og udenfor denne.In...
 • Rentabilitet | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rentabilitet er per definition en virksomheds evne til at forrente den kapital, som er investeret i virksomheden. En virksomheds rentabilitet belyses igennem en række nøgletal. Der benyttes typisk de fem følgende nøgletal, til at belyse rentabiliteten: Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes oms...
 • Baggrundsstråling | Stråling

  Kompendie
  Baggrundsstråling er indirekte stråling fra jorden og rummet. Alt på jorden bliver udsat for baggrundsstråling.Jorden er fyldt med radioaktive stoffer som for eksempel uran og thorium. Disse stoffer har været der fra planetens skabelse og kan findes over alt i vand, jord og luft. Alle de naturlig...
 • Trigonometri | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trigonometri omhandler forholdet mellem sider og vinkler i en trekant. Trigonometri er græsk og betyder "at måle tre vinkler".Trigonometri hører under geometri, som er den gren af matematikken, der handler om former. En trekant har tre sider og tre vinkler. Mere generelt er en trekant e...