Søgning på: psykologi b synopsis. Resultater: 41 til 60 af 72
  • Ensvinklede trekanter | Matematik formelsamling

    Kompendie
    I ensvinklede trekanter, eller ligedannede trekanter, er vinklerne i to eller flere trekanter parvis lige store. Se definition på ensvinklede trekanter nu.
  • Beregn rumfang | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Beregn rumfang betyder i matematik, at man finder ud af, hvor meget en tredimensionel figur fylder.Rumfang kan have forskellige enheder. De to mest brugte er kubikmeter (m3) og liter.1 liter er lig med 1 kubikdecimeter (dm3), som er lig 0,001 m3.Rumfang kaldes ofte for volumen og gives symbolet V...
  • Overfladeareal | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Overfladeareal er størrelsen af overfladen på en tredimensional figur.Ligesom areal giver os størrelsen af todimensional figur, giver overfladearealet den samlede størrelse af alle overfladerne i en tredimensional figur.For eksempel er en terning opbygget af seks lige store overflader. Derfor er ...
  • Ideal-gas loven | Fysik formelsamling

    Kompendie
    En ideal gas er en gas hvis enkelte molekyler ikke påvirker hinanden. Hvor er antallet af partikler målt i mol, er antallet af partikler i gassen, er gaskonstanten og er Boltzmanns konstant.Bemærk: Selom loven kun gælder for ideelle gasser kan den med stor nøjagtighed anvendes på reelle gas...
  • Kreditnota

    Kompendie
    En kreditnota er et tilgodehavende som køber har hos sælger. En kreditnota udstedes af sælger. Men hvad er kreditnota?Kreditnota på engelsk hedder simpelthen en 'credit note' eller et 'credit memorandum'.Hvad er en kreditnota?En kreditnota kan betegnes som en ”faktura i minu...
  • Termodynamik

    Kompendie
    Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.Termodynamikken har fire grundlæggende love:Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overf...
  • Herons formel | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Herons formel benyttes til at bestemme arealet af alle typer trekanter, hvis man kender sidelængderne. Se Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
  • Sekskant - Heksagon | Matematik formelsamling

    Kompendie
    En sekskant eller et heksagon, er en figur i geometrien med seks sider og seks vinkler. En sekskant er således en polygon med seks hjørner. Et heksagon på engelsk staves næsten på samme måde, nemlig et "hexagon".Sekskant.En sekskant har en vinkelsum på 720 grader. Altså, hvis man finder...
  • Pythagoras | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Pythagoras har lagt navn til det matematiske udtryk om sammenhængen mellem siderne i en retvinklet trekant. Lær alt om Pythagoras læresætning lige nu.
  • Sider i en trekant | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Denne artikel introducerer et sidestykke eller med andre ord sider i en trekant.En side eller et sidestykke eller en sidelængde samt vinklerne eller hjørnerne, er de fundamentale bestanddele i Trigonometri, der er et delemne under geometri. I geometrisk forstand kaldes sider også for 'kanter&...
  • Sinus | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Sinus er en matematisk størrelse som benyttes i trigonometri og generelt i vinkelberegninger. Læs meget mere om sinus og dens anvendelsesmuligheder nu.
  • Annuitetsopsparing | Matematik formelsamling

    Kompendie
    En annuitetsopsparing hører under annuitetsregning.Læs mere om annuitetsregning og se en kort definition på annuitet på forsiden. Annuitetsregning udgøres foruden annuitetsopsparing af annuitetslån.På en annuitetsopsparing opspares løbende. Modsat rentesregning, hvor man kun går i banken é...
  • Terning | Matematik formelsamling

    Kompendie
    En terning er en figur i rumgeometri. Terninger har seks sider, som alle er kvadrater. Det vil sige at en terning har samme højde, bredde og længde.En terning minder om en anden rumgeometrisk figur, nemlig en kasse. Men de adskiller sig ved at kun terningen har kvadratiske sider.Rumfang af en ter...
  • Midtnormal | Matematik formelsamling

    Kompendie
    En midtnormal til et linjestykke er en vinkelret linje, der deler det pågældende linjestykke i to lige store stykker. Med andre ord halveres linjestykket af midtnormalen. Således kan man finde midtnormalen til alle sider/linjestykker i en trekant.En midtnormal kan betegnes lille n. En midtnormal ...
  • Potensregneregler | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Potensregneregler gælder regning med potenser. Potensregnereglerne er indenfor matematikken regneregler på linje med addition, subtraktion, multiplikation og division.En potens er et tal der ganges med sig selv et antal gange.Eksempelvis kan regnestykket i stedet opstilles som en potens. multip...
  • Egenkapital

    Kompendie
    Egenkapitalen findes i virksomhedens balance under passiverne, da det som sådan er noget virksomheden ”skylder” ejerne.Definition på egenkapitalEgenkapital kan defineres som værende ejerne af virksomhedens regnskabsmæssige andel af virksomhedens finansiering.Egenkapital på engelsk hed...
  • Vinkler i en trekant | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Trigonometri/trekantsberegning handler først og fremmest om sider og vinkler i en trekant.Vinkler i en trekant er det samme som trekantens hjørner. Vinkler i trekanter kaldes også vinkelspidser. Vinkler måles i grader markeret med symbolet: °.Vinkler i en trekant er markeret med store bogstav...
  • Kvadrat | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Et kvadrat er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Et kvadrats sider er alle fire lige lange, og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader.Et kvadrat består dermed ligesom et rektangel af fire retvinklede hjørner, men i et rektangel er det kun de modstående sider der er pa...
  • Hvordan ganger man brøker? | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Denne artikel vil forklare, hvordan man ganger brøker. Det er faktisk meget nemt.For at hvordan brøker lægges sammen og trækkes fra hinanden se artiklen Brøkregning.Man ganger to brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Det kan skrives generelt således:Hvis man har at gøre med ...
  • Trapez | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Et trapez er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Det eneste vi kræver, for at kunne kalde en firkant et trapez, er at mindst to af siderne er parallelle.Hvis de to andre sider også er parallelle, er dette trapez samtidig et parallelogram. Fordi et trapez har denne brede d...