TOWS Model

TOWS-modellen, og analysen der udarbejdes herudfra, tager udgangspunkt i en SWOT- analyse og har herefter til formål at generere strategiske tiltag, som benytter sig af de faktorer, man har fundet i SWOT- analysen. Man benytter hovedsagligt modellen til enten at maksimere eller minimere de svage og stærke sider samt mulighederne og truslerne.

Anvendelse af TOWS-model

Modellen benyttes hovedsagligt efter man har udarbejdet en SWOT- analyse, hvorefter man opstiller en række mulige strategiske tiltag, som kan hjælpe med at realisere nogle af virksomhedens mål eller optimere deres nuværende situation.

I en opgavemæssig sammenhæng vil man typisk aldrig helt decideret blive bedt om at udarbejde en TOWS analyse, da denne typisk vil forekomme som det næste skridt, man KAN tage, når man har udarbejdet en SWOT- analyse. Herudover kunne man benytte TOWS analysen, hvis man bliver bedt om at se nærmere på hvilke strategiske tiltag, som virksomheden ville kunne foretage. TOWS matricen giver et mere overskueligt overblik over, hvordan virksomheden kan minimere eller maksimere de forskellige faktorer i SWOT- analysen.

Opbyggelse af TOWS matrice

TOWS-Matricen er opbygget omkring mange af de samme elementer, som man kender fra SWOT-matricen, men forskellen ligger nu i, at man samler de forskellige muligheder og trusler og holder dem op imod virksomhedens stærke og svage sider. På denne måde får man lavet en kombination af de forskellige faktorer, og hvordan disse kan benyttes til at optimere virksomhedens situation.

Man har igen under de interne forhold virksomhedens stærke og svage sider, som er opbygget omkring forarbejdede analyser af virksomhedens interne situation. Her tager man bl.a. udgangspunkt i nærmiljøet i OmverdensmodellenVærdikædenPLC- modellen og Boston-modellen. Ved den eksterne situation har man igen virksomhedens muligheder og trusler, som er bygget op omkring en undersøgelse af virksomhedens eksterne situation. Denne undersøgelses er bl.a. bygget op omkring fjernmiljøet i OmverdensmodellenPEST-analysenSkydeskivemodellen  og konkurrenceformen på markedet, Porters Five Forces samt en undersøgelse af enten konsumentmarkedet eller B2B-markedet, alt efter hvilke kunder virksomheden har med at gøre.

Når man har opstillet matricen ud fra de mest relevante faktorer, som man har fundet frem til i SWOT- matricen, vil man herefter skulle tage stilling til de fire mulige strategiske tiltag, som virksomheden kan benytte ud fra modellen. Disse vil være som følgende:

1. Maxi-Maxi

Ved denne strategi tager man udgangspunkt i virksomhedens stærke sider og muligheder. Man forsøger herigennem at maksimere virksomhedens stærke sider og maksimere antallet af muligheder, som virksomheden har til rådighed. Dette felt, er det felt i matricen, hvor virksomheden helst vil have flest kombinationer stående. Virksomheden har altså en række styrker til rådighed og mulighederne findes på markederne. Her vil man foreslå virksomheden, at de benytter de strategiske tiltag, og at man gør det hurtigst muligt.

2. Maxi-Mini

Ved denne strategi tager man udgangspunkt i virksomhedens stærke sider og trusler. Man forsøger herigennem at maksimere virksomhedens stærke sider og minimere antallet af trusler, som presser virksomhedens nuværende situation. Man forsøger her at benytte de stærke sider til at modstå de trusler, som virksomheden står overfor. Hvis man har rigeligt med styrker, vil dette også kunne lade sig gøre, og herved vil dette ikke være den værste position at stå i. Man skal altså i høj grad forsøge at forbedre de aktiviteter, som man allerede anser som styrker, og forsøge at gøre disse endnu bedre end de allerede er.

3. Mini-Maxi

Her tager man udgangspunkt i virksomhedens svage sider og de muligheder, som man har til rådighed. Man forsøger herigennem at minimere virksomhedens svage sider og maksimere de muligheder, som man har fundet frem til gennem SWOT-analysen. Her står man i en situation, hvor mulighederne findes på de givne markeder, som virksomheden opererer på, men man har for mange svage sider til fuldt ud af kunne udnytte de muligheder, som man har til rådighed. Man forsøger herigennem at forbedre sine svage sider, så man kan udnytte mulighederne i højere grad.

4. Mini-Mini

Ved det sidste mulige strategiske tiltag tager man udgangspunkt i virksomhedens svage sider og trusler og forsøger at minimere dem begge. Virksomheder vil generelt undgå at stå i denne situation, da man her skal tage stilling til både at have en hel del svage sider og trusler, som presser virksomhedens situation. Man skal her som virksomhed forsøge at minimere både trusler og svage sider, så man kan forbedre sin nuværende situation.

Virksomheder ønsker generelt helst at stå i den situation, hvor man har mange stærke sider til rådighed og der forekommer en hel række muligheder på markederne (maxi-maxi), som man kan tage brug af. Her står man allerede stærkt placeret og har mulighed for at udvide endnu mere. Man vil helst undgå at have en situation, hvor man sammensætter trusler og svage sider (mini-mini), da disse giver flere problemer. Man skal søge at mindske de svage sider samtidig med at man afværger de trusler, som presser virksomhedens situation.

Resultat af TOWS Model

Man kan ud fra denne model generere en hel række strategiske tiltag, som virksomheden kan benytte til at forbedre deres situation. Ved udarbejdelsen af SWOT- matricen benytter man sig kun af de allermest relevante faktorer og maksimalt 5 af hvert af de fire områder i matricen.

Herved har man maksimalt mulighed for at sammensætte et begrænset antal strategiske tiltag. Typisk vil man kunne benytte flere forskellige (eksempelvis) muligheder og stærke sider og sammensætte disse til et strategisk tiltag. Herved vil det typisk være sådan for virksomheders vedkommende, at man kun har et eller to tiltag til hvert område i matricen. 

Både SWOT- analysen, muligheds- og trusselmatricen samt TOWS-analysen er generelt blevet kritiseret en del igennem tidens løb. Man har kritiseret dem for, at analysernes metode og indhold er meget overfladisk, og at man herigennem risikerer, at analyserne og vurderingerne let bliver overfladiske og mekaniske.

Ovenstående er en meget generel tendens i opgaveløsning af sådanne analyser. Man tager lidt for nemt på de forudgående analyser, og har herved ikke noget at bakke sine konklusioner op omkring, og derfor gentages det:

En SWOT analyse, og herigennem en TOWS analyse, kan ikke opstilles alene. Det kræver bagvedliggende analyser!!!