Analyserende oplæg

Det analyserende oplæg er en af de tre opgavetyper, man kan skrive til eksamen på HF i faget dansk. Samtidig er der elementer i denne opgavetype, som man kan benytte til genren 'analyse og fortolkning' (HTX).

Hvad er et analyserende oplæg?

Det analyserende oplæg er en opgavetype, som primært omhandler analyse og fortolkning af en given tekst. I det analyserende oplæg skal eleven demonstrere danskfaglige kompetencer og anvendelse af relevant danskfaglig terminologi. Den primære tekst, som skal analyseres og fortolkes, er den, eleven får udleveret i hæfte 2 til eksamen. Til perspektivering skal de tekster, billeder og andet, man får udleveret i hæfte 1, anvendes.

Besvarelsen skal altid være et analyserende oplæg til et HF-hold. At opgaven er et ”oplæg”, betyder ikke, at man skal udfærdige et dokument i punktform, som kan bruges ligesom et talepapir ved et mundtligt oplæg. Man skal skrive en sammenhængende tekst, der kan læses og forstås selvstændigt.

Dette er en model til at skrive et analyserende oplæg i dansk på HF. Modellen beskriver, hvordan man eksempelvis kan skrive og opbygge et analyserende oplæg. 

Opbygning

Der er ikke kun én måde at opbygge et analyserende oplæg på. Det, man først og fremmest skal sikre sig, er, at man kommer grundigt omkring analyse og fortolkning af den primære tekst fra hæfte 2.

Det er en god idé at skrive det analyserende oplæg, så det består af tre dele - en indledning, en hoveddel og en afslutning. Herunder gennemgås, hvordan man kan strukturere de tre dele. 

Annonce litterær artikel

Vil du have mere hjælp til at skrive analyserende oplæg?

  • - Bliv bedre rustet til skriftlig eksamen på HF
  • - Lær at opbygge et analyserende oplæg
  • - Få den bedst mulige karakter
Læs vejledningen nu

Indledning

I indledningen skal modtageren introduceres til, hvad det er for en opgave, vedkommende skal læse. Det kan være en idé allerede i indledningen at præsentere teksten og dens tema samt noget, som er centralt i analysen og fortolkningen. Selve teksten skal præsenteres med forfatter, udgivelsesår og titel som minimum. Hvis man ved andet om forfatteren, der er relevant for analysen og fortolkningen, kan dette tilføjes. Hvis ikke det har betydning, bør det udelades. 

Når man slår temaet i teksten an, bør man gøre det på en interessant måde og dermed vække læserens lyst til at læse videre. Derved får modtageren desuden en idé om, i hvilken retning opgaven vil gå. Noget andet, man kunne inddrage i indledningen, er en kort litteraturhistorisk placering af teksten. Altså en kort introduktion til, hvilken litterær periode teksten er skrevet i. 

Hoveddel – analyse og fortolkning

I det analyserende oplægs hoveddel skal selve analysen og fortolkningen ligge. Den kan med fordel indledes med en kort redegørelse for tekstens handling.

Analyse

I analysen kan man kigge nærmere på tekstens vigtigste personer og andre centrale elementer som miljø, fortælleteknik, sproglige virkemidler, opbygning og tematik. Vigtigt er det, at man holder sig for øje at lægge mest vægt på de dele af teksten, der har størst betydning for den. Overvej derfor, hvad det er ved teksten, der har størst betydning, inden analyse- og skriveprocessen indledes.

Fortolkning

Analysen skal ses som en nødvendig del, som gør det muligt at bevæge sig videre til fortolkningen. På baggrund af de resultater, man har fra analysen, skal man fortolke tekstens tema og budskaber. I denne del højnes abstraktionsniveauet, hvilket betyder, at teksten skal ses i et større perspektiv. Denne del kan med fordel kædes sammen med perspektiveringen.

Perspektivering

I perspektiveringen kan man inddrage noget af materialet, som er blevet udleveret i hæfte 1. Man kan perspektivere ved at sammenligne med andre lignende tekster, billeder, film eller andet. Derudover kan man perspektivere litteraturhistorisk. Det kan man gøre på den måde, at man finder nogle træk ved primærteksten, som er karakteristiske for en af de litteraturhistoriske perioder, og derved lave en kobling mellem den analyserede tekst og den litteraturhistoriske periode.

Konklusion

I det analyserende oplægs konklusion skal opgaven afrundes, og de overordnede resultater fra analysen og fortolkningen skal samles op. Inden man skriver konklusionen, kan det være en god idé at læse ens indledning igen.

Man skal sikre sig, at konklusionens indhold stemmer overens med det, der står i indledningen. Det giver god sammenhæng i det analyserende oplæg, hvis der en form for sammenhæng mellem indledning og afslutning. Måske kan man samle op på noget, man kort introducerede i indledningen.

Det også kan være, man kan knytte nogle afrundende kommentarer til fortolkningen af temaet eller til perspektiveringen – og på den måde få afsluttet det analyserende oplæg på en sammenfattende og reflekteret måde.