Appelformer: Etos, Logos og Patos

Appelformerne, også kendt som etos, logos og patos har eksisteret meget længe. Allerede for 2500 år siden beskrev Aristoteles de 3 appelformer etos, logos og patos i sit værk Retorik.

Appelformerne beskrev Aristoteles som de midler, afsenderen af en tekst eller tale har til rådighed for at overtale sit publikum. Mens etos og patos taler til modtagerens følelser, henvender logos sig til modtagerens fornuft og intellekt.

Når du analyserer en sagprosatekst (fx en artikel, tale, kronik eller et debatindlæg), er det en rigtig god idé at forholde sig til, hvilke appelformer tekstens afsender benytter sig af for at overbevise modtageren.

En tekst vil stort set aldrig kun indeholde etos, logos eller patos. De tre appelformer i retorik overlapper ofte hinanden, og en vurdering af appelformerne skal altid ses i lyset af tekstens formål (hvad vil afsender gerne overbevise publikum om?) og publikum (hvem er modtagerne, og hvilken holdning har de til afsender og hans synspunkt?)

Appelformerne på dansk staves etos, logos og patos, mens appelformerne på engelsk staves ethos, pathos og logos. 

Etos

Etos som appelform handler om den overbevisning af publikum, som skabes i kraft af afsenderens troværdighed. Hvis tilhøreren har tillid til afsenderen, er hun mere tilbøjelig til at give ham ret i hans synspunkter og budskaber.

Ethos er altså en appel til, at modtageren får tillid til afsenderen og afsenderens synspunkter.

Afsenderen kan overordnet set opbygge sin troværdighed på tre måder:

  • Ved at vise, at han er et vidende og intelligent menneske (det kaldte Aristoteles phronesis)
  • Ved at vise, at han har en god moralsk karakter, dvs. at han er et godt menneske (areté)
  • Ved at vise sin velvilje og komme sit publikum i møde i teksten eller talen (eunoia)

Man kan også styrke sit etos ved at henvise til andre troværdige kilder, fx eksperter eller kendte mennesker. På den måde "låner” man af den andens troværdighed ved at vise, at man har de samme holdninger.

Eksempel på etos-appel 

(personlig viden og erfaring)

”Det er vigtigt, at vi giver flere penge til fattige, afrikanske lande. Jeg har selv arbejdet som frivillig i Uganda og Congo, og her så jeg med egne øjne, hvor stort behovet er.”

Logos

Logos handler om at overbevise publikum vha. en saglig og rationel argumentation. På den måde appellerer afsender til tilhørerens fornuft, intellekt og dermed personens evne til at indse rigtigheden af det givne synspunkt eller budskab.

Denne appelform bygger på alle former for fakta, statistikker og tal, dvs. ting som kan måles, vejes og bevises. En stærk logos-appel kan ligeledes opnås ved at anvende et neutralt og objektivt sprog og en klar og saglig form for argumentation.

Logos-appeller er ofte kendetegnede ved udtryk, der betoner den logiske sammenhæng i teksten: ”eftersom”, ”fordi”, ”derfor”, ”det vil sige”, ”på grund af” osv.  

Svagheden ved at benytte sig af logos-appeller er, at en tale eller tekst let kan komme til at virke kedelig og tung, hvis den udelukkende bygger på facts og statistikker.

Eksempel på logos-appel 

(undersøgelse, statistik og nøgternt, sagligt sprog)

”Undersøgelser viser, at en øget bistand til centralafrikanske u-lande skaber en øget vækst, flere arbejdspladser og op mod 90% øget velstand i den enkelte familie.”

Patos

Patos er den appelform, som henvender sig til tilhørerens følelser her og nu. Når afsenderen af en tekst benytter sig af patos, forsøger han altså at vække fx glæde, ophidselse, frygt, medlidenhed eller vrede hos modtageren for på den måde at overbevise hende om sit synspunkt.

En stærk patosappel skabes ofte vha. et værdiladet ordvalg, et levende sprog, humor, ironi eller detaljerede beskrivelser, som taler til publikums følelser.

Ofte virker det også godt at flette en personlig historie ind i sin tekst eller tale, fordi det konkrete og personlige taler mere til vores følelser end det abstrakte og generelle. Målet er at aktivere publikums fantasi og skabe levende og overbevisende billeder inde i deres hoveder.

Eksempel på patos-appel 

(personlig historie, detaljeret beskrivelse, vække medlidenhed)

”Den ugandiske pige Upendo er 12 år gammel. Hun har mørke krøller, brune øjne og en smittende latter. Upendo har nu ikke så meget at smile af. Hun har mistet begge sine forældre, og nu knokler hun i marken for at forsørge sine tre yngre søskende. For bare 20 kr. om dagen kunne Upendo gå i skole og give sin familie mad.”