Dansk essay

Hvordan skriver man et essay i dansk? Det spørgsmål besvares i denne guide. Det er en vejledning, der beskriver genren essay, som man kan skrive til eksamen i dansk stil på STX, HHX og i folkeskolen.

Det er med andre ord en guide eller model til, hvad essayet skal indeholde, og hvordan man kan skrive det. Artiklen er således opstillet, så den minder om en analysemodel til essay i dansk. Men da genren essay er meget bred, er det ikke en decideret analysemodel som det er tilfældet med eksempelvis berettermodellen.

Se også artiklen om essayets opbygning.

Hvad er et dansk essay?

Essay i dansk skrives med udgangspunkt i en tekst eller et eller flere billeder. Selvom der er en række krav til essayet, og det har et danskfagligt udgangspunkt, er det en genre, hvor eleven selv har mulighed for at bestemme, i hvilken retning opgaven skal pege.

Der er ikke krav om dybtgående analyse af hverken tekst eller billeder. Disse skal blot inddrages i behandlingen af det overordnede emne, som er beskrevet i opgaveformuleringen. Opgaveformuleringen er mere åben end de øvrige opgavetyper, men det er stadig vigtigt, at den besvares tilfredsstillende når du skal skrive et dansk essay. 

Ud over danskfagets rammer

Essayet behøver ikke udelukkende bevæge sig inden for de rammer danskfaget sætter. Det betyder, at man gerne må behandle det stillede emne i et perspektiv, der ikke direkte har forbindelse til dansk.

Eleven skal vise sine danskfaglige kompetencer i fremstillingen og sin evne til at fokusere og udvælge relevante dele af det udleverede materiale. Derudover skal eleven demonstrere sine refleksionsevner ved at bidrage med velovervejede betragtninger i forhold til emnet.

Essayet åbner for refleksion

Essayet bevæger sig ikke mod en endelig konklusion, som det er tilfældet med andre opgavetyper. I stedet åbner den til slut emnet op for yderligere refleksion.

Det gode essay er det, der præsenterer, undersøger og reflekterer over et emne og har et bestemt fokus. Det viser overblik og forståelse for tekstforlægget og inddrager det på en hensigtsmæssig måde i forhold til opgavens emne.

I essayet indgår desuden elevens egne overvejelser og perspektiveringer til andet relevant materiale, for eksempel andre tekster fra dansk.

Der er typisk ikke helt så mange citater i et dansk essay som i de opgavetyper i danskfaget, der behandler tekster. Dog bør enkelte citater inddrages, og disse skal være velvalgte og relevante for opgavens fokus. 

Hvordan starter man et essay?

Indledningen på et essay i dansk skal ses som åbningen af det emne, der behandles i opgaven. Det er her, i opgavens begyndelse, at emnet og den valgte vinkel skal præsenteres for læseren.

Indledningen skal være fængende og interessant og vække læserens lyst til at læse videre. Den kan eksempelvis indeholde spørgsmål til emnet eller nogle indledende og overordnede problemstillinger, der i opgavens efterfølgende dele kan reflekteres over.

Det kan være en god idé i essayets start at introducere det foreliggende tekstmateriale, da det skal fremgå klart, at overvejelser og refleksioner i opgaven er dannet på baggrund af teksten. Denne del kan dog også placeres senere i opgaven. Gør man det, skal man stadig sikre sig, at det står klart for læseren, at det er teksten/billederne, som er udgangspunkt for opgaven. 

Annonce litterær artikel

Få endnu mere hjælp til at skrive dansk essay

  • - Få en model og vejledning
  • - Se tjeklisten til det gode essay
  • - Kom tættere på 12-tallet
Læs vejledningen nu

Hoveddel

I essayet er det som nævnt ikke meningen, at man skal udarbejde en dybtgående analyse af det udleverede materiale, og derfor skal man heller ikke bruge nogen analysemodel.

Til gengæld skal man præsentere argumenter og refleksioner med relation til det overordnede emne, som behandles i tekstmaterialet. Argumentationen i essayet skal bruges til at se emnet fra flere forskellige vinkler.

Man vil ofte skulle reflektere over en bestemt problemstilling i henhold til et overordnet emne og det foreliggende tekstmateriale. I disse refleksioner kan man med den argumenterende form se emnet fra flere positioner og fremføre pointer, der repræsenterer hver af disse.

Hold en distance til de tekster, der skal behandles

I essayets hoveddel er det vigtigt at der udvises en passende ”distance” til det foreliggende materiale. Materialet skal som sagt nævnes og indgå på en eller anden måde, men uden at man bliver for tekstnær.

Man skal så at sige hæve sig op over materialet, men stadig tage udgangspunkt i det. Teksten og dens emne skal præsenteres og bruges som et afsæt for refleksioner over emnet. Det primære indhold er således ikke behandlingen af teksten, men de overvejelser, der udspringer fra den. Den reflekterende stil er helt central for essaygenren i dansk.

I essayet er det tilladt at være kreativ

Hvordan, teksten præsenteres og bruges, er op til eleven selv. Dette giver mulighed for kreativ brug af teksten og demonstration af selvstændige iagttagelser.

Ligeledes kan inddragelse af andet selvvalgt materiale vise elevens overblik og evne til at perspektivere. Eleven kan måske selvstændigt se nogle koblinger mellem forskellige typer af materiale.

Alternativt kunne man inddrage aktuelle emner fra mediebilledet, samfundsrelevante temaer eller historiske begivenheder med relation til emnet.

Det selvvalgte materiale skal, uanset, være relevant og føre til en dybere forståelse af den vinkel, der er lagt på stoffet og emnet. Det skal hænge naturligt sammen med de andre komponenter, som indgår i opgaven, og medvirke til en udvidelse af opgavens abstraktion.

At nå et højt abstraktionsniveau er et centralt mål, når man skriver et dansk essay. Det høje abstraktions-niveau ses ved elevens evne til at hæve sig op over teksten og behandle emnet i et større perspektiv. 

Konklusion

Egentlig er det ikke hensigtsmæssigt at tale om en konklusion i forbindelse med essayet i dansk. Det er nemlig ikke målet med et essay at nå frem til en lukket og endelig konklusion. Derimod skal der være en åben slutning.

Afslutningen skal afrunde emnet og åbne for læserens videre refleksioner over det. Det kan man gøre ved at stille yderligere abstrakte spørgsmål til emnet på baggrund af de foregående refleksioner.

Afslutningen skal ikke redegøre for alt, der er behandlet i opgaven. Dog kan man med fordel stille forskellige spørgsmål, der relaterer til de delemner, som er blevet behandlet tidligere i opgaven.

Der kan også med fordel udarbejdes en form for samspil mellem opgavens indledning og afslutning. Det kan man eksempelvis gøre ved at stille spørgsmål eller komme med refleksioner, som ligger i forlængelse af opgavens indledning. På den måde sikrer man sig en formfuldendt struktur i sit danske essay.

Sidst men ikke mindst er det afgørende, som det er tilfældet med alle andre opgaver, at der er en rød tråd i teksten, så læseren kan forstå sammenhængen mellem afsnittene. Læs mere om rød tråd og kohærens.

Indhold