Opbygning

Et essays opbygning og indhold kan variere meget. Her gives et bud på, hvordan opbygningen kan se ud, og hvordan man kan strukturere essayskrivningen.

En god måde at sikre overordnet kohærens (rød tråd) i sin opgave på er ved at indlede skriveprocessen med at udarbejde en disposition for essayet.

I opgaveskrivningens første fase bør man orientere sig og danne et overblik over det udleverede materiale. Herefter bør man reflektere over emnet og komme frem til, hvilken vinkel man vil lægge på stoffet. Derudfra kan dispositionen udarbejdes.

I dispositionen skal man sikre sig, at alle elementer kommer til at indgå i opgaven på en velfungerende måde og med en meningsfuld struktur.

  • Man kan opbygge essayet således, at det sættes an med en indledning, hvori emnet og essayets særlige vinkel herpå præsenteres.
  • Herefter kan man skrive en hoveddel, hvor emnet for alvor åbnes op. I denne del skal forskellige undersøgelser, refleksioner og argumenter til sammen uddybe og nuancere emnet med det formål at behandle det på et højere abstraktionsniveau.
  • Hoveddelen skal gå forud for opgavens afslutning, som skal være åben og lægge op til yderligere refleksion over det behandlede emne.

Det er en god idé at forsøge at gøre essayets layout overskueligt. Det skal være læsevenligt og enkelt sat op – med tydelig angivelse af citater. Det kan for eksempel være en godt at inddele opgaven i afsnit med en linjes afstand.

Længden på et essay i dansk bør både på STX og HHX være minimum 1200 ord og maksimum 2500 ord. Til folkeskolens afgangsprøver bør længden være mellem 800 - 1200 ord.