Kronik

En kronik er en af de gennemgående opgaver i skriftlig dansk. Det er vigtigt at pointere at denne artikel omhandler kronikken på STX.

Flere elementer af kronikken indgår også i eksamensgenrerne 'redegørelse og diskussion' (HTX) og 'analyse af ikke-fiktive tekster' (HHX). En (avis-)kronik på HTX har derimod andre elementer i eksamensformen, og må derfor ikke forvekles med denne type kronik (STX), som gennemgåes i det følgende.

Men hvordan skriver man en kronik, hvor lang skal en kronik være og hvad skal man medtage?

Herunder gennemgåes en model for kronik. Den beskriver, hvordan man skriver en kronik, hvad den skal indeholde, og hvordan indholdet kan formidles. Læs endvidere den separate artikel om kronikkens opbygning, så er du endnu bedre klædt på til at skrive en kronik.

Hvad er en kronik?

 • En kronik er en dansk stil, der præsenterer et givent emne. Præsentationen af emnet skal ske i kronikkens indledning.
   
 • Dernæst skal kronikken redegøre for en tekst og karakterisere dens argumentation.
   
 • En kronik skal derudover indeholde en diskuterende del, der belyser tekstens synspunkter fra flere vinkler, læs mere her om kronikkens diskussion og vurdering.
   
 • Slutteligt skal kronikken i dansk indeholde en konklusion, der binder alle delene sammen.

​De enkelte dele og deres indhold beskrives i denne guide og i de tilhørende artikler. 

Kronikken skal både vise elevens evne til objektiv formidling og selvstændighed på samme tid. Desuden skal eleven demonstrere faglig viden ved at inddrage danskfaglige termer og begreber. I en kronik skal sproget være sofistikeret og teksten skal være velformuleret og varieret. 

Det er forskelligt fra lærer til lærer og fra emne til emne, hvor lang en kronik skal være. Diskussionen og vurderingen skal dog altid være længere end redegørelsen. Det helt afgørende er, at der er en god balance mellem indledning, redegørelse, analyse og konklusion. Ikke dermed sagt at de skal være lige lange, tværtimod handler det om at man bygger op til analysens diskussion og vurdering og der viser overblik og analysefærdigheder.

Kronikkens samlede længde er formelt minimum 1200 ord og maksimum 2500 ord. 

Annonce litterær artikel

Bliv bedre til at skrive kronikker

 • - Kom godt i gang med din kronik
 • - Lær hvordan du bedst kan opbygge den
 • - Bliv helt klar til eksamen
Læs vejledningen nu

Redegørelse

I redegørelsen i en kronik skal den aktuelle teksts indhold formidles for læseren. Man skal gå ud fra, at modtageren/læsenren ikke har kendskab til teksten eller emnet. Den gode redegørelse er derfor koncentreret, klar og præcist formuleret. Den skal fremhæve og slå ned på de mest centrale dele af teksten og gerne præsentere de vigtigste synspunkter først.

I redegørelsen bør der kun i begrænset omfang refereres til den stillede tekst. Man skal istedet vise overblik over teksten og med egne ord forklare, hvad tekstens pointer og synspunkter er. Ligeledes skal man tilsigte at ramme en sprogtone, som ikke er tilsvarende den i teksten.

De allervæsentligste steder i teksten, hvor hovedpointer kommer til udtryk, må gerne citeres.

Det er meget vigtigt, at redegørelsen forholder sig helt objektivt til teksten. Det er først senere i kronikken, at det mere analyserende og diskuterende blik på teksten skal komme til syne. Redegørelsen kan være af en længde på cirka ½ - 1 side.

Karakteristik

I denne del af kronikken skal tekstens argumentationsformer karakteriseres. Her skal man slå ned på de særegne træk ved argumentationen. Det forventes, at eleven forstår tekstens måde at fremsætte sine budskaber på, og at dette kommer til udtryk i kronikken. Derudover er det vigtigt, at eleven fanger, hvilke dele af tekstmaterialet der er særligt vigtige i forhold til tekstens argumentative kraft.

 • Når man skal karakterisere argumentationen, kan man eksempelvis finde dens påstande, belæg og bagvedliggende hjemler. Videre kan man påvise eventuelle styrkemarkører, rygdækninger og gendrivelser. Se mere om Toulmins argumentationsmodel.
   
 • Dernæst kan man komme ind på, hvilke argumentationstyper, der anvendes. Man kan eksempelvise forsøge at karakterisere, om der et tale om mængdeargumenter, ekspertargumenter, erfaringsargumenter eller skræmmeargumenter.
   
 • Man kan komme ind på hvilke sproglige virkemidler, der anvendes og beskrive disse med relevante danskfaglige begreber.
   
 • Man kan også karakterisere, hvilke appelformer teksten benytter sig af. Appelformerne er etos, patos og logos. I den forbindelse kan man vise, hvordan appelformen eller formerne ses i teksten, samt hvilken effekt de har.

Det, man kommer frem til i karakteristikken, skal underbygges med velvalgte citater fra teksten. De skal bruges til at illustrere de tendenser, man fremhæver i karakteristikken. Kronikken er i udgangspunktet ikke helt så tekstnær som eksempelvis den litterære artikel, og der skal af den grund ikke være helt så mange citater som i den litterære artikel. I kronikken er det derfor ekstra vigtigt at overveje nøje, hvilke citater man sætter ind. De skal vise noget helt centralt for teksten. 

Konklusion

I kronikkens konklusion skal opgaven afrundes på en velfungerende måde. Her skal de vigtigste pointer fra redegørelsen, karakteristikken og diskussionen opsummeres.

Konklusionen kan opbygges sådan, at der indledes med at formulere, hvad man overordnet set er kommet frem til i kronikken, og sluttes med en endelig, konkluderende formulering.

For at sikre en rød tråd og sammenhæng i opgaven kan konklusionen med fordel pege tilbage på opgavens indledning og på den ene eller anden måde korrespondere med denne.

På den måde virker opgaven som en afrundet helhed, der holder fokus. Samtidig kan samspillet med indledningen vise en form for progression i kronikken – at emnebehandlingen har flyttet elevens forståelse fra indledning til konklusion, og at eleven er kommet frem flere og mere nuancerede perspektiver på emnet, end dem der ved opgavens indledning blev præsenteret.