Litterær artikel

Denne vejledning er en model til, hvordan en litterær artikel i dansk kan skrives. Den gennemgår på nogle få sider de vigtigste elementer i en litterær artikel.

Litterær artikel er en af opgavetyperne til eksamen i skriftlig dansk på STX. Derudover er der elementer man kan bruge til genrerne 'analyse og fortolkning' (HTX) og 'analyse og fortolkning af fiktive tekster' (HHX). 

Hvad er en litterær artikel: "Jeg har hørt at en litterær artikel, er det samme som en analyse og fortolkning. Passer det?" Analyse og fortolkning er en vigtig del af det, der bør indgå i en litterær artikel – men der er meget mere i den end det. 

Det er korrekt, at den litterære artikels fundament er en analyse og fortolkning. Eleven skal demonstrere god og korrekt brug af relevante danskfaglige begreber og metoder. Først og fremmest skal man kunne forstå og besvare opgaveformuleringen på en hensigtsmæssig måde. 

Man skal vise forståelse for teksten og kunne gennemskue, hvad der er det centrale i netop denne tekst. Det vil sige, at man skal kunne udvælge et fokus i sin analyse, sådan at man ikke fokuserer for meget på miljøbeskrivelse, hvis fortælleteknikken er af større betydning i det relevante tekstforlæg.  

Igennem hele opgaven skal man udvise et højt abstraktionsniveau. Eleven skal kunne bevæge sig fra det konkrete, som eksempelvis analyse af et element i teksten, til det mere abstrakte niveau, hvor man eksempelvis ser temaet i et større perspektiv. Det større perspektiv kan forankres i samfundsrelevante emner, litteraturhistorien eller noget helt tredje.  

Hvordan de enkelte dele i en litterær artikel kan udformes vil herunder blive gennemgået i denne guide. 

Perspektivering

Perspektiveringen er en af de dele i den litterære artikel, som er med til at højne abstraktionsniveauet. Det er særligt her, man skal gå fra det specifikke i teksten til noget mere generelt og abstrakt. Det kan for eksempel gøres ved at trække linjer fra den specifikke tekst til en litteraturhistorisk periode. 

  • Hvis man vælger at lave en litteraturhistorisk perspektivering, er det vigtigt, at man ikke blot redegør for perioden. Man skal derimod drage paralleller mellem teksten og den litterære periode, den er skrevet i. Man skal tage fat i nogle elementer ved den pågældende tekst og sammenholde dem med tendenser fra den litterære periode, man vil perspektivere til. Hvis ikke man gør således, risikerer man at få to usammenhængende dele; en analyse og en adskilt perspektivering. De to dele skal spille sammen, og der skal være en pointe med perspektiveringen til den litteraturhistoriske periode. Alternativt kan man selvfølgelig også påpege, hvis teksten afskiller fra de tendenser, som var aktuelle i periode.
  • Man kan også perspektivere genremæssigt. Det kunne eksempelvis være, hvis en novelle indeholder sprogbrug, der kunne minde om den lyriske genres. En novelle kunne også indeholde passager med megen dialog, som giver associationer til dramagenren. Da kan man perspektivere til disse genrer. Det kunne også være, hvis et digt var af en bestem type. Eksempelvis et lejlighedsdigt eller et prosadigt. Da kunne man perspektivere til andre digte af samme type.
  • Alternativt kan man lave en tematisk perspektivering, hvor man sammenholder den aktuelle teksts tema med andre tekster, der omhandler noget tilsvarende.

Lige meget, hvordan man perspektiverer, er det altafgørende, at perspektiveringen hænger sammen med analysen og fortolkningen, og at den demonstrerer danskfagligt overblik. 

Annonce litterær artikel

Få endnu mere hjælp til at skrive litterær artikel

  • - Bruger-bedømmelse: "Perfekt vejledning, med ALT man skal bruge."
  • - Den bedste forberedelse til eksamen
  • - Kom tættere på 12-tallet
Læs vejledningen nu

Konklusion

I konklusionen i den litterære artikel skal alle de vigtigste resultater fra fortolkningen og perspektiveringen sammenfattes.

Essensen af opgaven skal komme til udtryk her, og der skal være en form for opsummering. Der skal være det samme fokus, som blev præsenteret i opgavens indledning. 

Således bibeholdes den røde tråd gennem hele opgaven, og den indholdsmæssige kohærens er sikret. Konklusionen er det sidste indtryk, læseren efterlades med, hvorfor det godt kan betale sig at arbejde grundigt i denne fase af skrivningen.