Analyse

Analysen og fortolkningen er det den litterære artikel skal bygges op omkring. Det er opgavens fundament. I analysen kan det som nævnt være hensigtsmæssigt at udvælge sig et fokus og så afdække dette grundigt i stedet for at gå i forskellige retninger. Det sikrer, at opgaven bliver sammenhængende.

I analysen skal man anvende begreber fra danskfaget. Man kan tage udgangspunkt i en analysemodel – dog skal man ikke gennemgå og følge en sådan slavisk. Til gengæld skal man være selektiv og kunne skelne mellem, hvad der er relevant og irrelevant i forhold til opgavens fokus.

En anden vigtig del af analysen er, at man kan dokumentere, hvad man baserer den på. Ved hjælp af citater fra teksten skal man kunne begrunde sin analyse. Citaterne skal også bruges til at understrege vigtige pointer og sørge for, at læseren kan følge skribentens tankegang. Hver gang man har et citat, skal man endvidere angive, præcist hvor det står i teksten. Det kan gøres i fodnoter eller i en parentes efter eksemplet.

Analysen er mere konkret end fortolkningen. Den bliver på den måde udgangspunktet for fortolkningen, der er den samlede forståelse af teksten. Analysen består af en række delelementer, som fortolkningen skal binde sammen og reflektere over. Fortolkningen ser på den måde teksten i et større perspektiv, end analysens dele gør.  

Digt

Hvis den litterære artikel omhandler et digt, kan det i analysen af digtet være en idé at komme ind på nogle af disse punkter:

 • Komposition – hvordan er digtet bygget op? I strofer og vers? Som et prosadigt?
 • Form – er det et episk (fortællende) eller lyrisk digt? Hvordan er rim og rytme?
 • Sproglige virkemidler – hvilke ord er anvendt? Er der gjort brug af metaforer? Er der anaforer? Bruges der symboler? Se mere om sproglige og stilistiske virkemidler.
 • Udsigelse – hvem fortæller digtet? Et lyrisk jeg?
 • Tema – er der et særligt tema i digtet? Er det en bestem følelse, som beskrives?
 • Form og indhold – er der sammenhæng mellem digtets form og dets indhold? 

Novelle

Når den litterære artikel omhandler en novelle, kan man eksempelvis komme ind på følgende i analysen:

 • Komposition – hvordan er novellens opbygning?
 • Fortælleteknik – hvilken fortæller er der, og på hvilken måde fortælles historien?
 • Personkarakteristik – hvad kendetegner novellens personer, og hvordan beskrives de?
 • Miljøbeskrivelse – i hvilket miljø udspiller novellen sig, og har det nogen betydning for handlingen?
 • Sproglige virkemidler – hvordan er sproget? Bruges det til at understrege noget i novellen?
 • Tema – er der et særligt omdrejningspunkt i novellen? Tematiserer den noget specifikt?
 • Form og indhold – hvordan passer novellens form til indholdet? Spiller de to dele sammen? 

Drama

Hvis den litterære artikel omhandler et drama, kan følgende punkter være relevante at komme ind på i dramaanalysen:

 • Opbygning – hvordan er dramaet bygget op i akter og scener?
 • Handlingen – hvad handler dramaet om? Hvad er konflikten, og hvordan løses den?
 • Karakterer – hvilke hovedroller og biroller er der? Hvad er deres betydning for dramaet? Hvordan beskrives de?
 • Miljøbeskrivelse – i hvilket miljø finder dramaet sted? Har miljøet betydning for handlingen?
 • Dialog – hvordan er dialogen? Forekommer der udover dialog også eksempelvis monologer? Er der nogen dialoger som er mere centrale for dramaet end andre? Hvilket sprog bruges i dialogerne?
 • Regibemærkninger – hvilken funktion og betydning har regibemærkningerne i dramaet?