Novelleanalyse | Analysemodel til noveller

Novelleanalyse er en meget vigtig disciplin i faget dansk. Kom godt i gang med at analysere noveller med dette kompendie om novelleanalyse.

Når du analyserer en novelle, er der genremæssigt en række ting, der kan være relevante at kigge nærmere på som eksempelvis novellens fortæller, synsvinkel, miljø, personer osv.

Dette kan sættes op i et skema i en analysemodel. Det er en god idé først at læse novellen grundigt igennem og dernæst gøre dig nogle tanker om, hvilke elementer det er værd at bruge mest krudt på i novelleanalysen.

I denne model til novelleanalyse kan du læse mere om, hvordan du anvender de hyppigste analysepunkter til at lave en god og sikker novelleanalyse. Husk på, at det ikke er nok blot at komme omkring alle punkterne – du skal også skrive det hele sammen til en sammenhængende analyse og fortolkning

Referat

Hvad handler novellen om?

Det kan være en god idé at give et kort referat af novellens handling. Brug dine egne ord til at skildre begivenhederne med, og sørg for at inddrage de detaljer fra novellen, som er relevante for netop din analyse. (Det er ikke sikkert, at du skal have et referat med i din opgave. Men for at foretage en novelleanalyse, kan det være en god idé at lave referatet alligevel).

Komposition

Hvordan er novellens opbygning? 

I novellegenren kan du med fordel starte med at kigge på, hvordan fortællingen indledes, når du skal beskrive novellens opbygning. Starter historien in medias res – dvs. kastes læseren direkte ind i handlingen? Eller begynder novellen med en introduktion af handlingen eller måske en præsentation af miljøet eller personerne?

Derudover kan det være relevant at kigge på, om novellen gør brug af fx flashbacks og klimaks, samt om slutningen er lukket eller åben. Husk kun at inddrage de overvejelser over opbygningen af novellen, som hænger sammen med din øvrige novelleanalyse. 

Fortæller

Hvem fortæller historien?

Der findes to grundlæggende fortællertyper: Førstepersonsfortælleren (jeg-fortælleren) og tredjepersonsfortælleren. 

 • Førstepersonsfortælleren er nem at genkende, da denne anvender jeg-form, fx ”Jeg blev meget lettet, da jeg fik det at vide”. En førstepersonsfortæller gør det lettere for læseren at identificere sig med fortælleren, idet den giver adgang til personens tanker og følelser.
 • Der er tale om en tredjepersonsfortæller, når alle personerne i novellen beskrives i tredjeperson, fx ”Hun sørgede stadig over ham to år efter ulykken”.
  Vær desuden opmærksom på, at tredjepersonsfortælleren som regel enten er en alvidende fortæller (dvs. har adgang til alle personernes tanker og følelser) eller en personbundet fortæller (dvs. kun har adgang til én persons tanker og følelser – resten af personerne beskrives udefra). 
Annonce litterær artikel

Få endnu mere hjælp til at lave novelleanalyse

 • - Model, vejledning og eksempler
 • - Bliv klar til eksamen
 • - Kom tættere på 12-tallet
Læs vejledningen nu

Synsvinkel

Hvorfra ser læseren begivenhederne? 

Synsvinklen er tæt forbundet med fortælleren og handler netop om, hvorfra læseren ser det, der bliver beskrevet. De fire typiske synsvinkel-positioner er:

 • Overpersonal synsvinkel: Læseren ser mere, end personerne i novellen gør.
 • Personal synsvinkel: Læseren ser det samme, som en af personerne i novellen.
 • Begrænset personal synsvinkel: Læseren ser/ved mindre, end novellens personer gør.
 • Kombineret synsvinkel: Der skiftes mellem ovenstående synsvinkler.

Miljø

Hvor finder novellen sted?

Miljø kan dække over flere forskellige ting, fx:

 • Hvilket geografisk sted foregår novellen (er det i byen eller på landet, i Danmark eller USA?)
 • Hvilket socialt miljø befinder personerne sig i (rigt eller fattigt, ungt eller gammelt, dansk eller etnisk?)
 • Er det et realistisk eller urealistisk miljø (overnaturlige elementer)?

Ofte er miljøet med til at beskrive karaktererne. Fx kan beskrivelsen af et hjem sige noget om personen, der bor der.

Personkarakteristisk

Hvordan handler personerne, og hvad er deres indbyrdes forhold?

Når du laver personkarakteristikken, behøver du ikke karakterisere alle personerne. Vælg i stedet de vigtigste ud og koncentrér dig om dem i din novelleanalyse.

I personkarakteristikken kan du både give en ydre beskrivelse (af alder, tøj, hårfarve osv.) og en indre beskrivelse (af personlighed, tanker, værdier osv.).

Husk at bakke særligt de indre beskrivelser op af konkrete iagttagelser i novellen. I novelleanalysen kan det desuden være relevant at kigge nærmere på personens handlinger og årsagen til disse samt at undersøge, om personen gennemgår en udvikling i løbet af novellen.

Sprog og stil

Hvordan formidles fortællingen?

Er sproget simpelt eller komplekst, hvilket ordvalg gør novellen brug af, og anvendes der billedsprog? Du kan gøre dig mange interessante tanker om sproget og stilen i novellen, men husk altid at binde det sammen med din analyse. Overvej fx:

 • Hvilken betydning har et moderne, let sprog for historien? Hvad med et svært og gammeldags sprog?
 • Gøres der brug af dialekt/slang? Er ordvalget dagligdags eller mere ”fint”? Hvad viser det om miljøet eller det sociale lag?
 • Bruger novellen billedsprog (symboler, sammenligninger, metaforer, metonymi)? Hvilken funktion har billedsproget for fortællingen?

Tema og budskab

Hvad handler novellen egentlig om?

Når du laver en novelleanalyse, skal du altid komme med et bud på novellens centrale tema (fx identitet, ungdom, familieproblemer etc.). Husk at underbygge temaet  i novellen undervejs i din analyse og fortolkning.

Til sidst skal du også komme ind på novellens budskab (hvis der er et). Tænk over: Hvad prøver forfatteren at fortælle gennem novellen/hvad er hensigten med denne novelle? Hvad betyder novellen i forhold til temaet?

Perspektivering

Relaterer novellen til noget uden for sig selv?

Novellen kan perspektiveres på flere forskellige måder:

 • Til litteraturhistorien – Er teksten typisk for perioden, den er skrevet i?
 • Til forfatterskabet – Er fx novellens tema, komposition eller fortæller typisk for forfatterskabet?
 • Til andre tekster – Har du læst andre tekster (måske også i novellegenren), der behandler samme temaer?