Nyplatonisme

En vigtig tankegang, som ligger til grund for romantikken, stammer fra antikken. Nærmere bestemt er det Platons filosofiske dualisme, der bliver taget op på ny i romantikken. Den måde, man anvender Platons filosofier på i romantikken, kaldes ofte for nyplatonisme.

I nyplatonismen skelnes der mellem ideernes verden og fænomenernes verden. Her skal fænomenernes verden forstås som den fysiske og materielle verden. Det er den del af virkeligheden, vi kan se og føle gennem vores sanser. I fænomenernes verden finder vi alt det, som med tiden forgår og dør. Over for fænomenernes verden er der idéernes verden. Det er den åndelige verden. Det er en verden, hvor alt det, vi ikke kan tage og føle på, befinder sig. Alt, der er i idéernes verden, vil ikke dø, men bestå til evig tid. Nyplatonismen indebærer en tanke om, at de to verdener ikke lader sig forene. Dette fører til, at mennesket føler sig splittet imellem disse to verdener. Der opstår en form for spaltning i mennesket mellem kroppen, som tilhører fænomenernes verden, og sjælen, der tilhører ideernes verden. Denne spaltning ses blandt andet tematiseret i romantisk litteratur, hvor det splittede afbildes og tematiseres. Den dansk-tyske forfatter Schack von Staffeldt regnes for det bedste eksempel på en nyplatonisk digter herhjemme.

I romantikken er den foretrukne verden, af disse to, idéernes verden. Man har en forestilling om, at man i fænomenernes verden ikke kan finde det sande eller det gode eller det skønne. Her kan man kun finde dele eller fragmenter af alting. Fænomenernes verden består af ufuldkomne ting. Det sande og det fuldkomne skal til gengæld findes i idéernes verden. De sande og fuldkomne idéer, den sande kærlighed og den hele sandhed findes i idéernes verden. Kun de store genier har den fulde indsigt i denne verden.

Dualisme i romantikken

Dualismen er kædet sammen med nyplatonismen, hvor man, som før nævnt, skelner mellem idéernes og fænomenernes verden. Dualismetanken går på, at man ser verden som todelt. Således skelner man imellem en fysisk verden og en åndelig verden, der står i kontrast til hinanden. Den fysiske verden indbefatter menneskets krop, dyr, naturen og alle ting. I den åndelige verden findes derimod den guddommelige ånd, menneskets sjæl, alle sande og fuldkomne ideer og de sande følelser.