Statistiske deskriptorer

Statistiske deskriptorer præsenterer de vigtigste karakteristika ved et datasæt i deskriptiv statistik på forskellig vis. Statistiske deskriptorer kan koge de ofte omfattende data ned til mere målbare og visuelle hovedtræk.

De statistiske deskriptorer har nogle gange det samme navn for både ugrupperede observationer og for grupperede observationer, eksempelvis varians. Andre statistiske deskriptorer er lettere at adskille for de ugrupperede og grupperede observationer, da man eksempelvis skelner mellem henholdsvis hyppighed og intervalhyppighed.

Statistiske deskriptorer har som hovedregel én betydning for ugrupperede observationer, og en anden relateret betydning for grupperede observationer inddelt i intervaller.

De statistiske deskriptorer, der nævnes herunder, knytter sig først og fremmest til ugrupperede observationer.

Statistiske deskriptorer kan groft inddeles i to typer: De deskriptorer, der siger noget om middeltendensen, og de, der siger noget om de øvrige karakteristika ved observationssættet.

De statistiske deskriptorer, der siger noget om middeltendenser er:

Median, middeltal, varians og standardafvigelse (spredning).

De øvrige statistiske deskriptorer er:

Minimum og maksimum, variationsbredde, hyppighed, frekvens, typetal, fraktil samt øvre og nedre kvartil.

I de forskellige artikler om statistiske deskriptorer fremgår det også nederst i hver artikel, hvordan de relaterede deskriptorer for grupperede observationer beregnes.

For de statistiske deskriptorer, der udregnes med en formel, er forskellen mellem ugrupperede og grupperede observationssæt tydelig, da formlerne ikke er helt enslydende.

Statistiske deskriptorer er meget nyttige til at karakterisere et datasæt og danner således grundlaget for den beskrivende statistik. De forskellige deskriptorer er med andre ord, de redskaber man bruger for at kunne ’beskrive’ det statistiske materiale.