Socialisme

Socialisme er navnet på en række ensartede idéer, en ideologi, om en politisk holdning til samfundet. Socialismen opstod i begyndelsen af 1800-tallet som en kritik af liberalismen i takt med at industrialiseringen ændrede samfundet. Socialismen karakteriseres ofte af farven rød.

Hvad er socialisme?

Socialismen kan defineres som en måde at indrette samfundet på, hvor alle produktionsmidler (f.eks. fabrikker, banker og veje) kontrolleres eller ejes af staten. På den måde kan staten styre, hvad der bliver produceret og sørge for, at alle borgere får lige glæde af samfundets ressourcer.

Socialismen bygger på tanken om, at mennesket skal have råd til at forfølge sine drømme, og det mener socialisterne kun er muligt, hvis der er frihed i samfundet og lighed mellem mennesker. Er man socialist, tror man på, at økonomisk lighed vil medføre frihed, og man værner derfor om fællesskab og solidaritet mellem mennesker. Ordet socialisme stammer fra det latinske ord ”socius”, som betyder kammerat.

Socialismen i praksis

Socialismen ønsker, at samfundets materielle og sociale goder skal fordeles retfærdigt mellem alle borgere. For at opnå størst mulig økonomisk lighed mellem dem, ønsker socialismen at ophæve den private ejendomsret og gøre al ejendom til fælleseje.

Samfundets værdier produceres i fællesskab af arbejderne og ejerne af virksomhederne. Derfor skal alle have ret til en lige andel af dét, der kommer ud af produktionen. Da socialismen ønsker at give arbejderne flere muligheder, har den primært været arbejderklassens ideologi i industrisamfundet.

Statens rolle er at garantere grundlæggende menneskerettigheder og sørge for fri adgang til uddannelse, bistandshjælp og lægebehandling. Det betyder, at staten må omfordele goderne i samfundet, så de borgere, der tjener mest ved at arbejde, også er dem, der skal betale mest i skat.

Nogle socialister mener, at vejen til et socialistisk samfund med fælleseje af produktionsmidlerne skal ske ved en revolution. Andre mener, at det bedst opnås gennem gradvise reformer af samfundssystemet.

Vigtige personer

Karl Marx (1818-1883) er den mest betydningsfulde tænker i socialismens historie. Han mente, at alle samfund gennemgår en udvikling fra kapitalisme over socialisme til kommunisme og et klasseløst samfund. Han opfordrede arbejderne til at slutte sig sammen og overtage magten over produktionsmidlerne (f.eks. fabrikkerne). Se mere i artiklen Marxisme.

Socialismens menneskesyn

Socialismen ser mennesket som et socialt væsen, der grundlæggende ønsker at modtage og give støtte til andre omkring sig. Mennesket er hverken godt eller ondt af natur, men er i høj grad et produkt af sit miljø. Alle mennesker ses som ligeværdige, også selvom de ikke kommer fra samme kår eller samfundslag.

Nationalsocialisme

Nationalsocialisme (nazisme) er en politisk bevægelse og ideologi som kæmper for et klasseløst samfund. Den opblomstrede i Europa efter første verdenskrig og bygger bl.a. på idéen om, at den ariske race er hævet over alle andre racer. Nationalsocialismens idéer udgjorde kernen i det tyske nazistiske arbejderparti, NSDAP, som overtog magten i Tyskland, da Adolf Hitler blev valgt som kansler i 1933. Partiet skabte det diktatoriske ”tredje rige” mellem 1933 og 1945 som blev opløst, da anden verdenskrig sluttede. Læs mere i artiklen Nazisme.

Socialisme i Danmark

Den danske socialistiske bevægelse opblomstrede i løbet af 1800-tallet, i takt med at industrialiseringen forandrede det danske samfund. En stor del af den fattige landbefolkning flyttede ind til byerne og blev arbejdere, og i 1871 blev Socialdemokratiet stiftet med ønsket om at give disse mennesker retfærdige levevilkår og demokratiske rettigheder.

Danske socialistiske partier

I Danmark er der i øjeblikket tre ”røde” partier i Folketinget med baggrund i socialismen:

  • Socialdemokratiet
  • Socialistisk Folkeparti (SF)
  • Enhedslisten

Socialdemokratiet går ind for både den private ejendomsret og markedsøkonomi, dvs. at samfundets udbud og efterspørgsel på varer bestemmer hvad og hvor meget, der skal produceres. Partiet kan derfor ikke længere betegnes som socialistisk, og mange af dets medlemmer kalder sig "demokratiske socialister/socialdemokrater".

SF ønsker et socialistisk samfund med økonomisk lighed, hvor mennesket respekterer naturen og hinanden. Alle skal sikres grundlæggende frihedsrettigheder og have mulighed for at deltage i fællesskabet på lige vilkår. SF går ind for privat ejendomsret, så længe alle borgere får gavn af den.

Enhedslisten er tilhænger af de socialistiske idéer og går hverken ind for den private ejendomsret eller markedsøkonomi. Partiet ønsker et fællesskab, hvor alle har mulighed for at blive til noget uanset køn, seksualitet, handicap, herkomst eller religion. Alle mennesker skal have lige muligheder for at udfolde deres potentialer og livsønsker.

Socialisme i dag

Den moderne socialisme kombinerer ofte de traditionelle socialistiske idéer med ”grønne” synspunkter om f.eks. mere økologi og bedre miljø. Der er stor fokus på den fælles velfærd og dét, at alle bør have lige muligheder i samfundet. Socialismen i dag har generelt en positiv holdning til integration af udlændinge og nydanskere, og mange socialister mener, at Danmark i højere grad må deltage i at løse verdens problemer.

Socialismen i hovedtræk

Statens rolle

Beskytte borgerne, fremme velfærden.

Menneskesyn

Mennesket er et socialt væsen, som har det bedst i et stærkt fællesskab. Mennesker er ligeværdige.

Økonomi

Størst mulig økonomisk lighed mellem mennesker.