Dansk Folkeparti - mærkesager

Dansk Folkeparti (ofte forkortet ’DF’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Dansk Folkepartis mærkesager blive opridset.

DF blev stiftet på Christiansborg i 1995 af en gruppe tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, som ikke længere kunne stå inde for partiets politiske linje. Dansk Folkeparti baserer primært sin politik på nationalkonservatisme og socialkonservatisme og befinder sig således på højrefløjen i dansk politik. DF kendetegnes af partifarverne rød og blå og har partibogstavet O.

Dansk Folkepartis ideologi

Dansk Folkeparti hævder, at partiet ikke bekender sig til nogen bestemt ideologi, men i stedet er et holdningsparti, som fremlægger en række specifikke målsætninger for det danske samfunds udvikling. Man kan dog spore forskellige ideologier i DF’s principprogram, herunder både konservatisme, liberalisme og socialisme.

DF fremhæver sig selv som et kritisk parti, der udøver kritik, hvor andre partier vælger at tie – f.eks. i religionskritikken overfor islam og i forhold til kvindeundertrykkelse. Dansk Folkeparti har ofte støttet en VK-regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), da DF herigennem har kunnet gennemføre sin politik, især med hensyn til stramninger på udlændingeområdet. DF er dog ikke fast bundet til V og K, og man kunne derfor godt forestille sig partiet indgå alliancer med venstrefløjsregeringer i fremtiden.

Dansk Folkepartis mærkesager i overskrifter

Dansk Folkepartis mål er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed i respekt for demokratiet. Den folkelige frihed må aldrig indskrænkes, og de traditioner, som danner baggrund for det danske samfund, skal forsvares overalt, hvor de trues.

Dansk Folkepartis mærkesager markerer en stærk nationalistisk linje, og partiet bruger ofte Dannebrog som nationalt symbol i dets pressemateriale og i medierne. DF's mærkesager fremhæver i høj grad danskheden, de danske traditioner og den danske kultur, og partiet går ind for en restriktiv og stram udlændingepolitik, modstand mod udviklingen af et multietnisk og multikulturelt samfund og mod øget samarbejde i EU. Forholdene for de ældre borgere skal forbedres markant, ventelister på sygehuse og plejehjem skal afskaffes, og der skal indføres besparelser på ulandshjælpen til verdens fattige lande.

Helt konkret fremhæver Dansk Folkeparti syv forskellige områder som særlige mærkesager:

 1. Udlændingepolitik
 2. Socialpolitik
 3. Sundhedspolitik
 4. Dyrevelfærd
 5. Retspolitik
 6. Grænsekontrol
 7. EU-politik

kilde: http://www.danskfolkeparti.dk/M%C3%A6rkesager

Udpluk fra Dansk Folkepartis principprogram

 • Vi er alle forpligtede til at værne om den danske kulturarv og vores ansvar for hinanden som folk. Derfor vil DF styrke Danmarks ydre og indre sikkerhed.
 • Alle, der kan, skal tage vare på sig selv, men staten må samtidig forpligtes til at støtte de danskere, der har det svært, og hjælpe dem til at finde tryghed.
 • Det konstitutionelle monarki i Danmark skal opretholdes.
 • Den danske folkekirke skal bevares og fortsat finansieres af den danske stat.
 • Danmark må ikke afgive suverænitet og beføjelser til andre lande eller institutioner, og DF er derfor også kritisk modstander af EU.
 • DF støtter Danmarks medlemskab af både NATO og FN.
 • DF ønsker en bred indsats for at styrke danskheden overalt – både i Danmark og i udlandet (danske mindretal). Vi skal værne om det danske folks historie, erfaringer, tro, sprog og sædvaner.
 • Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig været det. DF vil derfor ikke acceptere en multi-etnisk forvandling af landet.
 • Udenlandske statsborgere skal i begrænset omfang kunne opnå dansk indfødsret.
 • Danmark skal have et uddannelsessystem på højeste niveau, og eleverne skal lære om de historiske og kulturelle forudsætninger for landets udvikling.
 • Danmark skal passe godt på miljøet og forbruge naturens ressourcer med omtanke.

kilde: http://www.danskfolkeparti.dk/Principprogram

Dansk Folkepartis politiske budskab for Valgkampen 2015

Dansk Folkeparti har lanceret en kampagne og offentliggjort to slogans forud for folketingsvalget i 2015: ”Tryghed og tillid – det er dit valg”, og ”Tryghed og tillid – det ér muligt”.

Kampagnens afsender er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og den sætter fokus på DF’s vision om at bevare Danmark som et selvstændigt, frit og velstående land, hvor folk kan stole på hinanden og omgivelserne. Tryghed beskrives som fællesskabets ansvar, og den er afhængig af de økonomiske og sociale forhold i samfundet. Derudover opstiller kampagnen fem områder med beskrivelser af, hvordan det danske samfund bør indrettes:

 1. Danmark skal være et trygt og sikkert land.
 2. Danmark skal tage bedre hånd om de ældre, svage og udsatte i samfundet.
 3. Danmark skal bremse indvandringen af udlændinge, særligt fra ikke-vestlige lande.
 4. Danmark skal kræve større selvbestemmelse i EU, og grænsekontrollen skal genindføres.
 5. Danmark skal straffe de kriminelle hårdere, udenlandske forbrydere skal afsone deres straf i hjemlandet, og Danmarks terrorberedskab skal styrkes.

Hvad mener Dansk Folkeparti om…

Nedenfor listes 11 forskellige emner, som alle er hovedområder inden for dansk politik, og som Dansk Folkeparti har taget stilling til. Hvor det findes relevant, vil Dansk Folkepartis holdninger sammenlignes med andre partier, som mener noget modsat/tilsvarende. Du kan læse mere om DF’s holdninger til hvert emne på partiets hjemmeside.

Sundhed

 • Større fokus på at forebygge sygdomme, så udgifter til sygdomsbehandling reduceres.
 • Alle, der indvandrer til Danmark fra tredjeverdenslande, skal gennemgå en helbredsundersøgelse og et vaccinationsprogram.
 • At bære burka eller tørklæde gavner ikke sundheden, da huden og kroppen har brug for lys og luft. Derfor er der brug for en forebyggende indsats for at mindske sundhedsudgifterne på området.
 • Der skal oprettes sundhedscentrene i hele landet, som skal stå for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, så borgerne får et højt serviceniveau tæt på, hvor de bor.
 • Der skal større fokus på alternative behandlingsmetoder og naturmedicin, da det ofte medfører gode behandlingsresultater, endda uden bivirkninger.
 • Danmark skal være den internationalt førende nation i kampen mod kræftsygdomme.

Uddannelse

 • Al offentlig undervisning skal være gratis for danske borgere.
 • Grænsen for hvad man må tjene ved siden af sin SU skal fjernes.
 • Uddannelsessystemet skal indrettes på en måde, der tager størst muligt hensyn til den enkelte elevs evner og udviklingsmuligheder.
 • Eftergivenhed over for voldelige og støjende elever skal bringes til ophør – flertallet skal ikke hindres i deres indlæring af de få, der ikke vil eller kan opføre sig ordentligt.
 • Elever med så omfattende disciplinære problemer, at de ikke kan fungere i det almindelige undervisningssystem, skal gå på specialskoler.
 • Den fælles ramme for al undervisning skal være dansk kultur- og samfundssyn. Eleverne skal læse om faren ved diktatoriske styreformer og religioner, heriblandt nazisme, islamisme og kommunisme.
 • EU må ikke bestemme over det danske uddannelsessystem, og hovedsproget i de danske skoler skal være det danske sprog.
 • Undervisning for tosprogede elever på eget modersmål (modersmålsundervisning) skal ikke genindføres. Det hæmmer integrationen, fastholder børnene i deres oprindelige kultur og koster samfundet mange millioner.

Hvad mener andre partier?

Dansk Folkeparti er enige med Venstre om, at modersmålsundervisning i de danske skoler ikke skal tilbydes de tosprogede elever, da det ikke er en opgave for det offentlige. Modsat mener alle partierne i de røde blok bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, at modersmålsundervisning bør genindføres da det styrker elevernes læring i andre fag.

Socialpolitik

 • Sociale ydelser, såsom kontanthjælp og førtidspension, skal gives som behovsrelaterede ydelser til de danske borgere, der måtte have reelt brug for dem.
 • Statens opgave er at udjævne de økonomiske, sociale og kulturelle skel i befolkningen – de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder.
 • Alle, der har evnerne og muligheden for at arbejde, skal aktiveres. Det er særligt vigtigt, at indvandrerne – specielt indvandrerkvinderne – kommer ind på arbejdsmarkedet i meget større omfang end de hidtil har gjort.
 • Nytilkomne i det danske samfund må ikke omgående få ret til de samme velfærdsydelser som de borgere, der i årevis har finansieret velfærdssamfundet. De nytilkomne skal forpligtes til at yde en indsats i det danske samfund inden da.

Klima

 • Samfundets udvikling skal foregå under hensyn til naturen, og vi må udvise forsigtighed i forhold til de langvarige konsekvenser af vores levemåde.
 • Produktion af varer og ydelser skal foregå på en bæredygtig måde. Ressourcerne skal anvendes bedst muligt.
 • Miljøet skal holdes frit for stoffer, der skader menneskers eller dyrs sundhed.
 • Danmark skal selv kunne fastsætte krav til fødevaresikkerhed – de skal ikke dikteres af EU. EU bør fastsætte mindstekravene til fødevarestandarder inden for EU.
 • Luftforurening i byerne skal bekæmpes ved at indføre højere krav til renere udstødning og ved en bedre planlægning af den kollektive trafik (busser, tog m.m.).

Udlændinge

 • Danmark er danskernes land. Vores lille lands fortsatte eksistens som et stabilt demokrati er afhængig af, at sammensætningen af befolkningen ikke ændres yderligtgående.
 • Det kan få ødelæggende konsekvenser for den danske samfundsstruktur og sammenhængskraft, hvis man ikke bremser indvandringen af personer fra ikke-vestlige lande.
 • Dansk Folkeparti vil modarbejde ethvert forsøg på at skabe et multikulturelt eller multietnisk samfund i Danmark – det vil sige et samfund, hvor en stor befolkningsgruppe er tilhængere af en anden kultur end den danske.
 • Som hovedregel skal flygtninge hjælpes i deres nærområde eller i lande, som deler deres egen kultur.
 • Dansk Folkeparti ønsker, at de indvandrere og efterkommere, der ikke ønsker at tage del i det danske samfund og tilegne sig danske værdier, skal rejse hjem. De indvandrere og efterkommere, der ønsker at indgå positivt i det danske samfund, skal tilskyndes og hjælpes til at finde deres plads i samfundet.
 • Arbejdet med at løse ghettoproblemerne i Danmark skal prioriteres højt, da ghettoer udgør et alvorligt problem og truer en vellykket integration.
 • Enhver form for særbehandling af indvandrere skal afskaffes.
 • Nydanske elever skal ikke tilbydes særlig modersmålsbaseret undervisning i folkeskolen.

Hvad mener andre partier?

Særligt på udlændingeområdet adskiller Dansk Folkeparti sig fra de andre partier i Folketinget, da DF ønsker at føre en meget stram udlændingepolitik.

Sammen med Venstre mener Dansk Folkeparti, at indvandrere skal tilbydes et specifikt integrationsprogram, der indeholder undervisning i dansk og danske samfundsforhold. Integrationsprogrammet skal sætte indvandreren i stand til at begå sig i Danmark og til at blive selvforsørgende.

Økonomi

 • Der skal investeres mere i uddannelse, forskning og infrastruktur, da det sikrer danskernes velfærd, velstand og vækst.
 • De danske borgere skal fortsat betale en høj indkomstskat.
 • Samfundet skal præges af en høj grad af solidaritet og sammenhængskraft, da det skaber tillid mellem staten og borgerne. Denne tillid svækkes, når indvandrere kommer til landet og straks får del i de offentlige ydelser, som danskerne i årevis har betalt skat for at kunne finansiere.
 • Dansk Folkeparti ønsker ændringer af den offentlige sektors indsats på fire områder:
 1. Overførselsindkomsterne:

Mennesker, som ikke har reelt behov for offentlig støtte, skal i højere grad tilskyndes til at klare sig selv.

 1. Den offentlige sektor som attraktiv arbejdsplads:

Det skal være attraktivt, spændende og udviklende at arbejde i det offentlige som f.eks. lærer, hjemmehjælper og sygeplejerske.

 1. Indvandringen i finanspolitikken

Det er bedre både for flygtningene og for Danmark, at hjælpen sker lokalt, hvor kulturen ikke er så fremmed som i Danmark.

 1. Bedre offentlig service

Det er nødvendigt at foretage forbedringer af ældreomsorgen, sundhedsvæsnet, retsvæsenet, politiet og forholdene for de socialt dårligst stillede.

EU

 • Dansk Folkeparti er modstandere af EU og vil bekæmpe ethvert forsøg på at skabe en europæisk forbundsstat med f.eks. Tyskland eller USA som forbillede.
 • Dansk Folkeparti går ikke ind for indførelse af euroen i Danmark men vil beholde den danske krone.
 • EU’s primære opgaver bør være at sikre det europæiske frihandelsområde og den europæiske toldunion og at skabe minimumsstandarder for fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og generel forbrugersikkerhed.
 • Dansk Folkeparti går ind for et koordineret samarbejde mellem EU-landene og USA om bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet.
 • EU’s budgetter skal mindskes markant, og pengene bør kun bruges til at betale for den nødvendige administration og støtte til store forskningsprojekter i medlemslandene.
 • Dansk Folkeparti ønsker ikke at optage nye lande i EU og er modstander af at inkludere ikke-vestlige lande, som f.eks. Tyrkiet, i EU.

Hvad mener andre partier?

Dansk Folkeparti deler sin EU-skepsis med Enhedslisten, som mener, at Danmark bør melde sig helt ud af EU. Begge partier vil for nuværende beholde de fire EU-forbehold, som Danmark har haft siden 1992. Forbeholdene omfatter unionsborgerskab, den fælles valuta (euroen), den fælles forsvarspolitik og et overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender.

De fire forbehold betyder, at Danmark er undtaget EU-regler inden for de fire områder.

Trafik

 • Der skal investeres mere i offentlig transport, især i forbedringer af jernbanenettet.
 • Togtransporten skal udbygges, så den bliver et reelt alternativ til transport på landevejene. Privat og offentlig transport skal kunne supplere hinanden.
 • De høje danske bilafgifter skal sænkes til vesteuropæisk niveau med særlige lettelser til miljøvenlige og brændstofbesparende køretøjer.
 • Ingen ældre mennesker i Danmark bør lide økonomisk nød – derfor bør al offentlig transport være gratis for personer over en given alder.

Forbrug

 • Der skal fremgå detaljerede oplysninger om et produkts ingredienser, tilsætning, oprindelsesland og produktionsmetode (f.eks. om kød er halalslagtet) på emballagen/indpakningen, så forbrugerne kan foretage et oplyst valg.
 • Dansk Folkeparti er tilhængere af mærkningsordninger om eksempelvis sukkermængde og fedtmængde, og efterlyser en større indsats fra EU på dette område.
 • Der bør indføres obligatorisk oplysning af forbrugerne på vigtige områder, f.eks. forsikringsspørgsmål og indholdet i købeloven, så forbrugerne er korrekt orienterede om deres rettigheder.
 • Forbrugerne skal have adgang til så mange fyldestgørende oplysninger om produkter som muligt, før de træffer deres købsvalg.

Kultur

 • Dansk Folkeparti er tilhænger af et kulturelt samarbejde med andre lande, men er modstander af at give kulturer, der bygger på andre værdier end de danske, indflydelse i Danmark.
 • Danskheden skal styrkes i alle de danske kulturinstitutioner.
 • Der er brug for en særlig indsats i radio og TV, hvor det danske sprog i de senere år en er undergået en vulgarisering.
 • Danske film- og teaterproduktioner skal hovedsageligt modtage støtte, hvis dansk er det altdominerende sprog i produktionen, og hvis den primært anvender danske skuespillere.
 • Undervisning i danmarkshistorie og kulturhistorie i skolerne skal styrkes, samtidig skal dansk musik have en stærkere placering i undervisningen.
 • Morgensang skal genindføres i folkeskolen og gymnasiet. De danske elever skal have et godt kendskab til en rimelig del af de danske sange, der er indeholdt i Højskolesangbogen.
 • Dansk Folkeparti anerkender DR’s rolle som dansk kulturinstitution og vil fastholde medielicensen.

Udenrigspolitik

 • Danmark bør modarbejde globalisering, da den har en skadelig effekt på det danske samfund.
 • Danmark skal fortsat deltage i de internationale samarbejdsorganisationer, vi er medlemmer af.
 • Dansk Folkeparti støtter Danmarks medlemskab af Forende Nationer (FN), men ønsker, at FN reformeres omfattende.
 • Dansk Folkeparti ønsker det nordiske samarbejde udbygget, da Danmark har et stærkt kulturelt, sprogligt og historisk slægtskab med de nordiske lande.
 • Rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne skal fortsat opretholdes.
 • Danmark skal leve op til FN's anbefalinger om at yde 0,7 procent af BNP til ulandsbistand.