Enhedslisten - mærkesager

Enhedslisten er et politisk parti i Danmark. I det følgende vil Enhedslistens mærkesager blive skitseret.

Partiet blev stiftet i 1989 som et samarbejde mellem tre partier på venstrefløjen (Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti), der ikke havde mulighed for at komme over spærregrænsen hver for sig ved et folketingsvalg. Enhedslisten har været repræsenteret i Folketinget siden 1994 som det eneste parti til venstre for Socialistisk Folkeparti (SF). Læs om SF's mærkesager her. Enhedslisten kendetegnes ofte af farverne rød og grøn og har partibogstavet Ø.

Enhedslistens ideologi

Enhedslisten definerer sig selv som et socialistisk og demokratisk græsrodsparti og går ind for et samfund baseret på socialismen, der omfordeler samfundets ressourcer til de svages fordel. Partiet ønsker desuden at afskaffe den private ejendomsret til produktionsmidlerne og indføre et klasseløst samfund.

Enhedslistens forståelse af socialismen bygger på et samfund med demokratiske rettigheder, solidaritet og økologiske værdier. Enhedslisten fremhæver ligestilling mellem kønnene og mindretalsrettigheder (f.eks. etniske minoriteter og homoseksuelle), samt EU-modstand som centrale elementer i partiets partiprogram.

Enhedslisten har i stedet for en partiformand en kollektiv ledelse. Partiets politiske ordfører (Johanne Schmidt-Nielsen) fungerer derfor i praksis som lederen i folketingsgruppen og er den person der deltager i partilederrunder.

Enhedslistens mærkesager i overskrifter

Enhedslistens primære mærkesager tager udgangspunkt i fem forskellige indsatser, som partiet prioriterer højt:

 1. Investeringer i fælles velfærd

Enhedslisten kræver fyringsstop og genansættelser i store dele af den offentlige sektor. Der skal være personale og tid til børnepleje og ældreomsorg.

 1. Økonomisk lighed

Enhedslisten går ind for, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Det vil sige, at dem der tjener mest, skal betale mest i skat. Enhedslisten vil derfor videreudvikle det danske skattesystem, så samfundets udgifter og velstand fordeles mere ligeligt.

 1. Flere job og mere tryghed

Enhedslisten mener, at arbejdsløsheden i Danmark er et fælles problem. Derfor skal reglerne for dagpenge, kontanthjælp og fleksjob forbedres, så der skabes flere indgange til arbejdsmarkedet.

 1. Grøn omstilling og bæredygtighed

Enhedslisten ønsker, at det danske samfund udvikler sig i en meget grønnere og mere miljøvenlig retning. Danmark skal være fri for fossile brændstoffer (såsom kul, olie og gas) og være bedre til at spare på energien. Cykeltransport og den kollektive trafik skal opprioriteres.

 1. Frihed og rettigheder

Enhedslisten fastslår, at enhver skal kunne uddanne sig uafhængigt af forældrenes indtægt. Enhedslisten forsvarer desuden retten til at gifte sig med den, man vil, uanset køn og oprindelsesland.

kilde

Udpluk fra Enhedslistens principprogram:

 • Samfundet skal fungere til fordel for den brede befolkning. Derfor er en socialistisk samfundsmodel den rette løsning.
 • Alle skal kunne udfolde sig uanset køn, seksualitet, handicap, etnicitet eller religion, og alle mennesker skal have lige muligheder for at udleve deres potentialer og livsønsker.
 • Enhedslisten er imod kapitalisme, fordi den kapitalistiske økonomi grundlæggende er udemokratisk, skaber ulighed og utryghed og ødelægger det økologiske grundlag på kloden.
 • Enhedslisten går ind for gratis adgang til skole og sundhed og ret til offentlig forsørgelse i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel.
 • Virksomhedernes muligheder for at forurene skal indskrænkes, så samfundet udvikler sig bæredygtigt.
 • Enhedslisten er stærk modstander af EU og støtter en dansk udmeldelse såvel som en nedlæggelse af EU og oprettelsen af et socialt og grønt demokratisk samarbejde i stedet.
 • Kongehuset skal nedlægges for at fjerne den sidste rest af enevælden.
 • Enhedslisten arbejder for stærke, uafhængige og demokratiske fagforeninger, hvor medlemmerne sætter dagsordenen.
 • Enhedslisten arbejder for en grundlæggende forandring af det danske samfund, hvor kapitalisme erstattes af et socialistisk demokrati, og ønsker derfor en demokratisk revolution.
 • Enhedslisten vil bekæmpe militarisme og arbejder for, at Danmark udmeldelses af NATO. Det danske militær skal nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, der kan stå for eventuelle danske bidrag til fredsbevarende FN-indsatser.

Enhedslistens politiske budskab for Valgkampen 2015:

Enhedslisten har forud for folketingsvalget i 2015 iværksat to kampagner; den ene kampagne præsenterer de resultater, som Enhedslisten har opnået på klima- og miljøområdet, og den anden kampagne er et angreb på partiet Venstre, som Enhedslisten anklager for at skjule oplysninger om den økonomiske støtte, partiet modtager fra private sponsorer.

Du kan læse mere om kampagnerne ”Grønne mandater – grønne resultater” og ”Hvem gemmer sig bag Venstre?” på Enhedslistens hjemmeside.

Hvad mener Enhedslisten om…

Nedenfor listes 11 forskellige emner, som alle er hovedområder inden for dansk politik, og som Enhedslisten har taget stilling til. Hvor det findes relevant, vil Enhedslistens holdninger blive sammenlignet med andre partier, som mener noget modsat/tilsvarende.  Du kan læse mere om Enhedslistens holdninger til hvert emne på partiets hjemmeside.

Sundhed

 • Alle skal have adgang til god og gratis behandling i det offentlige sundhedsvæsen, også hvad tandpleje angår.
 • Der skal større fokus på forebyggelse af sygdomme, som ofte opstår på grund af dårlige sociale forhold.
 • Den danske sundhedssektor må aldrig blive baseret på private sundhedsforsikringer og private profithospitaler.

Uddannelse

 • Uddannelsessystemet skal være fri for brugerbetaling og SU'en til at leve af.
 • Der skal finansieres midler til bl.a. efteruddannelse af underviserne.
 • De unge skal ikke presses til at vælge specifikke uddannelser og komme igennem hurtigst muligt.
 • Danmark skal bruge mindst 1% af BNP på forskning.
 • Undervisning for tosprogede elever på eget modersmål (modersmålsundervisning) er en god idé og skal genindføres.

Hvad mener andre partier?

Enhedslisten er enige med Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om, at modersmålsundervisning styrker elevernes læring i andre fag og bør genindføres. Venstre og Dansk Folkeparti mener modsat ikke, at modersmålsundervisning i de danske skoler skal tilbydes de tosprogede elever, da det ifølge dem ikke er en opgave for det offentlige (ved at følge ovenstående links kan du læse mere om disse partiers mærkesager).

Socialpolitik

 • Alle overførselsindkomster skal forhøjes en smule, og de skal fremover følge den almindelige vækst i samfundet.
 • Der skal laves om på den lave kontanthjælpsydelse til unge, på den gensidige forsørgerpligt, på stramningerne af fleksjob og førtidspension. Derudover skal man afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge og brøkpensionssystemet (nedsat pension for folk som ikke har boet længe nok i Danmark).
 • Der skal større fokus på skjult fattigdom i Danmark, og forholdene skal gøres bedre for dem som kun akkurat kan overleve på det, de tjener, eller modtager i offentlige ydelser.

Klima

 • Danmark skal nedsætte sit CO2-udslip til et bæredygtigt niveau.
 • Landbruget skal gøres økologisk, den kollektive trafik skal udbygges, og der skal findes alternativer til fossile brændstoffer. På den måde kan halvdelen af Danmarks energi blive vedvarende i 2020, og de fossile brændstoffer kan helt udelukkes i 2040.
 • Danmark skal være uafhængig af gas- og olieforsyningen fra Rusland og Mellemøsten, da det ikke er en bæredygtig energiforsyning. Udviklingen af det danske samfund skal baseres på vedvarende energi fra blandt andet vindmøller.

Udlændinge

 • Det skal være let at få familiesammenføring og permanent opholdstilladelse i Danmark.
 • 24-årsreglen og tilknytningskravet, som gør det svært at bo med sin ægtefælle eller kæreste i Danmark, skal afskaffes.
 • Asylansøgere skal have mulighed for at flytte ud af asylcentrene og arbejde, mens deres sager behandles.
 • Unge, der er kommet til Danmark som små, skal automatisk kunne få statsborgerskab, når de fylder 18 år.

Økonomi

 • Den offentlige sektor skal give vigtigt modspil til den private sektor, da den tager bedst hensyn til miljøet, til beskæftigelsen og til menneskers livskvalitet.
 • Der må ikke tages økonomiske beslutninger, der går ud over befolkningens levestandard.
 • Der skal ikke ske flere nedskæringer på dagpenge og kontanthjælp.

EU

 • Miljø og mennesker skal prioriteres højere end virksomheders profit og derfor skal Danmark ikke længere være en del af EU's indre marked. I stedet skal hvert EU-land kunne vedtage bedre regler end EU's.
 • Beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt – derfor skal EU have mindre magt og beføjelser.
 • Globalt samarbejde er afgørende, og et stærkere internationalt samarbejde skal i stedet bruges til at fremme demokrati, velfærd og solidaritet på verdensplan.

Hvad mener andre partier?

Enhedslisten deler sin afstandtagen til EU med Dansk Folkeparti, som er modstandere af et udbygget europæisk samarbejde inden for EU. Begge partier vil for nuværende beholde de fire EU-forbehold, som Danmark har haft siden 1992. Forbeholdene omfatter unionsborgerskab, den fælles valuta (euroen), den fælles forsvarspolitik og et overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender.

De fire forbehold betyder, at Danmark er undtaget EU-regler inden for de fire områder.

Trafik

 • Det kollektive transportsystem skal være meget mere effektivt, fleksibelt og billigere at bruge, så flere borgere vælger at lade bilen stå.
 • Jernbanenettet og den københavnske metro skal udbygges, og der skal indføres sporvogne i de større byer. Dette skal bl.a. finansieres ved at indføre et totalt stop for udbygningen af motorveje.
 • Det skal være mere bekvemt og sikkert at cykle.

Forbrug

 • Alt landbrug skal på sigt være økologisk, og økologiske fødevarer skal fritages for moms, så de bliver billigere at vælge.
 • Der skal en større indsats til at sikre mindre spild af fødevarer og et øget brug af restprodukter og sidestrømme i virksomhedernes produktion, bedre emballageløsninger og mindre madspild.
 • Genmodificerede afgrøder (GMO) skal forbydes i Danmark, fordi de sundhedsmæssige risici forbundet med GMO-afgrøder endnu er uafklarede.
 • Bedre dyrevelfærd i især svineproduktionen.

Kultur

 • Det danske kulturliv skal støttes både økonomisk og gennem public service-kanalernes forpligtelser til bl.a. at spille dansk musik.
 • Den kulturelle ulighed i samfundet skal bekæmpes ved hjælp af f.eks. et kulturklippekort til de fattigste danskere og gennem skrappere krav om handicaptilgængelighed til både kultur og medier.
 • Enhedslisten er tilhænger af public service, der giver plads til danskproduceret tv og ’smalle’ programmer uden reklamer, men er imod, at danskerne skal betale licens. Det er en for stor udgift for f.eks. studerende og pensionister, og public service skal i stedet finansieres via skatten, så dem med de højeste indtægter betaler mest.

Udenrigspolitik

 • Den voksende globale ulighed skal bekæmpes, og derfor skal ulandsbistanden øges til 1,5% af BNP.
 • Enhedslisten ønsker et demokratisk verdenssamfund med FN som det centrale samarbejdsorgan, og tager afstand til USA som verdens primære militære og økonomiske supermagt.
 • Danmark skal ikke længere deltage i NATO-samarbejdet – I stedet bør Danmark satse på at styrke og demokratisere FN.
 • Danmark skal gå i spidsen i forsvaret for menneskerettighederne på verdensplan og arbejde aktivt på, at det amerikanske fængsel på Guantánamo-basen i Cuba lukkes øjeblikkeligt.
 • Alle danske tropper skal hjem fra Irak og Afghanistan, og i stedet skal lokal genopbygning og udvikling støttes.

Kilde