Radikale Venstre - mærkesager

Det Radikale Venstre (ofte kaldet ’de radikale’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Det Radikale Venstres mærkesager blive gennemgået.

Partiet blev stiftet i 1905 af en gruppe tidligere medlemmer af Venstre, som ønskede at føre en mere socialliberal politik. Radikale Venstre kalder stadig sig selv ’Danmarks socialliberale parti’ og kendetegnes af partifarverne blå og magenta (rød/violet).

Radikale Venstres ideologi

Radikale Venstre placerer sig ideologisk set i midten af dansk politik – mellem socialismen og liberalismen. Partiet er grundlagt på principprogrammer, der inddrager holdninger fra begge ideologier, og som derfor betegnes ’socialliberalisme’.

Radikale Venstre mener, at den økonomiske og sociale afstand mellem mennesker i et demokratisk samfund ikke må være for stor. Samfundet skal indrettes, så flest muligt kan klare sig selv. De, der ikke kan, skal sikres hjælp.

Radikale Venstres placering i midten af dansk politik har betydet, at partiet har kunnet arbejde sammen med både højre- og venstrefløjen i skiftende regeringer gennem tiden. Radikale Venstres mærkesager fokuserer i dag særligt på udlændingepolitik, velfærd, økonomisk forsvarlighed og internationalt samarbejde.

Radikale Venstres mærkesager i overskrifter

Radikale Venstre går i 2015 til valg på tre mærkesager, der ønskes fulgt i de kommende år (måske kommer der flere til disse tre punkter, når valgkampen går i gang).

 1. Flere i arbejde og færre på forsørgelse
 2. Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid
 3. Grøn fremtid er prisen værd

kilde: http://radikale.dk/content/det-handler-om-mennesker-5

Udpluk fra Radikale Venstres principprogram

 • Samfundet skal indrettes, så flest muligt kan klare sig selv.
 • Mennesket har pligt til at tage vare på naturen. Samfundet skal på alle måder være bæredygtigt.
 • Forudsætningen for et godt samfund er, at der er fred og retfærdighed mellem mennesker. Derfor skal problemer med fattigdom, overbefolkning og manglende demokrati tages meget alvorligt.
 • Velfærdssamfundet skal styrkes. Staten skal tjene penge på afgifter på forbrug af naturressourcer og beskatning af fast ejendom.
 • Det danske samfund er en del af verdenssamfundet, og må tage fælles ansvar for det globale miljø, menneskerettigheder, sikkerhed og velfærd. Alle mennesker skal sikres grundlæggende sociale, kulturelle og demokratiske rettigheder – uanset éns etniske baggrund, køn, tro og nationale tilhørsforhold.
 • EU-samarbejdet skal styrkes og konstant forbedres, da det sikrer et samlet og fredeligt Europa.

Radikale Venstres politiske budskab for Valgkampen 2015

Radikale Venstre har opstillet en politisk ramme forud for folketingsvalget i 2015, som udstikker det Radikale Venstres mærkesager for de kommende år.

Rammen indebærer blandt andet, at vi i Danmark skal blive bedre til, at nedbryde den negative sociale arv. Det vil sige, at vi alle har et ansvar for at hjælpe de mennesker, som vokser op og lever med psykiske vanskeligheder, fattigdom, misbrug og hjemløshed.

Der skal arbejdes hårdt på at mindske klimaforandringer og global opvarmning, så miljøet forbedres. Derudover skal der skabes flere arbejdspladser, så flere danskere kan komme i arbejde.

Radikale Venstre vil styrke Danmarks europæiske og internationale samarbejde og bidrage mere til at hjælpe flygtninge og fattige. Alle udlændinge, der kommer til Danmark, skal behandles ordentligt og fair. Der skal investeres i sundhed, uddannelse og forskning, og de offentlige ydelser (f.eks. kontanthjælp og dagpenge) skal målrettes de mennesker, der har størst behov.

Radikale Venstre ønsker igen at indgå i en regering med Socialdemokratiet og peger derfor på Helle Thorning-Schmidt som statsminister.

Hvad mener Radikale Venstre om…

Nedenfor listes 11 forskellige emner, som alle er hovedområder inden for dansk politik, og som Radikale Venstre har taget stilling til. Hvor det findes relevant, vil Radikale Venstres mærkesager og holdninger sammenlignes med andre partier, som mener noget modsat/tilsvarende.  Du kan læse mere om det Radikale Venstres mærkesager og holdninger til hvert emne på partiets hjemmeside.

Sundhed

 • Fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser for alle borgere.
 • Sygdomme skal forebygges før de opstår. Der skal arbejdes for, at færre børn døjer med overvægt, og at flere danskere stopper med at ryge.
 • Ingen brugerbetaling for sundhedsydelser – det skal være helt gratis at gå til lægen.

Uddannelse

 • Det danske uddannelsessystem skal være gratis og fri for brugerbetaling.
 • Den enkeltes muligheder i livet skal ikke afhænge af forældrenes baggrund og indkomst. Alle skal have mulighed for at tage en uddannelse.
 • Unge skal kunne vælge den uddannelse, der bedst matcher deres interesser og kompetencer. Karakterer må ikke spænde ben for de unges muligheder for at blive optaget på et studie.
 • SU’en skal ikke beskæres yderligere.
 • De studerende skal have tilstrækkeligt med timer til, at der er tale om fuldtidsstudier, og de skal mødes af engagerede undervisere. Det skal gøres lettere at studere i udlandet, tage i praktik eller kombinere fag fra forskellige studier.
 • Undervisning for tosprogede elever på eget modersmål (modersmålsundervisning) er godt og bør derfor genindføres.

Hvad mener andre partier?

Radikale Venstre er enige med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om, at modersmålsundervisning styrker elevernes læring i andre fag og at det derfor bør genindføres. Venstre og Dansk Folkeparti mener modsat ikke, at det er en opgave for det offentlige at tilbyde modersmålsundervisning i de danske skoler til de tosprogede elever (man kan følge disse links til de øvrige partiers mærkesager og læse om deres mærkesager).

Socialpolitik

 • Den negative sociale arv skal nedbrydes. I Danmark skal der være lige muligheder for alle.
 • Radikale Venstre har sammen med Socialdemokratiet fremsat en række målsætninger, som de gerne vil opnå inden 2020 – de såkaldte ”2020-mål”. Målene går ud på at skabe bedre forhold for hjemløse, misbrugere og børn, som har det svært derhjemme eller i skolen.
 • Flere udsatte børn og unge skal tage en ungdomsuddannelse, og antallet af kriminelle unge skal mindskes.
 • Endnu flere danskere skal tilskyndes at tage en uddannelse eller gå på arbejde i stedet for at modtage økonomiske ydelser fra staten.

Klima

 • Danmark skal være helt fri af kul, olie og gas i 2050, så samfundet udelukkende er baseret på ren, vedvarende energi. Allerede i 2020 skal udledningen af CO2 mindskes med 40 % i forhold til 1990.
 • Energi i form af vindenergi (f.eks. vindmøller) skal firedobles i løbet af de næste 10 år. Derudover skal energiforsyningen komme fra biomasse, biogas og solceller.
 • Vindenergi skal blandt andet bruges til at drive biler og tog, som fremover skal køre på el. Jernbanen skal elektrificeres, så det bliver muligt at rejse mellem landets største byer på én time.
 • Danmark er det land i verden der gør mest for at bekæmpe klimaforandringer, og sådan skal det fortsat være.

Udlændinge

 • Radikale Venstre vil have bedre forhold for flygtninge. Der skal ikke være pointsystemer, som stiller forskellige krav til udlændinge alene på grund af deres nationalitet eller religion.
 • Flygtninge må ikke fratages retten til integration, og asylansøgere skal ikke holdes passive i asylcentre. Asylansøgere skal fortsat have mulighed for at uddanne sig, arbejde og bo uden for asylcentrene.
 • Danmark har et ansvar for verdens flygtninge. Vi skal fortsat give asyl til de flygtninge, som har krav på beskyttelse, og vi skal hjælpe i nærområderne, hvor langt de fleste flygtninge er. Derfor må vi også øge udviklingsbistanden.
 • Modersmålsbaseret undervisning i folkeskolen skal i højere grad benyttes for at hjælpe nydanske elever.

Økonomi

 • Der skal foretages flere investeringer i grøn energi, uddannelse og arbejdsmarkedet.
 • Skatten på arbejde skal sænkes. Det skal kunne betale sig at arbejde og drive virksomhed i Danmark.
 • Efter valget i 2015 vil Radikale Venstre dog arbejde for at ophæve skattestoppet på boliger og punktafgifter (afgifter på blandt andet emballage, spiritus, chokolade og spil). De ekstra midler skal bruges på at sænke andre skatter og afgifter.

EU

 • Europa står overfor en række store udfordringer, som skal løses gennem et stærkt og bindende samarbejde mellem medlemslandene. Der skal mere magt til EU, når det giver mening, og mindre magt, når medlemslandene bedst selv kan tage beslutningerne.
 • Gennem EU kan Danmark få mest mulig indflydelse på den globale politik. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for en langt tættere koordination af udenrigspolitikken mellem medlemslandene.
 • Danmark skal investere meget mere i europæisk infrastruktur, forskning, uddannelse og især i omstilling til grøn energi fremfor olie og gas.
 • For at udnytte samarbejdet i EU optimalt, skal Danmark med helt ind i kernen. Derfor vil Radikale Venstre ændre retsforbeholdet til en såkaldt ’opt-in-ordning’, hvor vi kan vælge, hvilke områder vi vil samarbejde om. Retsforbeholdet blev indført som et af Danmarks fire EU-forbehold i 1992, efter danskerne få måneder forinden havde stemt nej til Maastricht-traktaten. Derfor var der brug for en særlig aftale med nogle udelukkelser fra traktaten, så Danmark stadig kunne være med i EU-samarbejdet. På sigt skal retsforbeholdet helt afskaffes sammen med forsvars- og euroforbeholdet.

Hvad mener andre partier?

Radikale Venstre er den varmeste fortaler for EU-samarbejdet i Folketinget. De radikale er sammen med Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti enige om, at EU-samarbejdet er en god idé, som dog kan forbedres på forskellige måder. Som bekendt går Dansk Folkeparti modsat ind for et minimumsamarbejde i EU og Enhedslisten mener, at Danmark bør melde sig helt ud af unionen.

Trafik

 • Den danske transportsektor skal være meget mere grøn og effektiv. Det skal være attraktivt at købe en energivenlig bil, som forurener mindst muligt, og derfor skal skatten på biler omlægges.
 • Der skal investeres i eldrevne højhastighedstog. Radikale Venstre vil arbejde for at få el-tog på alle elektrificerede strækninger inden 2025.
 • I stedet for visse bilafgifter skal der indføres ’roadpricing’ – det vil sige betaling af vejafgifter for hver kilometer, man kører.
 • Det skal være attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Derfor skal der investeres i flere og bedre cykelstier og cykelparkeringspladser.

Forbrug

 • Madspild skal begrænses kraftigt. Madspild gør forbrugere og offentlige institutioner (f.eks. hospitaler og plejehjem) fattigere, og det belaster samtidig klimaet.
 • På landbrugsområdet skal Danmark føre an inden for grøn teknologi til fødevareproduktion. Samtidig skal der gøres plads til lokale fødevarer, nicheproduktion og økologi.
 • Det økologiske landsbrugsareal skal som minimum fordobles inden 2020. Det vil bidrage til, at landbruget i højere grad vil kunne levere sunde kvalitetsfødevarer til danskerne.

Kultur

 • Radikale Venstre ønsker et mangfoldigt kulturliv, som udfordrer danskernes måder at tænke på, fremmer kreativiteten hos den enkelte og styrker sammenhængskraften i samfundet.
 • Kulturen skal have gode betingelser, og Radikale Venstre går ind for statslig kulturstøtte til f.eks. moderne formidling af vores fælles kulturarv og støtte til dansksproget teater, litteratur, film og musik.
 • Radikale Venstre er med i den medieaftale, der bestemmer medielicensen. Licensen er et fast beløb, som opkræves hos alle husholdninger med apparater, der kan modtage DR’s programmer. Radikale Venstre støtter derfor licenssystemet, som en måde at finansiere public service på.
 • Radikale Venstre vil samtidig gerne undersøge andre måder, der kan finansiere et varieret udbud af programmer til danskerne. Det vigtigste er, at opkrævningen er ubureaukratisk, retfærdig og rummer et ”armslængdeprincip”, så DR ikke bliver økonomisk afhængig af de politikere, som de ofte må stille kritiske spørgsmål i programmerne.

Udenrigspolitik

 • Radikale Venstre støtter de internationale konventioner, FN’s arbejde og Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag, da det er med til at give Danmark indflydelse og beskyttelse i verden.
 • Danmark er et lille land, men gennem EU kan vi få en stemme med betydning på verdensplan. Derfor ønsker Radikale Venstre fuldt dansk EU-medlemskab og en stærkere fælles europæisk udenrigs- og forsvarspolitik. Dette skal på sigt indebære ét EU-sæde i et reformeret FN’s Sikkerhedsråd.
 • Danmark skal fortsætte med at engagere sig aktivt i FN, NATO, OSCE og Nordisk Råd.
 • Udviklingsbistanden skal hæves, så vi er med til at fremme en mere retfærdig verden.
 • Opbygning af demokratiske institutioner, god regeringsførelse samt støtte til grøn vækst og ansvarligt handelssamarbejde er vigtige elementer i udviklingssamarbejdet.