SF - mærkesager

Socialistisk Folkeparti – ofte forkortet SF – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel beskrives SF's mærkesager.

Partiet blev dannet i 1959 af en gruppe tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), som ønskede en fredelig og demokratisk indførelse af socialismen i Danmark. SF kendetegnes ofte af farverne rød, grøn og hvid og har partibogstavet F.

SF's ideologiske ståsted

SF placerer sig ideologisk set på venstrefløjen i dansk politik – mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet. SF baserer sin politiske ideologi på socialismen, og går ind for værdier som frihed, fællesskab, lighed og tryghed.

SF arbejder for et velfærdssamfund, hvor alle danskere har lige adgang til lægebehandling, gratis uddannelse, en værdig ældrepleje og gode daginstitutioner. Derudover mener SF, at det er vigtigt at beskytte miljøet, og partiet går ind for vedvarende energi og miljøvenlige transportmidler.

Socialistisk Folkepartis mærkesager i overskrifter

SF’s mærkesager fokuserer primært på solidaritet mellem mennesker, miljøbeskyttelse og ligestilling. SF fremhæver desuden otte forskellige områder, de vil arbejde for.

 1. Et Danmark i arbejde
 2. Et Danmark i vækst
 3. Et solidarisk Danmark
 4. Et grønt Danmark
 5. Et trygt Danmark
 6. Et mangfoldigt Danmark
 7. Et Danmark i uddannelse
 8. Et sundt Danmark

kilde: http://sf.dk/

Udpluk fra Socialistisk Folkepartis principprogram

 • Danmark skal bygges på socialistiske værdier, og samfundet skal skabe størst mulig velfærd, velstand, frihed og flest muligheder for alle mennesker.
 • Ulighed baseret på økonomi, uddannelse, religion, kultur, køn, etnicitet, seksualitet og handicap skal bekæmpes.
 • Det velstående mindretal (de rigeste) i Danmark må afgive privilegier og fordele med hensyn til magt, ressourcer og velstand til det resterende flertal.
 • Danmark skal have en socialistisk markedsøkonomi med en stærk offentlig sektor.
 • Det danske velfærdssamfund skal sørge for, at alle har fri og lige adgang til basale ydelser indenfor sundhed, uddannelse, omsorg, pleje, hjælp til udsatte og understøttelse, når man har behov.
 • Danskerne skal frit kunne engagere sig i alle slags demokratiske foreninger, sports- og fritidsklubber. Grundstenene i et socialistisk velfærdssamfund er stærke lokalsamfund.
 • Danmark skal forsynes med vedvarende energi (fra f.eks. vindmøller), forurene meget mindre og deltage aktivt i at bekæmpe klimaforandringer.
 • Verdens rigeste lande, inklusiv Danmark, har pligt til at hjælpe de fattige lande med at opnå en holdbar økonomisk og social udvikling. Det kræver både politiske, sociale, kulturelle og økonomiske forandringer, at man sørger for en fair økonomisk handel med disse lande.

Socialistisk Folkepartis politiske budskab for Valgkampen 2015

SF har på nuværende tidspunkt endnu ikke offentliggjort en kampagne eller et valgtema forud for folketingsvalget i 2015.

Du kan følge med i Socialistisk Folkepartis valgkamp på partiets hjemmeside.

Hvad mener Socialistisk Folkeparti om…

Nedenfor listes 11 forskellige emner, som alle er hovedområder inden for dansk politik, og som Socialistisk Folkeparti har taget stilling til. Hvor det findes relevant, vil SF’s holdninger sammenlignes med andre partier, som mener noget modsat/tilsvarende.  Du kan læse mere om SF’s holdninger til hvert emne på partiets hjemmeside.

Sundhed

 • Alle skal have fri og lige adgang til et moderne, effektivt og trygt sundhedsvæsen.
 • Ingen brugerbetaling for sundhedsydelser – det skal være helt gratis at gå til lægen.
 • Psykiatriske sygdomme skal tages ligeså alvorligt som fysiske lidelser. Brugen af tvang skal halveres, og sindslidende skal sikres hurtig og effektiv hjælp.

Uddannelse

 • Danmark skal have uddannelser af høj kvalitet – lige fra folkeskole til universitet. 25 procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse.
 • Det skal være lige så attraktivt at tage en erhvervsuddannelse som at gå i gymnasiet. Derfor skal adgangskravet til både gymnasier og erhvervsuddannelser være det samme.
 • De danske professionsuddannelser skal være af høj kvalitet, og de skal udbydes i hele landet.
 • Kommunerne skal tilbyde undervisning for tosprogede elever på eget modersmål (modersmålsundervisning).
 • Uddannelsesvejledningen i folkeskolen skal forbedres, og informationen skal også være tilgængelig på mindretalssprog af hensyn til forældrene.

Hvad mener andre partier?

Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten er alle enige om, at modersmålsundervisning styrker elevernes læring i andre fag og bør genindføres. Venstre og Dansk Folkeparti er derimod uenige og mener ikke, at modersmålsundervisning i de danske skoler skal tilbydes de tosprogede elever, da det ikke er en opgave for det offentlige (man kan følge ovenstående links og læse mere om de andre partiers mærkesager).

Socialpolitik

 • Der må ikke gøres forskel på mænd og kvinder, og der skal indføres øremærket barsel til fædre.
 • Den offentlige sektor skal styrkes, så der er råd til ordentlig ældrepleje og børnepasning.
 • Sociale problemer i alle samfundslag skal forebygges, så der skabes større mobilitet og lighed.
 • Alle har krav på en god bolig. Derfor skal det almene boligbyggeri styrkes, og ventelisterne til studie- og ældreboliger skal nedbringes.
 • Diskrimination på baggrund af seksualitet eller religiøs overbevisning skal bekæmpes.

Hvad mener andre partier?

Alle partier i Folketinget er enige om, at de sociale velfærdsydelser generelt set er en god idé. Der, hvor partierne er uenige, er i diskussionen om, på hvilken baggrund og hvor længe man som borger skal kunne få del i ydelserne, og hvor vidt de skal række.

Klima

 • Danmark skal drives af grøn energi, bl.a. fra vindmøller, og samtidig udvikle nye væksteventyr, f.eks. gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.
 • Udledningen af skadelige stoffer fra landbruget skal begrænses og landbrugets effektivitet skal øges. Danmark skal kunne overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050.
 • Den fossile energi (kul, olie og naturgas) skal fases ud og erstattes af energi fra vedvarende energikilder som vind, sol, biomasse, bølgekraft og geotermi.
 • SF er imod atomkraft.

Udlændinge

 • Alle danskere har del i ansvaret for en vellykket integration – både i forhold til dem, som kommer til landet, og dem, som altid har boet her.
 • Flygtninge skal modtage intensiv danskundervisning og samtidig skal de hurtigere ud på arbejdsmarkedet eller ind i et relevant efteruddannelsesforløb.
 • Børn fra etniske mindretal skal lære dansk, bl.a. ved at de kommer i daginstitutioner.
 • Der bør indføres etnisk ligestillingspolitik hos alle virksomheder.

Økonomi

 • Der skal føres en ansvarlig venstreorienteret, økonomisk politik, hvor pengene bliver brugt til at fremtidssikre samfundet. Regningen må ikke ende hos samfundets svageste eller overlades til de kommende generationer.
 • Der skal føres en retfærdig skattepolitik, og skattely og sort arbejde skal forbydes. Derudover skal social dumping (hvor arbejdsgivere udnytter udenlandske arbejdere ved at underbetale dem og lade dem arbejde sort) bekæmpes.
 • Genoptjeningskravet til dagpenge skal bringes tilbage til seks måneder, og der skal være bedre muligheder for at videreuddanne sig på fulde dagpenge.

EU

 • Det europæiske samarbejde er den bedste måde til at løse grænseoverskridende problemer, f.eks. i forhold til kriminalitet og på miljøområdet.
 • De nye østeuropæiske medlemslande skal have hjælp til at skabe økonomisk fremgang, lighed og frihed og et sikkert demokrati.
 • Europa-Parlamentet skal sikres større indflydelse på de beslutninger, som træffes i EU. De folkevalgte politikere i parlamentet er nemlig med til at sikre demokratiet.
 • SF er kritisk tilhænger af EU og mener, at medlemslandene skal tage deres egne beslutninger, der hvor det giver mening.

Hvad mener andre partier?

Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre er alle enige om, at EU-samarbejdet er en god idé, som dog kan forbedres på forskellige måder. Derimod går Dansk Folkeparti ind for et minimumsamarbejde i EU, mens Enhedslisten mener, at Danmark bør melde sig helt ud af EU.

Trafik

 • Den kollektive trafik skal være billigere og bedre, så flere fremover vil lade bilen stå og tage offentlig transport i stedet.
 • Enhver skal kunne bevæge sig nemt rundt i Danmark – derfor skal trængslen på vejene mindskes, og støj, luftforurening og CO2-udledning fra trafikken skal begrænses markant.
 • Cyklen er et smart, sundhedsfremmende og forureningsfrit transportmiddel. Derfor skal forholdene for cyklister forbedres, og en del af biltrafikken flyttes over på cykelstierne og i den kollektive trafik.

Forbrug

 • Det er nødvendigt med god mærkning af varer, rådgivning og information til forbrugerne.
 • Sundhedsfarlige produkter skal udelukkes og madspild forhindres.
 • Danskerne skal sikres et større udbud af økologiske produkter.

Kultur

 • Der skal investeres offentlige midler i kultur- og idrætslivet, så alle danskere har mulighed for at mødes på tværs af sociale og kulturelle skel.
 • DR skal fortsat producere public service-programmer til TV og radio, da det er med til at styrke danskernes demokratiske handleevne og formidle dansk sprog og kultur.

Udenrigspolitik

 • Udviklingsbistanden skal tilbage til 1 procent af BNI med særligt fokus på fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder, kvinders vilkår og bæredygtighed.
 • Udgifter til asylansøgere må ikke indregnes i udviklingsbistanden.
 • Efter ophøret af den kolde krig er begrundelsen for NATO bortfaldet, og SF ønsker en afvikling af NATO.
 • SF ser FN som det centrale forum for løsning af internationale konflikter. Det eksisterende FN-system skal reformeres, så det bliver mere effektivt, mere demokratisk og mere præget af folkelig deltagelse.

Hvad mener andre partier?

Danmarks udenrigspolitik går bl.a. ud på at udvikle demokrati og menneskerettigheder i hele verden. Udenrigspolitikken skal også være med til at skabe fælles sikkerhed og en positiv økonomisk, social og miljømæssig udvikling i udviklingslandene.

Alle partierne i Folketinget bakker op om disse målsætninger i forskellig grad – men der er bred enighed om, at Danmark skal deltage aktivt i det internationale samarbejde.