Socialdemokratiet - mærkesager

Socialdemokratiet – også kaldet socialdemokraterne – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Socialdemokratiets mærkesager blive gennemgået.

Partiet blev stiftet i 1871 som den danske afdeling af Den Internationale Arbejderforening. Dengang var formålet at organisere den hastigt voksende arbejderklasse overalt i Europa på et demokratisk og socialistisk grundlag. Socialdemokratiet kendetegnes i dag ofte af farven rød og har partibogstavet A.

Socialdemokratiets ideologi

Socialdemokratiet blev grundlagt med det formål at organisere den hastigt voksende arbejderklasse i slutningen af 1800-tallet med udgangspunkt i en demokratisk og socialistisk ideologi. Det danske samfund havde indtil da gennemgået en industrialiseringsproces som medførte, at den fattige del af landbefolkningen flyttede ind til byerne og blev arbejdere. Socialdemokratiet opstod i kampen om at give denne befolkningsgruppe retfærdige levevilkår og demokratiske rettigheder.

Gennem tiden har Socialdemokratiets ideologi ændret sig i takt med udviklingerne i det danske samfund. I dag lægger partiet stor vægt på, at staten skal spille en central rolle for at kunne sikre lige udviklingsmuligheder og lige rettigheder for den enkelte borger. Socialdemokraterne ønsker en mere lige indkomstfordeling mellem borgerne i samfundet – det skal ske via indkomstbaseret skat og gradvise samfundsreformer der respekterer den private ejendomsret og den danske markedsøkonomi.

Socialdemokratiets mærkesager kort fortalt

Siden partiets begyndelse har socialdemokraterne værnet om de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet.

Mange af de konkrete politiske målsætninger, Socialdemokratiet havde i begyndelsen, er for længst blevet gennemført, eftersom samfundet har ændret sig helt grundlæggende. Derfor vedtager partiet også jævnligt nye mærkesager som følge af udviklingerne i samfundet. Dog forbliver mange af de grundlæggende værdier, der præger partiets arbejde, de samme, hvilket kan ses i Socialdemokratiets nuværende mærkesager.

Udpluk fra Socialdemokratiets principprogram

 • De grundlæggende værdier i det danske samfund skal være frihed, lighed og solidaritet.
 • Det enkelte menneske skal sikres frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme.
 • Alle mennesker uanset social, religiøs eller etnisk baggrund skal sikres retten til og mulighederne for at leve og være aktive medborgere.
 • Danmark skal være et retfærdigt og demokratisk samfund med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
 • Demokrati, demokratisk socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed skal udbredes til gavn for alle borgere.

Socialdemokratiets politiske budskab for Valgkampen 2015

Socialdemokratiet går i 2015 bl.a. til valg på sloganet ”Det Danmark du kender”. Dermed vil socialdemokraterne prøve at vinde valget med en retorik, der fremhæver de resultater, som den nuværende regering har skabt via de politiske indgreb den har gennemført. Det er socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, der lægger ansigt til kampagnen, som fremhæver en af Socialdemokratiets mærkesager – nemlig at bevare det gode, danske velfærdssamfund, som det er. Kampagnen fokuserer også på Helle Thorning-Schmidt som person, og forsøger at skildre hende som menneske.

Socialdemokratiet har desuden lanceret en indvandrerkampagne med overskriften ”Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Kampagnens budskab har til hensigt at få flere udlændinge ud på arbejdsmarkedet i stedet for de skal gå hjemme på kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Du kan læse mere om Socialdemokratiets mærkesager og deres kampagne på partiets hjemmeside.

Hvad mener Socialdemokratiet om…

Nedenfor listes 11 forskellige emner, som alle er hovedområder inden for dansk politik, og som Socialdemokratiet har taget stilling til. Hvor det findes relevant, vil Socialdemokratiets holdninger sammenlignes med andre partier, som mener noget modsat/tilsvarende. Du kan læse mere om Socialdemokratiets mærkesager og holdninger til hvert af de omtalte emner herunder på partiets hjemmeside.

Sundhed

 • Alle skal sikres en sundhedsbehandling af høj kvalitet.
 • Alle borgere skal sikres fri og lige adgang til sundhedsydelser.
 • Sundhedsulighed skal mindskes.

Uddannelse

 • Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.
 • Flere uddannelsespladser og flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne.
 • De studerende skal hurtigere igennem deres uddannelsesforløb.
 • Flere investeringer i forskning på universiteterne for at sikre fremtidens arbejdspladser.
 • Flere ufaglærte skal tilbydes videreuddannelse for at opkvalificere til nye jobmuligheder og dermed forbedre Danmarks konkurrenceevne.
 • Undervisning for tosprogede elever på eget modersmål (modersmålsundervisning) er en god idé og skal genindføres.

Hvad mener andre partier?

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten er alle enige om, at modersmålsundervisning styrker elevernes læring i andre fag og bør genindføres. Venstre og Dansk Folkeparti er derimod uenige og mener ikke, at modersmålsundervisning i de danske skoler skal tilbydes de tosprogede elever, da det ikke er en opgave for det offentlige (via ovenstående links kan du læse mere om disse partiers mærkesager).

Socialpolitik

 • Alle mennesker er forskellige, men alle er lige meget værd.
 • Alle skal sikres lige udfoldelsesmuligheder og levevilkår.
 • Arbejdsløse skal sikres adgang til sociale ydelser såsom dagpenge og kontanthjælp.
 • Mennesker skal bedømmes på hvad de gør, og ikke hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra.

Hvad mener andre partier?

De sociale velfærdsydelser er generelt set en god idé. Det er der bred enighed om blandt Folketingets partier. Partiernes uenighed omhandler hvor længe borgerne skal kunne få del i ydelserne, og hvor vidt de skal række i omfang.

Klima

 • Der skal investeres i et bedre klima gennem vedvarende grøn energi.
 • Udledning af drivhusgasser skal reduceres kraftigt.
 • Danskernes energiforbrug skal mindskes.

Udlændinge

 • Større respekt og rimelige krav til udlændinge og indvandrere.
 • Integration fremfor udelukkelse.
 • Indvandrere skal sikres mere uddannelse, bedre boliger og muligheder for at bryde ud af fattigdom.
 • Alle uanset baggrund skal føle sig velkomne og tage aktiv del i det danske fællesskab.
 • Alle skal have adgang til danskundervisning.
 • Flygtninge og asylansøgere skal behandles med værdighed.

Hvad mener andre partier?

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mener, at det er nødvendigt at begrænse indvandringen for ordentligt at kunne styrke integrationen af de nye danskere.

Økonomi

 • Omfordeling af goderne i samfundet gennem skatter og afgifter.
 • Flere offentlige investeringer i uddannelse, forskning, velfærd, miljø og natur for at skabe økonomisk vækst.
 • Banker og finansielle institutioner skal betale mere i skat.

EU

 • Socialdemokratiet støtter EU-samarbejdet.
 • Danmark bør engagere sig i udviklingen af et demokratisk og forpligtende europæisk fællesskab.
 • Forsvarsforbeholdet skal afskaffes, så Danmark kan deltage i fredsbevarende operationer sammen andre EU-lande.
 • Retsforbeholdet skal ændres til en tilvalgsordning, så Danmark i større grad kan deltage i det retslige samarbejde og bekæmpe kriminalitet, terror og menneskehandel på tværs af grænserne.
 • Danmark skal tilslutte sig den fælleseuropæiske valuta, euroen. Tidspunktet for en folkeafstemning er dog udskudt på ubestemt tid, da euroen skal være mere stabil, end den er nu.
 • Det er positivt at optage flere europæiske lande i EU, da det styrker demokratiet i de nye medlemslande.
 • Tyrkiet skal på sigt kunne blive medlem af EU, men det forudsætter massive demokratiske reformer af retssystemet og respekt for menneskerettigheder.

Hvad mener andre partier?

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre er alle enige om, at EU-samarbejdet grundlæggende er godt, men at det dog kan forbedres på forskellige områder. Dansk Folkeparti går derimod ind for et minimumsamarbejde i EU, og Enhedslisten mener, at Danmark bør melde sig helt ud af unionen.

Trafik

 • Det skal være lettere for danskerne at komme på arbejde, og de danske virksomheder skal lettere kunne transportere deres varer.
 • Danmark skal i nærmeste fremtid være helt uafhængig af fossile brændstoffer som kul, olie og gas.
 • Kollektiv transport skal gøres mere attraktivt.
 • Det skal være billigere at købe en energivenlig bil, og elbiler skal fritages for registreringsafgift.
 • Flere investeringer i nye veje og jernbaner.
 • Cykling er billigt og sundt og skal fremmes som transportmiddel.
 • Forureningen i byerne skal begrænses, da den skader folkesundheden.
 • Det skal undersøges, hvorvidt en trafikal forbindelse over Kattegat er mulig.

Forbrug

 • Forbrugerne skal sikres klar information og høj beskyttelse mod farlige stoffer og kemikalier i produkter og fødevarer.
 • Større fokus på børn og unges forbrugsvaner for at beskytte de unge forbrugere.
 • Større sikkerhed ved handel på nettet.

Kultur

 • Flere investeringer i kunstens muligheder og danskernes egen kreativitet og skaberevne.
 • Kulturtilbuddene skal tættere på borgerne – også i Danmarks udkantsområder.
 • Danmarks Radio skal fortsat være en mangfoldig public service-kanal finansieret primært gennem licensbetaling. DR’s overordnede opgave er at sikre en fælles platform for oplysning, samfundsdebat, drama og underholdning.
 • Socialdemokraterne vil fastholde de licensstøttede TV 2-regioners betydning for den regionale nyhedsformidling og vil styrke og udvikle TV 2-regionernes mulighed for at lave bredt funderet public service-tv.

Udenrigspolitik

 • Danmarks udenrigspolitik skal bidrage til en markant international indsats for grøn vækst og bæredygtig udvikling.
 • Danmark skal tage ansvar og være en stærk og pålidelig partner i det internationale samarbejde, både hvad angår udviklingsbistand og militære missioner.
 • Samarbejdet i FN, NATO og EU gavner dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, og det tætte danske forhold til USA er af afgørende betydning.
 • Danmark skal deltage i internationale fredsbevarende missioner og globale sikkerhedsopgaver såsom kampen mod pirateri.

Hvad mener andre partier?

Danmarks udenrigspolitiks omdrejningspunkt er at skabe demokrati og sikre menneskerettigheder i hele verden. Udenrigspolitikken skal være med til at skabe fælles sikkerhed og samtidig sikre en positiv økonomisk, social og miljømæssig udvikling i udviklingslandene.

Folketingets partier bakker alle op om disse målsætninger i forskellig grad. Der er bred enighed om, at Danmark skal deltage aktivt i det internationale samarbejde, men der er stor forskel på hvor mange penge de forskellige partier vil afsætte til denne indsats.