Venstre - mærkesager

Venstre er et politisk parti i Danmark. I denne artikel bliver Venstres mærkesager præsenteret.

Partiets historie går tilbage til 1870, hvor det blev stiftet under navnet Det Forenede Venstre. Partiet var i begyndelsen landmændenes parti og hed fra 1895-1910 Venstrereformpartiet. I dag kalder Venstre også sig selv for Danmarks Liberale Parti, kendetegnes ofte af farven blå og har partibogstavet V.

Venstres ideologi

Venstres ideologi bygger på liberalismen, som først og fremmest tager udgangspunkt i begrebet ”frihed”. Frihed til at tænke, tale, tro og skrive hvad man vil, frihed til at være anderledes og frihed til selv at vælge de personer, der skal lede samfundet.

Venstres liberalisme hylder det frie menneske, der kan leve i fredsommelighed med andre, uden at staten behøver at blande sig i alle dets handlinger. Det enkelte menneske er bedst selv i stand til at bedømme, hvordan dets liv skal leves.

Venstres mærkesager i overskrifter

Venstre vil i 2015 gå til valg på 5 mærkesager, der skal forfølges i de kommende år. De 5 mærkesager er:

 1. For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde
 2. For fremtiden skal vi have flere private arbejdspladser
 3. For fremtiden skal Danmark åbnes mere for udlændinge, der kan og vil – men lukkes for dem, der ikke vil
 4. For fremtiden skal vi være trygge i hjemmet og på gaden
 5. For fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre

kilde: https://www.venstre.dk/politik/maerkesager

Udpluk fra Venstres principprogram:

 • Mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.
 • Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.
 • Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.
 • Den private ejendomsret er en grundpille i et frit samfund. Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed.
 • Venstre ønsker at bevare monarkiet som styreform i Danmark, som fastsat af rammerne i Grundloven.

Venstres politiske budskab for Valgkampen 2015:

Venstre har iværksat en kampagne, der sætter fokus på regeringens løftebrud i forhold til folketingsvalget i 2011. Kampagnen har fået navnet ”De har lovet før – Nu lover de igen” og opridser en række tiltag, som Socialdemokratiet sammen med Socialistisk Folkeparti (SF) og Radikale Venstre lovede at ville indføre, hvis de kom til magten efter Folketingsvalget i 2011. Derudover nævner kampagnen en række nye initiativer, som regeringspartierne har givet udtryk for at ville indføre, hvis de vinder valget i 2015.

Hvad mener Venstre om…

Siden partiets begyndelse har Venstre værnet om liberalismens grundbegreber. Mange af de konkrete politiske målsætninger, Venstre havde i begyndelsen, er for længst blevet gennemført, eftersom samfundet har ændret sig helt grundlæggende. Derfor opstår nye mærkesager jævnligt, mens andre ”gamle” og mindre væsentlige problematikker forstærkes til mærkesager som følge af udviklingerne i samfundet. Dog forbliver mange af de grundlæggende værdier, der præger partiets arbejde, de samme, hvilket kan ses i Venstres nuværende mærkesager.

Nedenfor listes 11 forskellige emner, som alle er hovedområder inden for dansk politik, og som Venstre har taget stilling til. Hvor det findes relevant, vil Venstres holdninger sammenlignes med andre partier, som mener noget modsat/tilsvarende. Du kan læse mere om Venstres holdninger til hvert emne på partiets hjemmeside.

Sundhed

 • Fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser for alle borgere.
 • Mulighed for en vis brugerbetaling i praksissektoren, dette gælder også tandbehandling.
 • Fokus på sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Det skal være en del af tilbuddet fra praktiserende læger og hospitaler.
 • Sundhedsvæsenet skal i større grad gennemføre forskning og udnytte den nyeste viden og teknologi.

Uddannelse

 • Danmark skal være det førende vidensamfund præget af fleksibilitet og hurtig omstillingsevne.
 • Danmark skal være et centrum for udnyttelse af forskning og viden. Forskningsinstitutioner og erhvervslivet skal bidrage hertil.
 • Danmark skal satse på høj kvalitet og højteknologi og indsatsen skal prioriteres således at der forskes mere i dybden end i bredden. Samtidig skal vi indgå på eliteplan i det internationale forskningssamarbejde.
 • Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite. Kvaliteten af forskning, undervisning og uddannelse skal være på højeste niveau. Kvaliteten skal fremmes ved at lade forskningsinstitutionerne konkurrere om midlerne, både på dansk og europæisk plan om EU’s forskningsbevillinger.
 • Undervisning for tosprogede elever på eget modersmål (modersmålsundervisning) er ikke en opgave for det offentlige og skal derfor ikke genindføres.

Hvad mener andre partier?

Venstre og Dansk Folkeparti er begge enige om, at modersmålsundervisning i de danske skoler ikke skal tilbydes de tosprogede elever, da det ikke er en opgave for det offentlige. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre mener derimod, at modersmålsundervisning styrker elevernes læring i andre fag og bør genindføres.

Socialpolitik

 • Enhver, der kan forsørge sig selv, skal gøre det. Dog har alle borgere ansvar for de mennesker i samfundet, der ikke kan klare sig selv, og der skal ydes ordentlig hjælp. De, der modtager hjælp, har et personligt ansvar for deres egen sociale situation og bør tilskyndes til selv at bringe sig ud af den.
 • Alle skal opmuntres til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet i så lang tid som muligt.
 • Socialpolitikken skal sikre, at alle kan udnytte deres ressourcer og deres evner maksimalt. Social tryghed fremmes bedst ved at give alle mulighed for at få en uddannelse og et arbejde.
 • Alle skal have mulighed for at få del i den sociale og økonomiske fremgang. Det skal være muligt at arbejde sig ud af en vanskelig social situation. Derfor skal den negative sociale arv bekæmpes, bl.a. gennem uddannelse, så alle får lige muligheder for at skabe sig en god og tryg tilværelse.

Klima

 • Myndigheder, organisationer og borgere har alle pligt til at værne om Danmarks naturressourcer.
 • Hensynet mellem mennesker og miljø skal afbalanceres og de ønskede miljømålsætninger skal nås så effektivt som muligt.
 • Den enkelte borger har et personligt ansvar for at passe på naturen. Ved at spare på ressourcerne, ved at forbruge de mindst miljøbelastende produkter, ved at reducere affaldsmængden og ved at leve sundt, skal alle yde et bidrag til at beskytte miljøet og forebygge forurening.
 • De, der forurener, skal betale for de skader, som miljøbelastende forbrug eller produktion påfører omgivelserne.
 • Der kan indføres miljøafgifter på visse produkter. Afgifterne skal virke positivt på miljøet, og de bør afspejle den samfundsmæssige belastning ved produktion og forbrug af de pågældende produkter. Forbrugeren og producenten skal kunne undgå eller reducere afgiftsbelastningen ved at ændre deres forbrug eller produktion.
 • Forurening på tværs af nationale grænser skal bekæmpes i EU og på internationalt plan. Fælles EU-miljøkrav skal sikre, at borgere og virksomheder i ét EU-land ikke kan medføre omkostninger for et andet EU-land.

Udlændinge

 • Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil.
 • Alle udlændinge skal have mulighed for at komme til Danmark, såfremt de kan finde et job på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår med en løn på mindst 400.000 kr. om året.
 • Der skal indføres en kvote for udenlandsk arbejdskraft fra visse lande, f.eks. USA, Canada og Australien, der vil få lettere adgang til Danmark.
 • Borgere fra EU-lande skal have meget let adgang til det danske arbejdsmarked.
 • Greencard-ordningen skal afskaffes, da den ikke fungerer i praksis. Den er ikke i stand til at sikre, at de udlændinge, der benytter sig af ordningen, har et job fra starten af deres ophold.
 • Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, skal beherske det danske sprog, kende det danske samfund, kultur og historie. De skal samtidig kunne vise, at de kan være selvforsørgende.
 • Nytilkomne indvandrere skal først kunne modtage kontanthjælp, når man har udvist reel vilje og evne til at integrere sig – f.eks. ved at bestå en danskprøve.

Hvad mener andre partier?

Venstre og Dansk Folkeparti mener, at indvandrere skal tilbydes et specifikt integrationsprogram, der indeholder undervisning i dansk og danske samfundsforhold. Integrationsprogrammet skal sætte indvandreren i stand til at begå sig i Danmark og til at blive selvforsørgende.

Økonomi

 • Statens kontrol med det frie marked skal begrænses mest muligt og koncentreres om foranstaltninger, der øger den frie konkurrence, effektiviserer den frie prisdannelse og undgår monopoldannelser.
 • Den økonomiske politik bør bygge på fire hovedhjørnestene: lav inflation, lav rente, fast valutakurs samt sunde og stabile offentlige finanser.
 • Det skal kunne betale sig at uddanne sig, arbejde, spare op, investere og løbe en risiko. Derfor skal samfundet kunne sikre, at det stimulerer til arbejde, privat initiativ, selvstændighed og virkelyst.
 • Skatten skal gradvis sænkes og nå til et skattestop. Hovedprioriteten er at sænke skatten på borgernes arbejdsindkomst.
 • Skattelettelserne må ikke øge den offentlige gæld, så midlerne skal findes i den private sektor og ved hjælp af effektiviseringer i den offentlige sektor.
 • Skatterne må ikke være så høje, at de får borgere, virksomheder og kapital til at forlade Danmark eller medfører, at forbrugerne handler i udlandet.

EU

 • EU skal være stærkt men slankt. Derfor skal EU ikke kunne opkræve skat.
 • EU skal udvikles efter nærhedsprincippet. EU’s beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt.
 • EU skal løse grænseoverskridende problemer som bl.a. terrorbekæmpelse, international kriminalitet og miljøbeskyttelse samt have en fælles energipolitik.
 • EU skal ikke beskæftige sig med social-, kirke- og kulturpolitik. EU skal respektere store og små stater og deres selvstændighed.
 • EU skal sikre den frie konkurrence ved at bekæmpe misbrug af monopolmagt, statsstøtte og prisaftaler.
 • EU’s landbrugsstøtte skal afvikles. Målet er et støttefrit landbrug, der kan klare sig selv.
 • Danmark skal være fuldgyldigt medlem af EU og indføre den fælles valuta, euroen, og Danmark bør deltage fuldt ud i EU’s fælles forsvarspolitik, det retlige samarbejde og i samarbejdet om asyl- og indvandringspolitik i det omfang, det er foreneligt med den danske udlændingepolitik.

Hvad mener andre partier?

Venstre er enige med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om, at EU-samarbejdet er en god idé, som dog kan forbedres. Enhedslisten mener, at Danmark bør melde sig helt ud af EU, mens Dansk Folkeparti går ind for et minimumsamarbejde i EU (du kan følge ovenstående links og læse om disse partiers mærkesager).

Trafik

 • Der skal være en sammenhængende infrastruktur i hele Danmark.
 • Infrastrukturen skal være velholdt, forgrenet, sikker og give god fremkommelighed.
 • Den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ til private transportformer som bil, knallert eller motorcykel, så flere vil vælge kollektiv transport. Der skal investeres i en bedre kollektiv trafik, og regionerne og kommunerne skal være ansvarlige for at sikre kollektiv transport i alle dele af landet.

Forbrug

 • Fødevarepolitikken skal baseres på en jord-til-bord tankegang og føres under hensyn til forsynings- og forbrugersikkerheden.
 • EU skal sikre fødevaresikkerheden ved at indføre entydige mærkningsregler og informere om indhold i produkter og fødevarer.
 • Alle skal sikres adgang til sikre og sunde fødevarer. Et varieret produktudbud, f.eks. nicheprodukter og økologi, skal understøttes.

Kultur

 • Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde bl.a. ved hjælp af offentlige midler fra staten.
 • Der skal være frihed til forskellighed. I det liberale kultursyn er de danske historiske og folkelige rødder afgørende.  For at udvikle Danmarks og danskernes identitet er det nødvendigt at frembringe værker, som både provokerer til nytænkning og står som nationale symboler, der kan binde generationers historie sammen.
 • Der skal fortsat være en fast medielicens, som betales af hver enkelt dansker, der benytter sig af licensens muligheder. Licensen må ikke stige i pris.
 • Danskerne skal betale for al den musik, film, computerspil og programmer, de downloader og bruger, så branchens økonomi og kunstnernes muligheder opretholdes.

Udenrigspolitik

 • Danmark bør deltage aktivt i internationale operationer, der har til hensigt at fremme demokrati og frihedsrettigheder.
 • Danmark skal værne om de grundlæggende menneskerettigheder. Derfor skal der være præcise kriterier til støtte for militær indgriben i andre stater, når disse systematisk og fysisk f.eks. udsletter deres egen befolkning, eller når de udgør en klar sikkerhedsmæssig trussel overfor Danmark og vore allierede.
 • Danmark har pligt til at hjælpe FN-flygtninge. Principielt skal flygtninge dog hjælpes så tæt som muligt på deres hjemlande, hvilket giver mulighed for hjælpe flest mulige.
 • Flygtninge og krigsramte skal ikke gøres til indvandrere, men gives midlertidig opholdstilladelse, indtil de kan vende tilbage til hjemlandet. I mellemtiden skal de gives mulighed for arbejde og uddannelse.
 • Danmark skal bevares som en fri og selvstændig nation. For at sikre friheden og selvstændigheden må Danmark indgå i et forpligtende internationalt fællesskab, hvor det danske folk samarbejder med andre nationer om at sikre frihed og fred og at skabe muligheder for stadigt bedre livsvilkår i verden.
 • Danmarks sikkerhed skal bygge på et stærkt atlantisk fællesskab og de værdier og interesser, som Europa og USA deler.
 • Danmark skal være fuldgyldigt medlem af NATO og parat til at deltage i forsvaret af alliancen.
 • Danmark skal fortsat give en høj ulandsbistand til udviklingslande, men den skal dog nedsættes fra det nuværende niveau. Bistanden skal først og fremmest have til mål at udrydde fattigdom. Bistanden skal i højere grad bruges i Afrika, hvor problemerne med ekstrem fattigdom er størst.

Kilde: https://www.venstre.dk/politik/principprogram

Hvis du vil læse mere om andre partier og ikke kun læse om Venstres mærkesager, kan du finde lignende artikler om flere andre partier i kompendiet her.