Udbud og efterspørgsel

'Udbud og efterspørgsel' stammer fra mikroøkonomi og benyttes i forbindelse med mange forskellige uddannelser og fag.

Udbud og efterspørgsel er en økonomisk model, der søger at forklare og forudsige prisen og mængden af varer, der bliver solgt på et marked med fuldkommen konkurrence. Udbuddet og efterspørgslen er også med til at fastsætte prisdannelsen på markeder med fuldkommen konkurrence.

Udbud

Den udbudte mængde på et marked er defineret som den mængde, sælgere til en given pris er villige til og er i stand til at udbyde. Grafisk vil udbudskurven kunne indtegnes på baggrund af en udbudsfunktion, som udtrykker forholdet mellem pris og mængde.


Udbudskurven, hvor prisstigning og mængdestigning er ligefrem proportional.

Det gælder, at forholdet mellem pris og mængde er proportionalt, hvilket betyder, at hvis prisen stiger med 5 %, så vil mængden stige med 5 %.

Ligeledes findes der to forskellige forhold, som vil kunne ligge til grund for ændringer i udbudskurven:

  • Omkostningerne ved at producere varen
  • Produktionskapaciteten 

Virksomheder vil ofte have tendens til kun at udbyde det omtalte produkt, hvis markedsprisen overstiger virksomhedens produktionsomkostninger. Hvis virksomhedens omkostninger stiger, vil der være tendens til at udbyde mindre eller kræve en højere pris, hvilket påvirker ligevægtsprisen. 

Produktionskapaciteten vil også kunne påvirke markedsprisen. Hvis der efterspørges meget mere end hvad virksomheden er i stand til at producere, vil dette betyde en højere ligevægtspris. Omvendt vil virksomheder med et højt kapacitetsniveau - ved en lav efterspørgsel - stadig kræve en høj pris, da de her vil have højere enhedsomkostninger. Hvis udbuddet af et produkt falder på grund af øgede omkostninger til produktion, vil det oftest være sådan, at ligevægtsprisen vil stige, da forbrugerne nu vil skulle betale en højere pris for at få fat i det begrænsede antal produkter.

Efterspørgsel

Efterspørgslen på markedet er defineret som den mængde, køberne til en given pris er villige til og er i stand til at betale. Grafisk set vil efterspørgselskurven blive vist på baggrund af en efterspørgselsfunktion, som udtrykker forholdet mellem pris og mængde, som en aftagende lineær funktion.


Efterspørgselskurven er en aftagende lineær funktion.

Omvendt proportionalitet betyder i denne sammenhæng, at hvis prisen falder med 5 %, så vil den efterspurgte mængde stige med 5 %.

Der findes to forskellige effekter, som vil kunne forårsage ændringer i efterspørgselskurven: 

  • Substitutionseffekten
  • Indkomsteffekten 

Substitutionseffekten (link) indebærer, at forbrugere har tendens til at substituere forskellige produkter med hinanden alt efter prisen på de omtalte produkter. Hvis for eksempel prisen på mælk stiger, vil mange have tendens til at skifte mælken ud med billigere alternativer som juice eller vand. 

Ved indkomsteffekten (link) ses der nærmere på forbrugernes købekraft og udviklingen i denne. Hvis forbrugernes købekraft falder, vil de have tendens til at efterspørge billigere alternativer på mange produkter som følge af faldet i den daglige indkomst.

Markedspris

Disse to kurver, udbudskurven og efterspørgselskurven, vil kunne indsættes i samme diagram, og dér, hvor disse skærer hinanden, vil være dér, hvor markedsprisen/ligevægtsprisen fremkommer. Her vil man kunne finde frem til en situation, som både købere og sælgere vil være villige til og i stand til at acceptere. Der vil kunne ske ændringer i både efterspørgslen og udbuddet, som hermed medfører ændringer i markedsprisen/ligevægtsprisen.


Markedsprisen er skæringspunktet mellem udbudskurven og efterspørgselskurven.

Hele dette system leder til begrebet markedsøkonomi, som er betegnelsen for det system, hvor de frie markedskræfter danner markedsprisen på en vare på baggrund af udbuds- og efterspørgselsforholdene for den givne vare. Der eksisterer en række ulemper ved markedsøkonomien, som påvirker både virksomhederne på markedet og forbrugerne. Den stærke konkurrence mellem virksomheder på et marked med fuldkommen konkurrence kan medføre, at nogle virksomheder bliver nødt til at trække sig helt ud af markedet, hvilket ud fra et samfundsmæssigt perspektiv medfører et ressourcespild. Ejerne af virksomhederne taber penge, og husholdningerne mister jobs og indkomst.

Fordelene ved markedsøkonomien opvejer dog i de fleste tilfælde ulemperne. Det høje konkurrenceniveau medfører som regel, at virksomheder forsøger at optimere deres produktion og udnytte deres ressourcer mere effektivt. På denne måde vil priserne kunne holdes nede, hvilket på et samfundsmæssigt plan som udgangspunkt vil sætte yderligere gang i efterspørgslen fra forbrugerne samt produktionen.