Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger, også kaldet faste omkostninger, er de omkostninger, der er tilknyttet til den kapacitet, virksomheden har investeret i.

Kapaciteten kan f.eks. indeholde biler, lokaler, inventar, medarbejdere og maskiner, og forbruget af disse forskellige ting koster for virksomheden. Disse omkostninger er ikke direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammenhæng, da de oftest ikke er koblet direkte til produkterne, som den givne virksomhed afsætter.

Kapacitetsomkostninger opdeles oftest i:

  • Kontante kapacitetsomkostninger
  • Afskrivninger 

Ved de kontante kapacitetsomkostninger sker betalingen og brugen af de forskellige kapaciteter på samme tid. Her kan der blandt andet være tale om husleje, funktionærløn, reklame, rengøring, forsikringer og kontorartikler.

Afskrivninger, der repræsenterer en løbende værdiforringelse af virksomhedens aktiver, fungerer på en lidt anden måde end de kontante kapacitetsomkostninger. Ved afskrivninger sker betalingen og brugen af kapaciteten ikke samtidigt, hvilket skyldes, at når en virksomhed anskaffer anlægsaktiver, vil der på én gang betales for flere års brug af aktivet.

I forhold til variable omkostninger vil kapacitetsomkostninger ikke på samme måde påvirkes af udviklingen i afsætningen. Kapacitetsomkostningerne vil - rent teoretisk - være upåvirkede af en stigning i afsætningen, mens kapacitetsomkostningerne pr. enhed vil falde ved en stigning i afsætningen. Dette skyldes, at omkostningerne til forbruget af kapaciteten som sådan vil være den samme om så virksomheden sælger 20 stk. eller 20.000 stk., da mange af de ting, som kapaciteten indebærer, skal være funktionelle og klar ligegyldigt hvad.

Det vil dog kun være gældende for kapacitetsomkostningerne, at de er upåvirkede af afsætningen så længe afsætningen holder sig inden for en bestemt ramme. Hvis aktiviteten i en virksomhed øges til mere end hvad kapaciteten på nuværende tidspunkt kan kapere, vil dette betyde en ny række omkostninger, som ændrer på kapacitetsomkostningerne pr. enhed. Dette koncept kaldes springvis varierende omkostninger. En udvidelse af kapaciteten i en virksomhed vil herigennem også medføre, at kapacitetsomkostninger pr. enhed forøges.

Yderligere vil kapacitetsomkostninger kunne inddeles efter, hvorvidt de er til at skille sig af med igen eller ej. De inddeles således yderligere i:

  • Reversible omkostninger
  • Irreversible omkostninger

Reversible omkostninger er omkostninger, som virksomheden vil kunne slippe af med igen, hvis der eksempelvis sker en nedgang i afsætningen. Hvor hurtigt en virksomhed vil kunne slippe af med sådanne omkostninger afhænger af investeringen. Hvis der er tale om lønomkostninger til medarbejdere, afhænger dette af opsigelsesvarsler og lignende. Virksomheder vil oftest ikke bare kunne fyre deres medarbejdere uden varsel. På denne måde vil lønomkostninger til en vis grad være reversible. En reversibel omkostning vil også kunne betragtes som værende springvist varierende, da disse typisk vil vende tilbage til det oprindelige omkostningsniveau, hvis afsætningen falder tilbage inden for kapacitetsgrænsen.

Irreversible omkostninger kan som sådan også godt være springvist varierende, men de vil ikke vende tilbage til det oprindelige niveau, hvis afsætningen falder igen. Der vil altså være tale om omkostninger, som virksomheden ikke kan slippe af med igen i den nærmeste fremtid. Her kan der eksempelvis være tale om langtidskontrakter på lokaler eller bygninger samt afskrivninger.