Rød tråd - kohærens

"Rød tråd" i opgaven er en formulering man ofte støder på, når eksempelvis lærere definerer hvad der udgør den gode opgave. I denne artikel ser vi nærmere på rød tråd, der også kaldes kohærens med et andet udtryk. Kohærens og rød tråd benyttes derfor som synonymer i artiklen. 

Hvad menes der med en rød tråd?

Det betyder, at opgaven ses som en helhed, hvor der gerne skal være sammenhæng og kontinuitet mellem de forskellige afsnit og dele i opgaven. Oplevelsen af sammenhæng gør, at din opgave er både rarere og lettere at læse for din lærer – og det vil ofte resultere i en højere karakter! For nogle lærere er rød tråd meget afgørende. Det er en meget afgørende disciplin, som du bør mestre, især for din egen, men også for fremtidige læseres skyld.

Kohærens betyder kort og godt sammenhæng i forbindelse med sproglige analyser af en tekst (kohærens findes også som et begreb i fysik). Det kan både være sammenhæng mellem de enkelte ord på sætningsniveau, eller en mere vidtrækkende sammenhæng mellem sætninger eller afsnit i en hel tekst.

Kohærens eller rød tråd er altafgørende for en opgave. Hvis der ikke er rød tråd i en opgave, opfattes indholdet som noget rod, og teksten fremstår i værste fald som uforståelig for læseren. Man skaber rød tråd eller kohærens ved at 'binde' teksten sammen og lave overgange mellem afsnit. Herunder kan du se, hvordan du kan indtænke den røde tråd i din opgaveskrivning.

Hvordan skaber man en rød tråd i sin opgave?

 • Fokus. Først og fremmest er det vigtigt, at du har et klart fokus gennem hele din opgave, så du ikke bare skriver lidt i øst og vest. Du skal altså have en overordnet idé med opgaven, inden du går i gang med at skrive.
   
 • Problemformulering. Dit fokus sikrer du dig ved at have en klar og præcis problemformulering, som du holder dig til hele vejen gennem opgaven. Nogle gange er problemformuleringen til din opgave givet på forhånd. Andre gange skal du selv lave den, og her kan det være fristende at springe over, hvor gærdet er lavest. ”Den laver jeg senere” eller ”jeg skriver bare, så ser jeg, hvad der kommer ned” er dårlige argumenter, som ofte vil føre til en uklar og ufokuseret opgave. Gør dig i stedet helt fra start klart, hvad din opgave skal handle om – gerne formuleret i præcise spørgsmål: ”Hvad argumenterer statsministeren for i sin nytårstale? Hvilke virkemidler gør hun brug af? Virker talen overbevisende på publikum?”
   
 • Disposition. En anden måde at sikre dig, at du har en kohærens i din opgave, er ved at lave en god disposition, inden du går i gang med at skrive. Lav en oversigt med noter og idéer til, hvad din indledning, analyse/fortolkning, diskussion/perspektivering og konklusion skal indeholde. Udover at du sikrer, at du får en bedre sammenhæng i opgaven, vil et sådant overblik også give dig en meget bedre og nemmere skriveproces.
   
 • Rød tråd mellem de enkelte afsnit. Det er også vigtigt at have en rød tråd internt i opgaven, altså mellem de enkelte afsnit. Dette får du ved hele tiden at sikre dig, at afsnittene hænger sammen, og at læseren ikke bliver forvirret, når du springer fra ét punkt til det næste. Et godt trick her er at binde afsnittene sammen med en sætning eller to, så læseren hele tiden tages ved hånden, fx: ”I forlængelse af personkarakteristikken i forrige afsnit ser vi, at også miljøbeskrivelsen tager fat i kontrasterne mellem rig og fattig…” eller ”som tidligere nævnt vil jeg tage udgangspunkt i Brandes’ idé om, at god litteratur sætter relevante samfundsproblemer under debat”.
   
 • Sproglig sammenhæng. En anden måde at få en god sammenhæng i sin opgave er ved at sikre sig, at der er en sproglig rød tråd. Det betyder, at der hele vejen gennem opgaven gøres brug af samme skrivestil, begreber, måde at sætte kommaer osv. Nogle gange kan det mod slutningen af opgaven godt komme til at gå lidt stærkt, og så risikerer man, at denne sammenhæng ryger. Sørg derfor altid for at få læst korrektur på din opgave, inden du afleverer.
   
 • Sammenhæng mellem indledning og afslutning. Endelig er et godt trick til at sakbe kohærens i din opgave, at du laver en såkaldt ’cirkelstruktur’. Det betyder, at du i din afslutning/konklusion vender tilbage til nogle af de spørgsmål eller påstande, du stillede i din indledning, og sørger for at lukke dem af. På den måde får du sammenhæng mellem indledning og konklusion i din opgave, hvilket er med til at trække din karakter op.

Den røde tråd er lidt en x-factor i en opgave. Det kan være svært at definere præcist, hvad der giver opgaven kohærens. Men når læseren har en god læse-oplevelse, er det ofte på grund af en klar rød tråd, der kan spores gennem alle opgavens afsnit. Èn ting er sikkert, man ved det med sikkerhed, når den røde tråd mangler.