CO2

CO2, også kendt som carbondioxid, kuldioxid og kultveilte, er en farveløs, lugtfri gas og en atmosfærisk luftart.

Hvad er CO2?

CO2 er molekylformlen for ét molekyle kuldioxid (eller carbondioxid), der består af ét kulstofatom og to oxygenatomer, som navnet indikerer. Carbondioxid-molekylet har følgende lineære strukturformel:

Når CO2 nedkøles til under -78,5°C ændres tilstandsformen fra gas til en fast form, som ofte kaldes tøris. CO2 er den fuldt oxiderede form af kulstof, og det er derfor et af produkterne, når kulstofholdige forbindelser reagerer med ilt (O2). Reaktioner med ilt kaldes i daglig tale for afbrænding, og derfor er carbondioxid altså et af produkterne, når eksempelvis olie, naturgas eller træ afbrændes. Mennesker og dyr afbrænder glukosemolekyler for at få energi, og derfor er CO2 også her et af produkterne, der for mennesker udskilles via åndedrættet.

I planter, derimod, optages CO2 i fotosyntesen, hvor det bruges til at danne større organiske molekyler (eksempelvis kulhydrater) ud fra carbondioxid. Den generelle reaktionsligning ses nedenfor.

CO2, global opvarmning og ppm

Foruden en rolle i biologien, så er CO2 også et central emne indenfor den globale opvarmning (link). Dette skyldes, at tilstedeværelsen af carbondioxid i atmosfæren gør atmosfæren bedre i stand til at ’holde på varmen’, og dermed medvirker kuldioxid til global opvarmning. Derfor ønsker man at nedbringe udledningen af CO2 ved at bruge grøn energi (eksempelvis sol- og vindenergi) frem for at generere energi ved afbrænding af fossile brændstoffer, da disse som nævnt danner CO2 som biprodukt.

På grund af denne egenskab er det interessant at vide, hvor meget CO2 der faktisk er i luften. Men da CO2 kun udgør omkring 0,038% af jordens atmosfære (link), har man indført en mere passende enhed – nemlig ppm. Ppm står for ’parts per million’, og 1 ppm CO2 betyder altså, at der er 1 g CO2 pr. ton atmosfærisk luft, da 1 ton er lig med 1 million gram. Atmosfærens indhold af carbondioxid målt i ppm er altså cirka 380 ppm, idet 10.000 ppm svarer til 1,0%.

CO2-ækvivalenter

Det er dog ikke kun CO2, der bidrager til global opvarmning. Også andre molekyler, der samlet betegnes som drivhusgasser, har denne egenskab - eksempelvis metan (CH4), dinitrogenoxid (N2O) og CFC-gasser. Men 1 kg metan og 1 kg kuldioxid bidrager ikke lige meget til den globale opvarmning. Derfor måles drivhusgassernes bidrag i såkaldte CO2-ækvivalenter, hvor ordet ’ækvivalenter’ skal forstås som ’svarende til’. Som eksempel påvirker udledningen af 1 kg metan den globale opvarmning lige så meget som 23 kg CO2, og derfor er 1 kg metan lig med 23 kg CO2-ækvivalenter.

Enheden bruges blandt andet når man angiver, hvor meget produktionen af en given fødevare påvirker den globale opvarmning. Hvis nu produktionen af en fødevare udleder x kg metan, y kg CO2 og z kg dinitrogenoxid, er det med denne enhed muligt at angive den samlede udledning i CO2-ækvivalenter.