Samfundsfag

Samfundsfag

26. december 2013 af 123434

Tænketank:En tænketank (på engelsk også kendt under den mere officielle betegnelse policy institute) er en gruppe eller organisation, der giver råd og bringer nye ideer på banen inden for et bestemt område, ofte inden for kategorierne samfundsforhold, politik, erhvervsliv, teknologi eller sikkerhedspolitik. Men en tænketank kan i princippet beskæftige sig med ethvert tænkeligt område. En tænketank kan være knyttet til politiske partier, erhvervsorganisationer, universiteter, militære organisationer eller andre institutioner. Den kan også være finansieret gennem sponsorater fra virksomheder, privatpersoner, fonde, gennem konsulentvirksomhed m.v. Dermed kan tænketanke også både fungere i privat og offentligt regi. Begrebet er i det hele taget lidt flydende, da enhver organisation jo kan benævne sig selv en tænketank. Normalt henviser begrebet til organisationer, som beskæftiger teoretikere og akademikere, der producerer anvendte analyser og giver politiske råd. Lejlighedsvis bedriver større tænketanke egentlig forskning.

Kovending:skift i adfærd eller holdning

Komplot:hemmeligt samarbejde med formål at skade nogen f.eks. at vælte en regeringschef

Konventionel:som følger bestemte normer, traditioner el.lign.; som er almindelig udbredt og anerkendt på et bestemt område både om opførsel, udformning, struktur osv. og om fx en person eller en genstand

Fredsstyrke/fredsbevarende styrke:militær styrke med formål at holde krigsførende parter adskilt uden selv at blive blandet ind i konflikten

Eksekvere:udføre den handling som en dom, en kendelse eller en ordre foreskriver

Forgrening:gren, område eller underafdeling inden for en organisation, en videnskab el.lign.

Socialdemokratisme:politisk ideologi der som mål har at fremme moderat socialistiske ideer ad demokratisk vej

Reformisme:ikkerevolutionær retning inden for arbejderbevægelsen som søger at fremme socialismens sag ad demokratisk vej udgør det ideologiske grundlag for de fleste vesteuropæiske fagbevægelser og socialdemokratiske partier

Natvægterstat:natvægterstat, stat, hvis virksomhed er begrænset til det mindst mulige, hvilket vil sige tilvejebringelse af helt grundlæggende forudsætninger for et markedsøkonomisk samfund; det indebærer især statslig varetagelse af justitsvæsen, udenrigstjeneste og fælles forsvar mod ydre fjender. Siden sidst i 1700-t. har det ifølge ekstremt liberalistisk tankegang været bedst, hvis en stat indskrænkede sig til at skabe rammerne for, at individerne i markedsøkonomien kunne forfølge deres egeninteresser. Ofte er Adam Smith nævnt som ophavsmand til idéen om natvægterstaten; Smith mente dog, at staten også måtte stå for undervisning og uddannelse.

Laissez faire:Ved snak om politik, er laissez-faire den udgave af liberalismen, hvor man bare lader tingene stå til. Man overlader samfundets udvikling til markedets frie kræfter og der undlades her at gribe ind.

Organismetanken:Organismetanken dækker over den idé, at samfundet består af en masse dele, der tilsammen udgør samfundet og at disse dele ikke ville kun fungere alene.

Revolutionær socialisme:Et socialistisk samfund kan kun fås ved revolutioner, man vælter det pågældende samfund og indfører et nyt socialistisk samfund med det samme.

Reformsocialisme:fremme socialistiske ideer med demokratiske reformer. 

Betonkommunist:kommunist som er imod samfundsreformer

Kystbanesocialist:person der er økonomisk og socialt velstillet, og som samtidig hylder de socialistiske ideer 

Kapitalbevægelse:overførsel af kapital fra et land til et andet som registreres i betalingsbalancens løbende poster for hvert af de to lande fx virksomheders og privatpersoners lån i udlandet

Kapitalisme:økonomisk system med privat ejendomsret til produktionsmidlerne og markedskræfternes styring af økonomien

Kommunisme:politisk ideologi med det mål at opbygge et klasseløst samfund hvor der er fuldstændigt ejendomsfællesskab, og hvor den enkelte borger yder efter evne og nyder efter behov

Kapitalbevægelse:overførsel af kapital fra et land til et andet som registreres i betalingsbalancens løbende poster for hvert af de to lande fx virksomheders og privatpersoners lån i udlandet

Indkomstpolitik:politik som sigter mod at reducere indkomststigningerne med det formål at nedbringe inflationen og forbedre konkurrenceevnen omfatter fx indgreb over for priser og avancer

Lønpolitik:politik som søger at styre eller regulere lønudviklingen fx ved en regerings opfordringer til løntilbageholdenhed, advarsler om øget beskatning eller direkte indgreb i forbindelse med overenskomstforhandlingerne

Rosenthal-effekten:"Rosenthal-effekt, (efter den amerikanske psykolog Robert Rosenthal, f. 1933),forsøgsledereffekt, selvopfyldende profeti; det fænomen, at en persons forventninger til en andens præstationer har en tendens til at blive opfyldt. Undersøgelser har påvist, at fx læreres positive eller negative forventninger (deres bias, forudindtagethed) over for de forskellige elever i en skoleklasse har indvirkning på elevernes præstationer uanset deres potentialer for at lære"

Det vil sige, at hvis læreren har en forventning om, at eleven klarer sig godt og roser eleven, så klarer eleven sig rent faktisk godt

Omvendt hvis læreren har dårlige forventninger til eleven, kan disse smitte af på eleven og han/hun klarer sig dårligere

Kapitaler

Social kapital handler om summen af de eksisterende og potentielle ressourcer, den enkelte har til rådighed i kraft af deres stabile relationer

Med den økonomiske kapital tænkes der på ejendomsretten til produktionsmidler, høje indtægter og ikke mindst økonomisk magt

Kulturel kapital:handler om at have magten til at definere og dominere den kultur, der har magten i samfundet

Vækstpakke:Regeringens forslag til at sætte gang i væksten

Symbolsk vold:når en stærk gruppe påfører andre grupper/individer bestemte holdninger og værdier. 

http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/Rosenthal-effekt

http://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%A6nketank

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=konventionel&search=S%C3%B8g

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/natv%C3%A6gterstat

Skulle lige finde ud af betydningen af disse begreber. Noget har jeg skrevet selv, andet har jeg taget for bøger/hjemmesider. Tilføjelser tages gerne imod. Hvis der er nogen, der måske har undret sig over hvad, begreberne betyder, kan de bare læse det, jeg har skrevet. 

Glædelig jul


Svar #1
26. december 2013 af 123434

Multikulturalisme:retning eller bestræbelse inden for samfundslivet der er præget af den opfattelse at samfundet bør bygge på flere kulturer sådan som de er repræsenteret hos forskellige folkeslag eller etniske grupper

Multikulturel:som vedrører eller er præget af forskellige kulturelle eller etniske gruppers samtidige tilstedeværelse i samfundet

Multietnisk:med mange folkeslag eller religioner om land, samfund el.lign.

Nærhedsprincippet:"Nærhedsprincippet (også kaldet subsidiaritetsprincippet) er et af de centrale principper i EU-sammenhæng. Princippet går ud på, at de politiske beslutninger i EU altid skal træffes på lavest mulige administrative og politiske niveau og så tæt på borgerne som muligt. Det indebærer, at bortset fra de områder, hvor EU har enekompetence, kan EU kun handle, når det vil være bedre at gennemføre den pågældende lovgivning på EU-plan end på nationalt, regionalt eller lokalt plan."

http://www.eu-oplysningen.dk/spsv/off/alle/117_72/

Restriktiv:som virker begrænsende; som sætter meget snævre rammer

Levevilkår:et slags input, der betegner nogle generelle og overordnede forhold i samfundet. Der er dermed tale om nogle sociale forhold i form af f.eks. klasseforskelle, der fører til, at det enkelte menneske kommer til at leve under nogle konkrete levekår

Levekår:et slags output. Det er den mængde af velfærdsressourcer, som det enkelte besidder. Det vurderes ud fra forskellige målinger af f.eks. arbejdsforhold, boligforhold, uddannelse m.m.

kulturrelativisme:Kulturel relativisme, er at forstå alle kulturer eller kulturelle mønstre som lige, hvilket betyder, at alle samfund skal forstås på sine egne betingelser.

Materielle forskelle:forskelle i hvad folk har af materielle goder

Individualisering:Individualisering betyder, at det enkelte individ er blevet tillagt en øget samfundsmæssig betydning – individet er kommet i centrum hvilket eksempelvis ses af forestillingen ommenneskerettigheder. Men i senmoderniteten bruges begrebet oftest i forhold til den måde, hvor individet står alene med ansvaret for sig selv, sine handlinger, og hvad de fører med sig

Individualisme:livsopfattelse eller samfundsform der sætter individets interesser, rettigheder og frihed over fællesskabets

Den konstruerede identitet:Man lader som om, man er en bestemt person, mens man i virkeligheden, inderst inde, er en helt anden. Altså en forskel mellem en social identitet og en mere personlig identitet.

Strukturændring:ændring af strukturen i fx et samfund eller en virksomhed, ofte med det formål at rationalisere arbejdsgange eller forbedre bestemte forhold

Affektionsværdi:følelsesmæssig betydning som en genstand har for nogen af personlige grunde, uafhængigt af genstandens brugsværdi eller handelsværdi

Eksklusion:udelukkelse fra et fællesskab eller en sammenhæng

Inklusion:inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng


Skriv et svar til: Samfundsfag

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.