Andre fag

psykologi teoretiker

16. maj 2007 af Broderpivert (Slettet)
Nogle der har noter til nogle teoretiker, såsom freud, gittens osv??? Håber virkelig på hjælp

Brugbart svar (1)

Svar #1
16. maj 2007 af rikshan (Slettet)

Søg om Freud herinde.
Der er masser

Brugbart svar (2)

Svar #2
17. maj 2007 af Hoys

# 0 -

Han hedder Giddens - hvis du har tænkt dig at søge på ham (;

Svar #3
18. maj 2007 af Broderpivert (Slettet)

Jep. Men mangler også om de andre teoretiker? Synes ikke jeg kunne finde ret meget

Brugbart svar (4)

Svar #4
19. maj 2007 af Hoys

Jeg har noget du måske skal bruge. Har i opgivet behaviorisme?Freud
- At elske og at arbejde. Gør det ubevidste bevidst, hvor det’et var skal jeget være
- Personligheden som er karakteriseret ved forholdet mellem de bevidste og ubevidste dele af personligheden
- Psykoanalysen (gøre det ubevidste bevidst)
- Personlighedsmodellen
- Psyko-seksuelle udvikling:
- Orale fase
- Anale fase
- Ødipale/falliske fase (trekantsdrama, kvindelige personlighed dømt til at være mere optaget af at stifte familie og føde børn)
Fase Fiksering Reaktion Sublimering
Orale fase (0-1 år). Barnet undersøger alt ved at putte det i munden. Kernesituation: amning Er kritisk åben over for alt; socialt meget afhængig af andre Lukket, puritansk, socialt afvisende Socialt åben og omgængelig
Anale fase: (1-3 år). Barnet forsøger at skabe orden og mening og at få kontrol over kropsfunktioner. Kernesituation: pottetræning Roder, uhygiejnisk. Latrinær humor Afsky for snavs og rod. Irritabel, nøjregnende og regelret Optaget af takt og tone samt af at skabe systemer og finde lovmæssigheder
Falliske fase (4-5/6 år). Barnet er nysgerrig og aktivt udfarende og selvhævdende. Kernesituation: seksualitet Stærkt optaget af sex, flirt og af at demonstrere sin virilitet, magt og præstationsevne Puritansk mht. Sex, socialt slevunderspillende og anonym Nysgerrig og gennemslagskraftig når det gælder afbalanceret satsning på karriere og almendygtige handlinger

Erikson
- Udvikle sin jeg-styrke gennem afbalancerede løsninger på de forskellige livsaldres grundlæggende tilværelsesopgaver
- Udviklingen af jeget og personligheden er psykosocial
- Jeget udvikler sig hele livet
8 Modenhed 55 år Integritet vs. Fortvivlelse
7 Voksenalder 35-55 år Generativitet vs. Stagnation
6 Tidlig voksenalder 18-35 år Intimitet vs. Isolation
5 Tidlig ungdom 18 år Identitet vs. Rolleforvirring
4 Skolealderen 6 år til pubertetens begyndelse Arbejdernes vs. Mindreværdsfølelse
3 Legealderen 3-5 år Initiativ vs. Skyldfølelse
2 Tidlig barndom 1-3 år Autonomi vs. Skam og tvivl
1 Spædbarnsalderen 0-1 år Grundl. Tillid vs. Grundl. mistillid

Psykoanalyse
Adler
- Bevidst at sætte sig sine gene socialt orienterede livsmål og med en viljeindsats at arbejde på at realisere disse
- vores personlighed formes af de fremtidige mål vi selv sætter for vores tilværelse og udvikling vs. Freud
- Baseret på sociale kræfter og påvirkninger sat den genetiske arv men i vores personlighed ligger også vores egen kreative kraft il at gøre brug af og omforme dette grundlag til vore egne mål
- Fri vilje til at udforme os selv og vores tilværelse
- Selvrealisering
- Sætte bevidstheden tilbage i centrum for personligheden

Jung
- At komme i stadig bedre og dybere kontakt med sit kollektive ubevidste og at kunne give slip og lade sit liv lede af den organisation (selvet) der ligger heri
- Der eksisterer en art hensigtsmæssighed eller visdom i psyken der hjælper mennesket i dets udvikling, indre drift mod individuation
- Personligheden som er karakteriseret ved forholdet mellem de bevidste og ubevidste dele af personligheden
- Det kollektivt ubevidste består af materiale som er karakteriseret for den enkelte person. Består af nedarvet materiale som er udviklet evolutionært gennem vores arts udviklingshistorie. Består af medfødte skabeloner eller grundformer til psyken, oplevelser og handlinger

Arbejdspsykologi
Maslow
- At bestræbe os på at tilvejebringe (fælles samfundsmæssige) grundlag for at vore mangelbehov dækkes, så vi i stigende grad kan realisere os ved at følge vores vækstmotiver
- Behovspyramiden
- Selvaktualisering

Adfærdspsykologi
Pavlov
- Udgangspunkt i den velkendte observation at dyr udvikler en bestemt slags adfærd (respons) når bestemte begivenheder (stimuli) sættes frem
- Klassiske betingning
- Når hunden savler ved synet af mad = ubetinget respons
- Når hunden savler p.g.a ny stimuli (klokken) = betinget adfærd
- Den menneskelige adfærd er præget af betingede reaktioner
- Kan udslukkes hvis ikke ønsket stimuli


Watson
- Den menneskelige adfærd er et resultat af betingede reaktioner
- Forsøg: Albert og den hvide rotte
- Dreng leger med rotte ? slået på jernstang ? bange for rotte
- Stimulusgeneralisering
- Fobier kan være betingede reaktioner
- Empirisme

Skinner
- Gennem forstærkning at udforme adfærdsformer der bidrager til en effektiv og gnidningsfri samfundsorden
- Trial and error
- Forstærkning af adfærden
- Formning af adfærd
- Straf er uhensigtsmæssig
- Vedligeholdelse af adfærd
- Adfærden opretholdes så længe den forstærkes af ydre påvirkninger, hvis ikke ? udslukkes
- S (stimuli) ? R (reaktion)
- Empirisme

Tolman
- Selv dyr er i stand til at anvende kognitive processer
- Hans forsøg med rotter i en labyrint viser at forstærkning ikke er en nødvendig betingelse ved indlæring
- Indlæring kan foregå på et indre, kognitivt plan og ikke behøver at få konsekvenser for adfærden

Thorndike
- Effektloven = reaktioner som efterfølges af tilfredsstillelse befæstes og belæres
- Forsøg: sulten kat i bur og sild udenfor. Kan til sidst åbne løkken med poten

Bandura
- Menneskets adfærd reguleres af kognitive processer (imitation og observation)
- Modelterapi: mennesket observerer en model der tør a gå ind i en situation som patienten selv er bange for

Eksistentiel og humanistisk psykologi
Frankl
- Søgen efter mening
- Meningen med tilværelsen skal opdages idet at den kommer udefra i form af opgaver vi må påtage os og nødvendigheder vi må hamle op med
- Livet har karakter af opgaver vi ikke kender på forhånd og som ofte bliver os pålagt
- Ved løsning af opgaver ? selvrealisering ved hjælp af selvoverskridelse

Buber
- Menneskets forhold til det andet menneske
- Jeg-du-forhold (mellemmenneskelige niveau)
- Jeg-det-forhold (sociale liv)
- Ikke enten-eller


Laing
- Mødet med det andet menneske er en kilde til svære konflikter
- Objekter for andres blikke
- Ontologisk tryghed = tryg væren
- Ontologisk utryghed = svært ved at adskille sig fra andre og fastholde identitet
- Opslugningsangst = angst for at miste sig selv
- Implosionsangst = virkeligheden truer personens identitet og grænser
- Falsk selv
- Sande selv

Rogers
- At udvikle bedst mulig overensstemmelse mellem A. den man virkelig er og/eller har mulighed for at blive, og B den man tror man er og/eller tror man skal være
- Stræben efter aktualisering og er baseret på den pågældende organismers genetiske arv, på læring fra det fysiske miljøs påvirkning og fra de sociale omgivelser
- Måden hvorpå vi oplever os selv der er afgørende for om vi er aktualiseringsfremmede eller aktualiseringshæmmende
- Det reale selv og det oplevede selv
- Kongruens når det oplevede selv svarer til det reale selv
- Inkongruens når der er sider af det reale selv som personen med sine tillærte selvevalueringer ikke kan/vil/tør acceptere og derfor benægtes og/eller fordrejes så de ikke indgår i personens bevidste oplevelse af sig selv
- Klientcentrede terapi

Kognitiv psykologi
Piaget
- Gennem barnets aktivitet opbygger de sine kognitive strukturer. Det sker gennem en direkte håndtering af genstande i omverdenen, senere kan det være gennem en mental håndtering: man vender og drejer tingene i tankerne
- Adaption
- Assimilation
- Akkomodation
- Senso-motoriske periode
- Den præoperationelle periode
- Den konkret operationer periode
- Den formelt operationelle periode

Den orale fase (0-1 ½ år)
Winnicott
- Overgangsobjekter
- Barnet danner en bro fra den ydre afhængighed af andre til selv at opbygge en indre objektrelation og altså en indre personlighedsstruktur der kan gøre det samme som oprindeligt de ydre objekter skulle gøre

Mahler
- Interaktionen mellem barn og forældre
- Barnet kæmper med to modsatrettede impulser: længselen efter uafhængighed og autonomi og behovet for at genoplive symbiosen med moderen
- Starter fra separationindividuationsproccesens afslutning (3 år) hvor barnet bliver ”født”
- Symbiosen med moderen
- Differentiering
- Øvelsesfasen
- Gentilnærmelsesfasen

Spitz
- Undersøgelse: sammenlignede spædbørns udviklingsniveau på to spædbørnshjem 1. veludstyret hjem med en udmærket legemlig pleje og ernæring af børnene 2. fængselsinstituition for kriminelle kvinder
- På hjem 1. led børnene af spædbørnsdepressioner
- Manglende kropskontakt til et bestemt menneske i det første leveår skaber ikke kun psykiske men også fysiske. Daglig kropskontakt vigtigere end god ernæring og legemlig pleje

Bowlby
- Undersøgelse: børn på børnehjem uden forældre og afhængige af kontakten med personalet
- Udviklede deprivationssyndrom: evnen til intim kontakt med andre mennesker og delvis manglende moderkontakt, overfladisk kontakt med andre mennesker, samvittighedsløshed, hæmningsløshed og svært ved at skelne mellem dit og mit

Hawlow
- Forsøg med abeunger: ståltrådsmoder (med sutteflaske) og frottémoder
- Frottémoder = sikker base
- Drager parallel til Spitz’s forsøg med spædbørn (angst og usikkerhed på manglende kropskontakt)

Den anale fase (1 1/2 –3 år)
Hesselholdt og Kaad
- Undersøgelse: den demokratiske-, autoritære- og lasissez-faire opdragelse
- De oplevelser og forventninger man til daglig udsættes for præger den måde man opdrager sine børn på


Den ødipale/falliske fase (3-6 år)
Money og Ehrhardt
- Undersøgelse: arvelig fejl som drenge og piger. Piger med penis (forældre troede de var drenge) drenge uden penis (forældre troede de var piger)
- Opdragelse og forældres forestillinger om kønsrollerne er afgørende for hvordan piger og drenge udvikler sig

Constantine og Floyd
- Undersøgelse: over halvdelen af 80 mener at incest kan være positiv da det forhindrer familieopløsning

Ungdomsårene
Asch
- Undersøgelse: 2 kort med 1 og 3 linier, nogle fik at vide de skulle svare forkert og 33% lod sig påvirke af det
- Vores adfærd er bestemt af opvækst og personlighed = individual-psykologiske faktorer

Den nye socialitionstype
Giddens
- den enkelte skaber en slevforståelse gennem livstilsvalg, livstilsmønstre og livsplanlægning
- Nøgleord: livsstil og refleksivitet (eftertanke og overvejelse i et livsforløb)
- Identitet = personlig og fremadrettet konstruktion hvor den enkelte løbende opbygger et billede af eller en fortælling om sig selv
- Vokser du af erfaringer fra begivenheder, hændelser og indsatser
- Arenaer

Svar #5
20. maj 2007 af Broderpivert (Slettet)

Ja det har vi!

Brugbart svar (2)

Svar #6
20. maj 2007 af Hoys

Okay

Jeg sad og skrev eksamensnotater til det i går, så dem kan du da godt få.

Oplæsningsnoter
- Koncentrerer sig om det ydre og det iagttagelige ved mennesket og andre dyr.
- Watson --> man kan ikke få nogen sikker viden om de indre processer(som Freud koncentrerede sig meget om), da disse ikke er iagttagelige eller observerbare.
- Ser meget objektivt på mennesket. Stimulus --> respons, der er intet imellem. Freud siger derimod at menneskets gerninger, følelser og tanker er bestemt af en række bevidste eller ubevidste ønsker.
- Watson var ikke bange for at drage sammenligning mellem menneskers og dyrs adfærd. Hos dyrene kan man studere adfærd i en ren og simpel form.
- Pavlov --> ubetinget reaktion = reaktion, som ikke er blevet indlært, altså noget medført, fx spytproduktion når hund ser mad eller får mad i munden. Betinget reaktion = noget der kan indlæres fx spytproduktion ved klokke fordi hun forbinder klokkens lyd med mad. Den betingede reaktion kan udslukkes ved at bryde mønstret, men den kan hurtigt indlæres igen – tyder på at den ligger latent et eller andet sted.
- Betingede reaktioner hos mennesker --> eksamenslokaler, tandlæge osv. også endda hvis vores eksamensdage er overstået. Dette sker ubevidst.
- Watson --> mennesket fødes med en række medfødte reflekser som fx nyse- og hosterefleks, men også nærings- og forsvarsinstinkt. Alt andet adfærd var et resultat af betingede reaktioner. Giver udtryk for et ekstremt miljøstandpunkt – alle er et produkt af omgivelsernes stimuli.
- Watson --> psykologiens opgave er at forudsige og kontrollere menneskers adfærd. Kender man stimulus kender man reaktionen.
- Skinner --> følelser, tænkning og personlighed er ikke årsagen til en given handling men de er resultat af den.
- Thorndike --> trial and error --> kat ind i en såkaldt problemboks, sild udenfor. Motiveret kat. Kat prøver tilfældigt at komme ud. Fik tilfældigt poten i en løkke og åbnede døren. Gentagelser viser at adfærden bliver mere hensigtsmæssig. Til sidst blev den fuldstændig målrettet. Fremsagde effektloven der lyder – reaktioner, der efterfølges af en tilfredsstillelse/belønning befæstes og indlæres. Operant betingning.
- Klassisk betingning --> den der skal lære noget er passiv og indlæringen sker gennem miljøet.
- Operant betingning --> den der skal lære noget er aktiv og indlæringen sker gennem belønning.
- Skinnerboxen --> boks med rotte i. Prøver først som i Thorndikes forsøg at komme ud vha. tilfældige forsøg. Trykker tilfældigt på en pedal, der udløser mad. Adfærd mere planmæssig. Reaktionen kan udslukkes ved at frakoble ”madautomaten”.
- Skinner --> positiv forstærkning = adfærd resulterer i en belønning. Negativ forstærkning = handling resulterer i noget ubehageligt. Straf ifølge Skinner er når en handling gør at man mister noget godt eller når man opnår noget skidt.
- Skinner --> straf er unødvendig. Belønning er bedre til at forme mennesker med. Barn uden opmærksomhed --> slår og ter sig som en møgunge fordi det da så får en eller anden form for opmærksomhed fra forældrene, selvom den godt nok er negativ. Straf kan føre til passivitet og usikkerhed hos personen der skal lære noget, og kan være årsag til en adfærd hvor man prøver at undgå straffen gennem løgn og snyderi. Til sidst kan de resultere i modkontrol, altså at den der straffes går til angreb eller flygter fra situationen. Løsning --> ingen straf eller straf med anvisning om ønsket adfærd. For at udslukke uønsket adfærd skal man ignorere den ifølge Skinner – desværre er det bare ikke alt adfærd man kan tillade sig at ignorere.
- Skinner --> formning af kompliceret adfærd – del op i små dele og beløn dele der er del af den komplicerede adfærd, ignorer alt andet.
- Skinner --> vedligeholdelse af adfærd kan deles op i tre måder. Tidsbestemt forstærkning --> fast belønning i form af fx månedsløn. Skinner har opdaget at denne form for forstærkning sørger for at adfærden indlæres hurtigt, men den udvises ikke så ofte.; Mængdebestemt forstærkning --> et hvis antal ønskede reaktioner skal udvises før belønning. Skinner anbefaler fordi dyr er villige til at gentage adfærden mange gange før belønning.; Uregelmæssig forstærkning --> tilfældig belønning, ikke skemalagt. Effektiv fordi dyr udviser store mængder af ønsket adfærd uden at adfærden udslukkes. Kendes bl.a. fra ludomane mennesker og ”den enarmede tyveknægt”.
- Skinner --> tænkning er skjult adfærd, der tidligere er blevet anvendt i virkeligheden. Den har det fortrin at man kan genkalde mulige konsekvenser for den udføres. Følelser er fysiske reaktioner på adfærd. Personligheden er et sæt af komplekse vaner, der gennem tiden er dannet af forstærkede, udslukte og straffede SR-forbindelser.
- Watsons behaviorisme blev populær i USA, men blev kritiseret i Europa. Foregangsmændene for kritikken var Max Wertheimer og Wolfgang Köhler. De angreb den på to punkter, nemlig for at opfatte mennesket som en bunke SR-forbindelser og derudover for at opfatte menneskets evne til at forstå og opfatte omverdenen som indlært.
- Wertheimer --> opdagede at mennesker ikke opfatter verden som en masse enkeltdele men som gestalter eller helheder.
- Wolfgang Köhler --> menneskets adfærd er mere end summen af enkelte dele og at vigtige kognitive processer spillede en rolle i menneskets adfærd og handlinger.
- Köhler --> forsøg med aber og frugter. Kan ikke forklares ud fra tidligere teorier. Ifølge Köhler foretog aberne en mental omorganisering af objekterne for til sidst at danne en meningsfuld helhed – en gestalt.
- Edward C. Tolman --> så sig selv som behaviorist, men mente samtidigt at behavioristerne negligerede det kognitives virkning.
• Albert Bandura: imitation ?(belønning)? adfærd ? sikkerhed.
• En væsentlig del af adfærden tilegnes imitation og observation af andres handlinger.
• Man imiterer især personer man kan identificere sig med (samme køn, alder mv.), som man er trygge ved, eller som kan være til nytte for en selv
• Man tilegner sig kun den del af adfærden, man vurderer til at have en ønskelig effekt, eller som man har set giver positiv forstærkning til personen med adfærden
• Man assimilerer og akkommoderer fra verden til en selv
• Bandura mener at folk uden ordentligt nærmiljø finder rollemodeller i tv
• Adfærd fra en model vil hurtigt blive udslukt hvis ikke der er forstærkning
• Modelterapi = klienten observerer en model der fx tør gå ind i en bestemt situation
som klienten er bange for fx en video om et tandlægebesøg.
• Selvopfattelse = en persons egne forventninger til hvor godt/kompetent han er til at udføre bestemte handlinger. ? denne spiller ind på hvor og hvordan vi udfører, eller om vi vil udføre en opgave fx
• Høj selvopfattelse er mere motiverende, lav selvopfattelse er demoraliserende
• Vores selvopfattelse på et bestemt område stammer fra tidligere succes/fiasko på området, + observationen af andres succes/fiasko som vi sammenligner med vores, samt verbal påvirkning (vi kan verbalt overtales til at tro at vi er gode/dårlige – personlig erfaring kan hurtigt bevise os det modsatte)
• Depression – alt for lav selvopfattelse ? ingen handlinger sættes i gang der kan føre til succes

Brugbart svar (2)

Svar #7
20. maj 2007 af Hoys

There you go..

Skriv et svar til: psykologi teoretiker

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.