Egenkapital

Egenkapitalen findes i virksomhedens balance under passiverne, da det som sådan er noget virksomheden ”skylder” ejerne.

Definition på egenkapital

Egenkapital kan defineres som værende ejerne af virksomhedens regnskabsmæssige andel af virksomhedens finansiering.

Egenkapital på engelsk hedder 'equity'.

Hvad er egenkapital?

Egenkapitalen kan beregnes som forskellen mellem værdien af den gældende virksomheds aktiver fratrukket virksomhedens samlede gældssætning.

Egenkapitalen vil oftest være inddelt i:

  • Aktie/anpartskapitalen
  • Reserver
  • Andre henlæggelser

Aktie/anpartskapitalen er det nominelt indskudte beløb, som virksomhedens ejere har indbetalt i virksomheden.

Reserverne kan blandt andet indeholde overført over-/underskud, som ikke er blevet udloddet til virksomhedens ejere i slutningen af et givent regnskabsår.

Henlæggelser kan benyttes som en form for reserve, hvis den gældende virksomhed eksempelvis vælger at foretage en opskrivning af sine aktiver, hvilket vil skulle modsvares med en opskrivning af egenkapitalen.

Egenkapitalopgørelse

Den regnskabsmæssige udarbejdelse af egenkapitalen, ogås kaldet egenkapitalopgørelsen, er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Der findes to forskellige måder at opgøre sin egenkapital på:

  • Den summariske metode
  • Den fuldstændige metode

Den summariske metode viser udviklingen i egenkapitalen fra primo til ultimo samlet set for de forskellige poster, der indgår i egenkapitalen.

Den fuldstændige metode viser primo, ultimo samt til- og afgange i løbet af regnskabsåret for hver enkelt post, der indgår i egenkapitalen.

Virksomheder i regnskabsklasse B (Små aktie- og anpartsselskaber) har frit valg mellem de forskellige metoder, mens virksomheder i regnskabsklasse C og D (Mellemstore og store aktie- og anpartsselskaber) skal udarbejde deres egenkapitalopgørelse efter den fuldstændige metode.

Herudover afhænger egenkapitalens størrelse fra virksomhedens etablering også i høj grad af, hvilken selskabsform der er tale om. Der forekommer en række krav til anparts- og aktieselskaber om, hvor stor en aktie/anpartskapital der skal indskydes i virksomheden fra dens etablering.

Aktieselskaber skal indbetale minimum 500.000 kr. ved etablering, og anpartsselskaber skal indbetale 50.000 kr. ved etablering.