Generelt

Aflysninger af 3.g eksamener

05. januar 2021 af superhesten
Hej SP,

Jeg ved at der sidder en masse kloge og erfaren mennesker bag skærmene lige nu og jeg vil derfor gerne spørge om noget.

Årgangen 18/21 har haft mere virtuel undervisning end nogen andre årgange, hvilket skyldes de virtuelle SRP forberedelser, undervisning i 2.g og nu også meste af 3.g. Mange elever har kunne mærke et kæmpe fald af kvaliteten på undervisningen enten pga. mangel på motivation eller dårligere lærer-elev kontakt.

Derfor har man oprettet et borgerforslag, hvor man forslår at nuværende 3.ger skal have samme betingelser som forrige årgang med hensyn til aflyste eksamener:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06129&fbclid=IwAR2EPw0eau-3G7WxyCFsZh8tHLJJLdduXjAAO3lvw-9q5r3um3alpF3mS0U

Dette er noget jeg personligt støtter op omkring. Mit spørgsmål er dermed hvad jeres holdning er samt hvad man kan gøre for at sprede budskabet, få forlaget vedtaget osv.

Tak på forhånd

Brugbart svar (0)

Svar #1
05. januar 2021 af Krollo (Slettet)

Hey.. jeg går i 2.g.. hvorfor ikke også os? :) Jeg gider satme ikke til eksamen i tysk, det er så svært..

Men husk på, at selvom I ikke opnår jeres forslag, så vil I alle være i samme båd - din klasse og alle andre 3.g'ere i landet... Det er ikke et svar på dit spørgsmål, men hvis du er bekymret, kan dig og dine klassekammerater tale til jeres lærer angående bekymringerne og måske overtale læreren til at 'sænke' sine forventninger. Det vil ikke sige, at I skal lære mindre, men at læreren skal have forståelse over for jeres situation.. det tror jeg dog, at de fleste allerede har.


Svar #2
05. januar 2021 af superhesten

Hej Krollo, 

Tak for dit svar :)

Jeg synes helt sikkert også at 2.g'erne skal have en fair chance og få aflyst eksamener eller lign. Med det sagt er forslaget ikke en måde at "få aflyst eksamener fordi det er svært" eller fordi det er lidt hyggeligere med tidlig sommerferie, men egentlig fordi at ekstremt mange gymnasieelever føler et større press end hvad en normal 3.g'er uden hele corona situationen har oplevet. 

Desuden lyder det som en underlig ide med lavere forventninger til eksamener. For i sidste ende er det svært at bede lærer om at skrue ned for forventninger, da det ikke er til at vurdere, hvor meget læreren skal forvente. Desuden er det en meget subjektiv holdning, som kan variere fra lærer til lærer. Ergo må den mest effektive og rationelle løsning på problemet være at lette for antal eksaminer, så vi ikke oplever et større pres end hvad en 3g'er mentalt bør udsættes for. 


Brugbart svar (2)

Svar #3
05. januar 2021 af Krollo (Slettet)

#2

Det er selvfølgelig rigtigt, og jeg lavede også bare sjov :) Men husk, at det muligvis vil give bagslag, idet det bliver endnu sværere for jeg, når I skal til eksamen på universitetet. Dog er det vel jeg, der skal beslutte, hvad der er bedst for jer, og karakterer betyder som regel ikke så meget på uni som i gymnasiet, (så vidt jeg har forstået).

Hvis I godt vil promovere forslaget, så prøv at skrive om det og dele det på de sociale medier. Der er nok flest unge, der vil opdage det der. Ellers kan I skrive om det på Lectio og bede jeres elever fra andre gymnasier om at skrive det på deres Lectio. Eller I kan prøve at skrive et debatindlæg // en announce // artikel i avisen. Evt. kan I også få jeres lærere til at hjælpe med til sagen -- i min kommune har lærerne eksempelvist møder på tværs af gymnasierne angående coronavirus eller sådan noget, hvor de kan diskutere emnet.


Brugbart svar (1)

Svar #4
05. januar 2021 af Poseidon1

Går selv i 3.g, og synes også det er rigtig træls, at vi nu alle er hjemsendt igen. Foråret står på SRP, terminsprøver og til sidst de afsluttende eksamener efter 3 års skolegang. Læste tidligere at undervisningsministeren havde det i baghovedet angående forholdene for sommerens eksamener, så vi bliver forhåbentlig hørt. Dog håber jeg bare, at nu hvor vi er afgangselever får hurtigst mulig lov til at komme tilbage til den fysiske undervisning. Jeg føler dog at folk er gået lidt tidlig i gang med borgerforslag om at aflyse sommerens eksamener, når nu de nuværende restriktioner udløber d. 17.januar. Hvis det forlænges yderligere til at vi må komme tilbage midt februar eller efter vinterferien, så kan jeg sagtens forstå det, men lige nu synes jeg, at det er alt for tidligt.


Brugbart svar (1)

Svar #5
05. januar 2021 af spindeltrappe

Jeg synes også, I skal have en snak med læreren om en forståelse af situationen.
Eksamener er også rigtigt gode som springbræt til universitets eksamener.
Forstår godt, at jeres situation er frustrerende, men hvad med de elever, der ville fokusere på eksamen frem for årskarakterer?
Fint, I tager stilling til emnet og udtrykker dette.

Brugbart svar (1)

Svar #6
05. februar 2021 af Poseidon1

Så er der langt om længe kommet en update på det hele


Grundskolen:
- For elever i 9. klasse: dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig) og matematik (skriftlig).
- For elever i 10. klasse: dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig).
- Alle øvrige prøver aflyses. Herunder den praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. klasse, de to udtræksprøver i 9. klasse, og de frivillige prøver i 8. og 9. klasse.
- Ved de aflyste prøver får eleverne ophøjet deres sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Her gælder det, at udtrækket fastholdes, så elever får ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket.
- Der gives mulighed for lokalt at tage højde for, hvad der er blevet undervist i og se bort fra visse dele af den undervisning, der er foregået som nødundervisning, når de mundtlige eksamensspørgsmål skal udarbejdes.
- Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til medio juni.
Gymnasiale uddannelser:
- For elever i 1.g og 2.g: Der udtrækkes 1 prøve i 1.g og 1 mundtlig prøve i 2.g. (Det prøvede vi virkelig at få aflyst, men det kunne vi ikke komme igennem med)
- For elever i 1.hf: Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver).
- For elever i 2.hf: Dansk (skriftlig), 3 mundtlige prøver.
- For elever i 3g.: Mundtligt forsvar af SRP/SOP, dansk (skriftligt), 2 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag.
- Htx-elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen kan vælge at få karakteren for det skriftlige produkt annulleret og gå til mundtligt forsvar mhp. en samlet karakter (som kan være lavere ned tidligere modtagne karakter). Fravælger eleven, der har afsluttet SOP i vinterterminen, det mundtlige forsvar, skal eleven til 3 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag.
- For kursister på hf-enkeltfag/GSK/SOF: Det er forskelligt, hvor mange prøver, den enkelte kursist skal op til, men der bliver et maksimum på 4 prøver i alt, herunder EP-forsvar.
- Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse: Én mundtlig prøve.
- Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse: Mundtligt forsvar af EOP, dansk (skriftlig) samt yderligere 2 mundtlige prøver (tekniske eux-elever, der har aflagt en eller flere af disse prøver udtrækkes hvis muligt i andre tilsvarende prøver).
Eleverne sikres overgang mellem forløb i eux’en uanset prøveaflysning. Der lægges således op til at, at de afsluttende prøver for eud-fagene fortsat afholdes. Det gælder også for eux-elever.
- Hvis prøverne ikke er nævnt her, så er det fordi, de aflyses.
- Prøver der fjernes helt fra udtrækket: De mundtlige prøver i matematik aflyses på alle niveauer, og de skriftlige prøver i matematik på C- og B-niveau aflyses. Der tilbydes en frivillig, skriftlig intern prøve i matematik B, som indikerer, om eleven har behov for indhentning af et fagligt efterslæb ved et ekstra kursus. Resultatet af prøven må ikke have indflydelse på den skriftlige standpunktskarakter.
- Institutionerne får mulighed for lokal aflysning af prøver i fag med praktisk dimension, som fx teknikfag og teknologi på htx samt naturvidenskabelige og kunstneriske fag, hvis institutionens leder vurderer, at eleverne ikke har kunnet modtage tilstrækkelig undervisning/forberedelse med fysisk tilstedeværelse pga. COVID-19-relateret nedlukning. Ved aflysning af prøven vælges hvis muligt en anden prøve i prøvefagsudtrækket, så eleven ikke kommer til færre prøver end det centralt fastsatte antal prøver for elever på den pågældende årgang.
- Ved prøver, der fjernes fra udtrækket vælges, hvis muligt en anden prøve i prøvefagsudtrækket, så eleven ikke kommer til færre prøver end det centralt fastsatte antal prøver for elever på den pågældende årgang.
- Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål.
- Prøveudtrækket offentliggøres, når institutionen har kontrolleret eksamensplanen primo maj, så elever og lærere tidligere har kendskab til de fag, som der skal aflægges prøve i.
- Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til medio juni. Der afgives dog efter sædvanlig praksis standpunktskarakter i fag, som eleven skal til prøve i, inden prøven afholdes.
- Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på bekostning af det supplerende stof i undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.
Erhvervs- og voksenuddannelsesområdet samt forberedende tilbud:
Prøver der løbende afholdes fra den 1. marts til den 31. juli:
Erhvervsuddannelserne: Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, grundforløbsprøver og prøver i certifikatfag og prøver i uddannelsesspecifikke fag. Der bliver altså mulighed for en festligholdelse i forbindelse med svendeprøven.
AMU: Alle prøver, herunder certifikatkurser og øvrige kurser.
FVU: Dansk trin 4 og matematik trin 2 (kompetencegivende).
FGU: Alle prøver aflyses. I stedet gives en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale.
Prøveafholdelse på erhvervsuddannelserne, AMU og forberedende voksenundervisning (FVU) afholdes efter de almindeligt gældende nødprøveregler med mulighed for efter lokal vurdering at aflyse eller udskyde prøven. På AMU certifikatkurser mv. gælder de almindelige regler, da disse kurser er undtaget for hjemsendelse.
Øvrige prøver der afholdes med fast prøvetermin (AVU): Mundtlige prøver i dansk og dansk som andetsprog (niv. G, D) og matematik (niv. G, D) (som er optagelseskrav til hf og eud. Fagene på D niv. Indgår desuden i optagelsen til hf. Dette er under forudsætning af, at undervisningen med fysisk fremmøde genoptages fra 1. marts. Såfremt den fysiske tilstedeværelsesundervisning først genoptages efter 1. marts, forlænges undervisningen til 15. juni, og alle prøver aflyses og erstattes af standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer.
Prøver der aflyses: Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt her aflyses.
 


Brugbart svar (0)

Svar #7
05. februar 2021 af Krollo (Slettet)

#6

Uuuuh, det lyder godt. Jeg krydser fingre for, at jeg slipper for tysk.


Brugbart svar (1)

Svar #8
05. februar 2021 af Poseidon1

#7
Ja, slap for mundtlig tysk sidste år, hvilket ikke var helt så dårligt:-)) Håber det samme for dig

Skriv et svar til: Aflysninger af 3.g eksamener

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.