Resultatopgørelse

En resultatopgørelse skal vise forholdet mellem virksomhedens omsætning og de forskellige omkostningsposter for et givent regnskabsår. Resultatopgørelsen vil i sidste ende vise virksomhedens over- eller underskud, og den ændring dette vil medføre for virksomhedens egenkapital.

Der findes kun to forskellige indtægtsposter i resultatopgørelsen:

  • Nettoomsætningen
  • Renteindtægterne 

Oftest vil renteindtægter og renteomkostninger dog samles i én post under navnet ’netto renteomkostninger’, da renteomkostningerne oftest er større end renteindtægterne.

Der findes en lang række omkostningsposter til alle de forskellige områder, der findes i virksomheden. De forskellige omkostningsposter, der eksisterer i virksomheder, afhænger i høj grad af hvilken virksomhed, der er tale om. Eksempelvis vil der for handels- eller servicevirksomheder typisk være tale om vareforbrug, mens der ved produktionsvirksomheder vil ses nærmere på produktionsomkostninger.

Ud over de forskellige omkostnings- og indtægtsposter, der forekommer i resultatopgørelsen, vil der også sædvanligvis blive udregnet en række indtjeningsmål løbende gennem opstilling. Her vil der være tale om bruttofortjenesten, indtjeningsbidraget, resultatet af den primære drift, resultatet før skat samt årets resultat.

De forskellige indtjeningsmål benyttes i høj grad til at beregne yderligere nøgletal for virksomhedens regnskab, som kan benyttes til analysebrug. Disse nøgletal vil også vise, hvor store andele de forskellige omkostningsposter udgør af virksomhedens nettoomsætning, og på denne måde vil det være nemmere for virksomheden at vurdere, hvor der eventuelt vil skulle foretages effektiviseringer eller nedskæringer.

En resultatopgørelse vil kunne vises gennem brug af to forskellige metoder: den artsopdelte og den funktionsopdelte metode.

Den artsopdelte metode inddeler virksomhedens omkostningsposter efter deres art, hvilket betyder, at der kan være tale om vareforbrug, løn, husleje, osv. Opdelingen gælder hermed for alle virksomhedens omkostninger, uanset hvor de stammer fra i virksomheden.

Den funktionsopdelte metode opdeler omkostninger i virksomheden alt efter hvilken funktion, de har. Her vil omkostninger typisk inddeles i hhv. produktion, salg, administration og lignende funktioner i virksomheden. Dette betyder for eksempel, at virksomhedens lønomkostninger vil være delt ud på de forskellige funktioner i stedet for at være opstillet som én samlet lønomkostningspost.