Bogføring og regnskab

Bogføring og regnskab er helt grundlæggende når man skal drive virksomhed, da alle virksomheder skal aflevere et årsregnskab.

Hvad er bogføring?

Bogføring og regnskab betyder en registrering af alle de bilag, der vedrører en virksomheds økonomi. Bilagene, der skal registreres i virksomhedens årsregnskab, kan være forskellige former for fakturaer. Bilagene bliver registeret på en række forskellige konti, som hver især har deres plads i årsregnskabet.

Sådanne konti skal indeholde følgende oplysninger: Dato, kontonavn, kontonummer, bilagsnummer, beskrivelse, debet eller kreditpostering og en saldo med tilhørende debet- eller kreditsaldo. Alle bilag, der registreres på en konto, skal debiteres eller krediteres for at belyse, hvorvidt kontoens værdi bliver ”større eller mindre” alt efter hvilken konto, der er tale om. Saldobalancen på den givne konto belyser forskellen mellem debet- og kreditposteringerne.

Konti med en debetsaldo forøges ved at debitere og mindskes ved at kreditere, og konti med en kreditsaldo forøges ved at kreditere og mindskes ved at debitere. Dette princip, der bliver benyttet til de enkelte konti, vil også kunne benyttes i årsregnskabets resultatopgørelse og balance. Omkostninger og aktiver har hovedsagligt en debetsaldo, mens indtægter og passiver har en kreditsaldo. I forbindelse med registreringen af de forskellige bilag er det vigtigt, at der altid bliver foretaget lige store debet- og kreditposteringer. Dette princip kaldes det dobbelte bogholderi.

Eksempelvis vil du ikke kunne postere et varesalg uden at involvere minimum to forskellige konti med en debetpostering og en kreditpostering. Hvis en virksomhed sælger et parti varer for 25.000 kr. kontant, vil dette indebære en kreditering af posten for nettoomsætning/varesalg på 25.000 kr., så denne bliver større samt en debitering af kontoen for kassebeholdningen på 25.000 kr., og denne konto bliver herved også forøget.

Bogføring af moms

Hvis moms inddrages, skal der tages brug af en ekstra konto. Virksomheder vil oftest have konti til både købs- og salgsmoms, som påvirkes hver gang, virksomheden foretager et køb eller et salg. Det vil fremgå af de forskellige salgs- eller købsfakturaer, hvor meget momsen for de forskellige transaktioner er på. Herved skal der ved salg af et vareparti krediteres varens salgspris uden moms under nettoomsætningen samt momsen under kontoen salgsmoms. Der vil stadig skulle debiteres det fulde beløb under kassebeholdningen, da salgsmomsen er noget, virksomheder opkræver fra købere, og som virksomheden herefter skal tilbagebetale til Told & Skat.

Ved køb af varepartier skal virksomheder debitere værdien af deres varelagre, da disse på denne måde forøges, samtidig med at købsmomsen skal debiteres. Kassebeholdningen (hvis der er tale om kontantkøb) eller varekreditorer (hvis der er tale om køb på kredit) skal krediteres. Kassebeholdningen skal krediteres, således at denne bliver mindre, da der betales penge ud af virksomheden, mens varekreditorer også krediteres, da denne konto bliver forøget, fordi virksomheden nu skylder leverandøren flere penge i forhold til tidligere.

Mere om bogføring og regnskab

De forskellige konti, som en virksomhed opretter i forbindelse med sin bogføring, danner grundlag for virksomhedens kontoramme. Kontorammen skaber struktur over årsregnskabet for virksomheden, og giver herved en oversigt over, hvordan resultatopgørelsen og balancen skal opstilles.

Opstillingen af årsregnskabet kan ske ud fra først og fremmest at opstille en saldobalance, da denne opstilling indeholder en oversigt over samtlige konti, som en virksomhed arbejder med. Her vil det også kunne tjekkes, hvorvidt bogføringen er blevet udarbejdet korrekt, da saldobalancen altid skal stemme. Opstillingen af saldobalancen giver virksomheden yderligere mulighed for at foretage efterposteringer, som ikke nåede at komme med i den oprindelige opstilling af årsregnskabet.

Årsregnskabet vil herefter skulle inddeles i en resultatopgørelse, en balance og en egenkapitalopgørelse for de fleste virksomheder. Virksomheder, der befinder sig i regnskabsklasse A, vil ikke skulle inddrage en opgørelse af egenkapitalen.