Resultatbudget

Et resultatbudget indeholder de samme poster som resultatopgørelsen. Et resultatbudget er baseret på forventninger til virksomhedens omsætning og omkostningsposter i den kommende regnskabsperiode. 

Et budget er jo generelt en beskrivelse af forventningerne til en fremtidig periodes økonomi, hvorimod opgørelsen er det faktiske resultat. Der kan budgetteres omkring både den fremtidige indtjening og likviditet hos virksomheden. Budgettering er det økonomiske grundlag for en række af virksomhedens planer for fremtiden.

Budgetproceduren er inddelt i en aktiv fase og en passiv fase. I den passive fase tages der udgangspunkt i, at virksomheden i den kommende regnskabsperiode viderefører de handlinger, der er gennemført i den foregående periode. Det er først i den aktive budgetfase, at der udarbejdes de egentlige budgetter for det kommende regnskabsår. I denne fase medtages beslutninger om, hvordan virksomheden kan forbedre sin fremtidige økonomiske situation.

Resultatbudgettet kan udarbejdes på både direkte og indirekte vis.

Hvis resultatbudgettet udarbejdes på baggrund af hver enkelt varenummer, som den pågældende virksomhed arbejder med, vil der være tale om den direkte metode. Dog vil denne metode som oftest kun være brugbar for virksomheder, der har meget få produktnumre i deres sortiment, da det ellers ville optage for mange ressourcer at udarbejde resultatbudgettet i forhold til, hvad virksomheden ville få ud af det.

Den indirekte metode tager udgangspunkt i større produktgrupper eller virksomhedens samlede sortiment. Problemet med denne metode er, at virksomheder, der har produktgrupper der følger meget forskellige salgsmønstre, vil blive budgetteret samlet, og herved bliver der ikke taget hensyn til de forskellige produkter. For virksomheder med mange forskellige produkter kan det dog være en løsning at samle de mest sammenlignelige produkter under en produktgruppe og budgettere herudfra.

Posterne, der er medtaget i resultatbudgettet, stemmer overens med de poster, der måtte fremkomme i virksomhedens resultatopgørelse. Der tages udgangspunkt i en række poster, som virksomheden forventer vil ændre sig i løbet af den udvalgte budgetperiode. Oftest vil det være sådan, at man ser nærmere på, hvordan priserne og/eller afsætningen forventes at ændre sig i løbet af den kommende periode. Ændringer i afsætningen vil typisk kun have betydning for omsætningen og de variable omkostninger. Ændringer i priserne vil også have betydning for både omsætningen, de variable omkostninger og nogle enkelte poster for kapacitetsomkostninger. Dog vil det oftest være sådan, at kapacitetsomkostningerne vil ændres med et specifikt beløb og ikke en procentsats.