Kommunisme

Kommunisme er navnet på en række ensartede ideer, en ideologi, om en politisk holdning til samfundet. Kommunismen foreslår en samfundsmodel, som bygger på forestillingen om fælleseje, samfundsejede produktionsmidler og fælles ejendom.

Hvad er kommunisme?

Kommunisme kommer af det latinske ord ’communis’, som betyder fælles. Begrebet kommunisme blev første gang introduceret i 1840’erne af den franske socialist og forfatter, Étienne Cabets, men det var især den tyske socialist og samfundsteoretiker, Karl Marx, som videreudviklede kommunismens ideer.

Kommunismens ideologi fremfører idéen om, at den private ejendomsret helt skal afskaffes, og at alle borgere skal sikres samme adgang til samfundets goder. Her er det fælles bedste vigtigst, da det gavner flest mulige.

Borgerne har ikke krav på at købe eller investere i fast ejendom (f.eks. et hus eller en lejlighed), og alle bygninger, skoler og fabrikker skal enten tilhøre staten eller samfundet som helhed. Alle mennesker er lige, og der findes derfor ikke forskellige sociale klasser i et rent kommunistisk samfund.

Kommunismen i praksis

Kommunister ønsker fuld fælles kontrol over de traditionelle produktionsmidler (f.eks. miner, maskiner og fabrikker) og naturressourcer (f.eks. råvarer og jord) i samfundet. Kommunisme er derfor en form for avanceret socialisme, da den går fuldt ind for fælleseje af alle samfundets goder. Præcist hvordan kommunismen adskiller sig fra socialismen har altid været et spørgsmål til debat, men sondringen hviler i høj grad på kommunisternes tro på Karl Marx’ revolutionære socialisme.

Karl Marx mente, at socialismen skal indføres ved revolution, altså en konfrontation mellem arbejderklassen og borgerskabet. En sådan revolution vil medføre en komplet ændring af samfundet, hvor den private ejendomsret afskaffes og overføres til staten.

Karl Marx mente dog, at socialismen som samfundsmodel kun eksisterer i en overgangsperiode, da borgerne langsomt vil vænne sig til at leve i det socialistiske samfund og begynde at tænke kollektivt, dvs. på det fælles bedste. På den måde vil man udrydde den menneskelige egoisme og sikre, at alle sørger for hinandens ve og vel. Når det er sket, vil staten blive overflødig og miste sin magt, og alle sociale klasser vil være afskaffet. Dermed er samfundet reformeret og fuldt ud kommunistisk.

Kommunismens storhed og fald

Kommunismen som samfundsmodel er blevet forsøgt afprøvet af forskellige lande verden over. Efter Anden Verdenskrigs afslutning i Europa indgik en række østeuropæiske landes kommunistiske ledere aftaler om økonomisk samarbejde og militært forsvar (Warszawa-pagten). Det blev starten på en politisk opdeling af Øst- og Vesteuropa, som bl.a. viste sig ved opførelsen af en mur igennem Berlin for at adskille Vestens kapitalistiske lande fra Østens kommunistiske lande.

Fra 1950’erne til 1980’erne indførte lande som Sovjetunionen, Østtyskland, Polen, Ungarn og Bulgarien en lang række samfundsreformer med den kommunistiske ideologi som forbillede. Kommunisternes magt mødte dog hård modstand fra de vesteuropæiske lande, som støttede protester og demonstrationer organiseret af utilfredse borgere inde i de kommunistiske lande. Det førte i sidste ende til Berlinmurens (og kommunismens) fald og afskaffelsen af de kommunistiske regimer i de fleste østeuropæiske lande.

Kommunisme og kapitalisme

Kommunisme og kapitalisme (link) kan beskrives som to modstridende poler, der går ind for to vidt forskellige samfundsmodeller. Forskellen mellem kommunisme og kapitalisme er, at hvor kommunisterne går ind for fælleseje og kollektivisme, går kapitalister ind for privat ejendomsret. I et kapitalistisk samfund kan man frit sælge sin arbejdskraft, varer og kapital (f.eks. bygninger og maskiner) og beholde den indtjening og overskud, man får ud af det.

Kapitalisme kan minde meget om liberalisme, da teorierne indeholder mange af de samme synspunkter. Forskellen mellem kapitalisme og liberalisme er, at kapitalisme ikke er en ideologi, men i stedet et økonomisk system med et frit marked, hvor folk kan handle som de vil, uden at staten skal blande sig.

Nedenfor ses en række fundamentale forskelle mellem kommunisme og kapitalisme.

Kommunisme

Kapitalisme

Statens rolle

Staten er totalitær og bestemmer alt

Staten er demokratisk, og folket bestemmer

Ejendomsret

Staten har ret til at eje al ejendom

Borgere og virksomheder har ret til privat ejendom

Samfundsmodel

Samfundet er klasseløst, og alle borgere betragtes som ligeværdige

Samfundet er traditionelt opdelt i arbejderklasse, middelklasse og overklasse

Menneskesyn

Der fokuseres på fællesskabets velstand og fremgang

Der fokuseres på individets velvære og egne fremskridt i livet

Kommunistiske lande

På trods af forskellige landes forsøg med at indføre kommunistiske samfundssystemer har verden endnu ikke set et fuldendt kommunistisk samfund i praksis. Kritikere har også kaldt kommunismen for urealistisk – en utopi (link?). Kommunistiske ledere rundt omkring i verden har ofte både undertrykt deres befolkning og forfulgt kritikere af den kommunistiske ideologi for at kunne opretholde kontrollen over samfundet. Desuden har de kommunistiske lande som oftest haft en hierarkisk opbygning, der ikke stemmer overens med det kommunistiske ideal.

Kommunisme i Danmark

Danmark fik sit første kommunistparti i 1919 med dannelsen af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). DKP var stærkt inspireret af Den Russiske Revolution (link), hvor kommunister overtog magten i Rusland. DKP’s politiske støtte til de kommunistiske lande i Østeuropa, især Sovjetunionen, fortsatte helt frem til kommunismens fald i slutningen af 1980’erne. I 1989 var kommunisterne med til at danne Enhedslisten, som har været i Folketinget siden 1994.

Kommunisme i Kina

Kina har siden 1949 været en kommunistisk styret etpartistat, hvor kommunistpartiet holder nøje øje med alt, hvad der rører sig i samfundet. Politiske modstandere accepteres ikke, og befolkningen er underlagt skrap censur, f.eks. i forhold til deres færden på internettet.

Det kinesiske samfund er dog ikke fuldt ud kommunistisk, da Kina har meldt sig ind i den globale økonomi ved at gå over til markedsøkonomi (link) ligesom i Vesten. Dette har medført en enorm opblomstring af den kinesiske økonomi og en stor forbedring af kinesernes levevilkår og generelle velstand.

Kommunisme i Rusland

Rusland har en lang og kompliceret historie med kommunisme bag sig. Med Den Russiske Revolution i 1917 omstyrtede arbejderklassen zar-styret i Rusland, hvorefter kommunisterne tog magten og dannede Sovjetunionen.

Efter Anden Verdenskrig blev Sovjetunionen en af verdens supermagter, men i sidste halvdel af 1900-tallet sank Sovjetunionen ned i en dyb økonomisk krise, som forværredes af en stigende skepsis mod kommunismen fra utilfredse borgere rundt omkring i de østeuropæiske lande. Det førte til Sovjetunionens opløsning i 1991 og Ruslands dannelse som selvstændig stat.