Nationalisme

Nationalisme er navnet på en række ensartede idéer, en ideologi, om en bestemt holdning til samfundet. Nationalismens ideologiske historie går mange hundrede år tilbage, og nationalistiske tendenser har været at spore i lande over hele verden op gennem nyere tid.

Hvad er nationalisme?

Nationalisme betegner en ideologisk overbevisning om, at et land – en nation – kan og bør fungere som en identitetsskabende enhed i det politiske og/eller kulturelle samfundsliv. Der findes mange forskellige definitioner af nationalisme, men de fleste definerer nationalisme som et fænomen, der opstår og trives på baggrund af personlige forestillinger om, og tilknytningsforhold til, en bestemt nation. Man taler ofte om ”forestillede fællesskaber” og ”opfundne traditioner” i forsøg på at definere nationalismens karakter, da nationale følelser om et bestemt fællesskab og dets traditioner er bundet til det enkelte individ, som lever i den pågældende nation. Man kan eksempelvis tale om et nationalistisk synspunkt, hvis et individ føler et stærkt tilhørsforhold til dennes nation og dets fællesskab, traditioner, historie, normer osv., og mener, at nationens værdier er værd at beskytte, forsvare og kæmpe for.

Nationalismens udvikling

Nationalismen har haft mange forskellige udtryk og årsagssammenhænge gennem tiden, og har altid været et omdiskuteret og kontroversielt fænomen. I 1800-tallets Europa dukkede nationalismen op som en stærk kunstnerisk, social og politisk bevægelse, og selv den dag i dag præger nationalistiske strømninger det politiske miljø i Danmark, Europa og resten af verden.

Det er især spørgsmålet om, hvad der udgør en nation, som har ført til de forskellige definitioner af nationalisme. Det kan f.eks. være en tro på, at statsborgerskab bør begrænses til én etnisk, kulturel religiøs eller anden identificerbar gruppe i samfundet. Det kan også være forestillingen om tidligere fællesskaber i slægter, klaner, stammer osv., som er gået tabt over tid, og som nationalistiske bevægelser forsøger at genfinde og forstærke.

Undersøger man udviklingen af nationalismen i Danmark og Europa kan man se, hvordan nationalistiske tanker har præget forskellige tidsperioder. De nationalistiske bevægelser var i begyndelsen begrænset til nogle få intellektuelle, men over tid udviklede tankerne sig gradvis til politisk handling hen mod midten af 1800-tallet. Først i anden halvdel af 1800-tallet kan nationalismen dog siges at have udviklet sig til en rigtig ideologi.

I dag ses den voksende globalisering ofte som årsag til at fremkalde nationalistiske tanker hos befolkningsgrupper rundt omkring i verden, som ønsker at understrege deres nationale identitet. Disse tendenser kan både udgøre en fredelig bevidstgørelse om egen historisk og kulturel baggrund, men kan også føre til egentligt fremmedhad (xenofobi). Man diskuterer derfor ofte den voksende rolle, som nationalkulturer har fået at spille i forhold til at bekræfte nationale tilhørsforhold.

Nationalisme i Danmark

I Danmark er nationalistiske bevægelser især blomstret op i forbindelse med konfrontationer med Tyskland. Det sås f.eks. i begyndelsen af 1840’erne, hvor mange danskere ønskede, at den danske grænse skulle gå ned til floden Ejderen i den tyske delstat Slesvig-Holsten. Man mente nemlig, at dette område egentlig hørte til Danmark. Den voksende dansk-nationalistiske bevægelse førte desuden til den 2. Slesvigske Krig i 1864, som Danmark tabte til Tyskland. Nationalismen kunne også ses ved afstemningen om de sønderjyske områder i 1920, hvor Nordslesvig blev genforenet med Danmark. De nationalistiske følelser blomstrede desuden op igen som reaktion på den tyske besættelse af Danmark fra 1940-45.

I dag diskuteres det ofte, hvordan nyere former for etnisk og kulturel dansk nationalisme vinder frem i det danske samfund. Det sker bl.a. som reaktion på Danmarks voksende samarbejde med andre lande i den Europæiske Union (EU) og tilstrømningen af flygtninge og indvandrere fra især Mellemøsten.

Set med danske øjne kan nationalismen siges at have udviklet sig gennem tiden som følge af de omstændigheder, der har præget samfundet. Nationalismen kan derfor både beskrives som en national bevægelse, der bl.a. opstår på baggrund af truslen fra nabolande, og som en følelse der vokser frem på grund af nervøsitet eller tilbageholdenhed overfor fremmede kulturer, som slår sig ned i Danmark.

National symbolik

Nationale flag, nationalsange, eventyr, fortællinger og lignende symboler på national identitet kan betragtes som vigtige symboler i det nationale samfund. Sådanne symboler bruges derfor ofte af nationalistiske bevægelser i synliggørelsen og understregelsen af nationale tilhørsforhold.