LaTeX

bibliography

20. april 2015 af camilla_jensen (Slettet)

Hej

Jeg er ved at skrive et projekt, og har problemer med min litteraturliste.

Filen mylit.bib ser ud på følgende måde (og er lavet ved at åbne et nyt dokument i texmaker og save as mylit.bib)

@Article{pmid21406553,
Author="Chin, L. and Hahn, W. C. and Getz, G. and Meyerson, M. ",
Title="{{M}aking sense of cancer genomic data}",
Journal="Genes Dev.",
Year="2011",
Volume="25",
Number="6",
Pages="534-555",
Month="Mar"
}
 

og mit master dokument ser således ud:

%options - Define current doc as master
\documentclass[a4paper,
11pt,
% oneside, % enkeltsidet
% openany, % kapitler starter bare paa naeste side
oldfontcommands,
]{memoir}
% lidt marginer
\setlrmarginsandblock{3cm}{*}{1}
\setulmarginsandblock{3cm}{*}{1}
\checkandfixthelayout[nearest]
% stadard dansk opsaetning
\usepackage[utf8]{inputenc} %bogstaver; andre: ansinew, applemac eller utf8
%\usepackage[natbib=true,backend=bibtex8,citestyle=authoryear-ibid,bibstyle=authoryear,uniquename=init,firstinits=true]{biblatex}
%\addbibresource{FVTMAT2013Q3}
%\nobibintoc %% Suppress bibliography listed in table of contents
%FIGUR
\usepackage{tikz,url}
\usepackage[round]{natbib}
\usepackage{cite}
\usepackage[english]{varioref}
\setsecnumdepth{subsubsection}
\maxsecnumdepth{subsubsection}
%\settocdepth{subsubsection}
\usepackage{SASnRdisplay}
% also loads the caption package, so we need to use caption package
% macros to configure \caption
\renewcommand*\SnRRcodename{R~code}
\captionsetup{
labelfont=bf,
font=small
}
\usepackage[draft]{fixme}
\fxsetup{
layout=marginnote
}
%\captionnamefont{\bfseries\small}
%\captiontitlefont{\small}
% float page, place from the top
\makeatletter
\setlength{\@fptop}{0pt}
\makeatother
\usepackage[shortlabels]{enumitem}
\usepackage[english]{babel} % engelsk ops?tning
\frenchspacing
\usepackage{graphicx}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{kpfonts,microtype}
\usepackage[scaled]{beramono}
%\renewcommand\ttdefault{txtt}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{empheq}
% \usepackage[amsmath,thmmarks]{ntheorem}
\usepackage{amsthm}
%\usepackage{amsmath,bm,mathtools,bm} % god matematik
\usepackage{amsmath,amssymb,bm,mathtools,dsfont}
% fjerne automatisk sidetallet hvis kun een side i alt
\AtEndDocument{%
\ifnum\value{lastsheet}=1\thispagestyle{empty}\fi}
% sidetal nederst hvis der er et sidetal
\pagestyle{plain}
% fjern automatisk nummerering af \section og venner
%\setsecnumdepth{none}
\DeclarePairedDelimiter\abs\lvert\rvert
\DeclarePairedDelimiter\Avgs[]
\newcommand\given[1][]{\:#1\vert\:}
%For at kunne lavet et uafgængig-symbol
\newcommand\independent{\protect\mathpalette{\protect\independenT}{\perp}}
\def\independenT#1#2{\mathrel{\rlap{$#1#2$}\mkern2mu{#1#2}}}
\usepackage{xparse}
\newcommand\1{\operatorname{\mathds{1}}}
%\theoremseparator{.}
\newtheorem{theorem}{Theorem}[chapter]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lemma}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Proposition}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Corollary}
\newtheorem{definition}[theorem]{Definition}
%\theorembodyfont{\normalfont}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{example}[theorem]{Example}
\newtheorem{remark}[theorem]{Remark}
%\theoremstyle{nonumberplain}
%\theoremheaderfont{\normalfont\itshape}
%\theoremsymbol{\ensuremath{\square}}
%\newtheorem{proof}{Proof}
%\theoremstyle{empty}
%\newtheorem{proofof}{}
\let\proofof\proof
\let\endproofof\endproof
% overskrifter
\setsecheadstyle{\Large\bfseries\memRTLraggedright\boldmath}
\setsubsecheadstyle{\large\bfseries\memRTLraggedright\boldmath}
\setsubsubsecheadstyle{\normalsize\bfseries\memRTLraggedright\boldmath}
\usepackage{empheq}
\usepackage{blkarray}
\begin{document}
hej
%\include{stroke}
%\include{Theory}
%LITTERATURLISTE
\newpage
\nocite{*}
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{mylit.bib} %navn på dokumentet
\end{document}
 

Da jeg ikke selv har særlig meget forstand på LaTeX har jeg "lånt" en preamble, hvor det godt kan compile med litteraturliste og det hele. Benytter jeg så koden i min egen opgave, kan jeg ikke få det til at virke. 

Jeg håber nogen kan hjælpe mig med dette :)

Mvh

Camilla


Brugbart svar (0)

Svar #1
20. april 2015 af daleif (Slettet)

(1) mylit ikke mylit.bib

(2) Der er fejl i .bib filen, brug {Making} og ikke {M}aking, den sidste fjerne den saldte knibning.

(3) præcist hvilken fejl får du?


Svar #2
20. april 2015 af camilla_jensen (Slettet)

(1) og (2) er rettet, men det hjælper ikke.

problemet er bare, at jeg ikke får en fejlmelding, kun

c:/texlive/2013/texmf-dist/tex/latex/sasnrdisplay/SASnRdisplay.sty  -  You are using the caption package with the memoir class.


Brugbart svar (1)

Svar #3
20. april 2015 af daleif (Slettet)

Og hvad er problemet så? Kører du LaTeX, bibtex, LaTeX, LaTeX? F6, F11, F6, F1?

Får du ikke nogen litteraturliste frem?


Brugbart svar (0)

Svar #4
20. april 2015 af daleif (Slettet)

Du skal også lige erstatte {plain} med {plainnat} fordi du anvender natbib pakken, og den forventer et bestemt format. Så oversætter den fint for mig


Svar #5
20. april 2015 af camilla_jensen (Slettet)

Nu virker det. Jeg havde ikke forstået LaTeX, bibtex, LaTeX, LaTeX rigtigt, idet jeg havde lavet en F1 i master-dokumentet, F1 i bib-dokumentet, F1 i master og F1 i master. Men ved at bruge F6, F11, F6, F1 virker det :) Tusind tak for hjælpen :D


Brugbart svar (0)

Svar #6
20. april 2015 af daleif (Slettet)

Det er altid masteren man skal køre på. Husk at du i texmaker kan specificere hvilken fil der er master, efterflgende vil fx F1 oversætte netop denne fil.


Svar #7
20. april 2015 af camilla_jensen (Slettet)

options -> Define current document as master? Skal man gøre det hver gang man starter, eller er det nok at gøre det en enkelt gang?


Brugbart svar (0)

Svar #8
20. april 2015 af daleif (Slettet)

Hver gang man starter af en eller anden underlig grund (jeg anvender personligt en anden editor som har en mere robust måde at angive master, men denne editor er noget svære at lære at bruge)


Svar #9
20. april 2015 af camilla_jensen (Slettet)

Okay.

Men tusind tak for hjælpen - det var lige F11 der var mit problem :)


Skriv et svar til: bibliography

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.