Søgning på: kinesisk a. Resultater: 21 til 40 af 96
 • Lineær sammenhæng | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En lineær sammenhæng er tæt knyttet sammen med en lineær funktion og linjens ligning. Den grafiske afbildning for en lineær sammenhæng er nemlig en ret linje, ligesom de to førstnævnte. Mange lineære sammenhænge er ofte logisk åbenlyse.Det mest simple eksempel er en lineær sammenhæng mellem antal...
 • Newtons 1., 2. og 3. lov | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love. Newtons 1. lovInertiens lovEt legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.Newtons 2. lov...
 • Sinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Sinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinkler og sider i alle trekanter. Det gælder både en vilkårlig trekant samt en retvinklet trekant. I modsætning til sinus, cosinus og tangens, der kun gælder retvinklede trekanter, kan sinusrelationerne benyttes i beregninger med alle trekanter, l...
 • Dividere brøker | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel viser fremgangsmåden for at dividere brøker.At dividere med brøker er nemt, når man bare ved, hvordan man skal sætte beregningen op. Den nemmeste måde er at lave divisionen om til en multiplikation. Se artiklen Hvordan ganger man brøker?For at se hvordan man lægger brøker sammen og ...
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Omvendt proportionalitet | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Omvendt proportionalitet er en matematisk egenskab mellem to variabler, som betyder, at deres produkt er en konstant. En funktion kan være omvendt proportional, og i det tilfælde vil x og y have omvendt proportionalitet.Når to variabler er omvendt proportionale, bevæger de sig modsat af hinanden....
 • Tangens | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Tangens er den tredje trigonometriske funktion, foruden de to mest grundlæggende funktioner sinus og cosinus. Hvis sinus og cosinus er vanskelige at forstå, er tangens lige en tand mere kompliceret.På samme måde som med sinus og cosinus, er det ikke nødvendigvis afgørende, at man forstår tangens ...
 • Hypotenusen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hypotenusen er den længste linje i en retvinklet trekant.Retvinklet trekant med hypotenusen og kateterne markeret.En retvinklet trekant består af tre sider, hvoraf to af dem ligger vinkelret på hinanden, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sider kaldes kateterne.Hypotenusen ligger altid ...
 • Faktorisering | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Faktorisering er en række metoder til at bryde matematiske udtryk op i mindre dele, der ganges sammen.De forskellige dele af et gangestykke kaldes faktorer, og faktorisering går altså ud på lave et udtryk om, så det kun består af faktorer.Den simpleste form for faktorisering består i at lave et t...
 • Sekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En sekant er et linjestykke, der går mellem to punkter, primært på en kurve. Men en sekant kan også være et linjestykke mellem to punkter på en cirkelperiferi. Denne artikel beskæftiger sig primært med en sekant til en graf af en funktion.Sekant (den røde linje) mellem to punkter på en kurve. En ...
 • Median trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En median er et begreb der benyttes flere steder, både i trigonometri, geometri og i deskriptiv statistik. I denne artikel er det medianen i trigonometri, der er omdrejningspunktet. Median i trekant bør ikke forveksles med medianen i statistik, hvor den betyder noget helt andet.En median i en tre...
 • Sider i en trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel introducerer et sidestykke eller med andre ord sider i en trekant.En side eller et sidestykke eller en sidelængde samt vinklerne eller hjørnerne, er de fundamentale bestanddele i Trigonometri, der er et delemne under geometri. I geometrisk forstand kaldes sider også for 'kanter&...
 • Nulreglen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Nulreglen er en regel i matematik, der siger at hvis produktet af to tal giver nul, er mindst et af de to tal lig med nul.Altså når man har to tal, og kalder dem a og b, kan man skrive nulreglen op således:Det betyder at når a gange b er nul, så gælder det at a = 0 eller b = 0 (eller begge dele)....
 • Potensregneregler | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Potensregneregler gælder regning med potenser. Potensregnereglerne er indenfor matematikken regneregler på linje med addition, subtraktion, multiplikation og division.En potens er et tal der ganges med sig selv et antal gange.Eksempelvis kan regnestykket i stedet opstilles som en potens. multip...
 • Ohms lov | Elektricitet

  Kompendie
  Ohms lov beskriver sammenhængen mellem elektrisk spænding, modstand og strømstyrke (strøm). Ohms lov er ikke en egentlig fysisk lov, da forholdene den beskriver kun gælder for visse materialer.Størrelsen af elektrisk strøm fortæller os, hvor mange elektroner der bevæger sig per sekund. Hvis man s...
 • Procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Ordet procent stammer fra latin (pro cent) og betyder pr. hundrede. Eller hundrededele. Procent forkortes med det matematiske symbol . Men hvad er procent?I definitionen af procent er det vigtigt at tænke på, at hele værdien er dele. Procent betyder, hvor mange dele man har ud af de dele i alt....
 • Definition af tryk | Fysik formelsamling

  Kompendie
  TrykTryk er defineret som kraft per areal :Læs en mere udførlig artikel om tryk her.
 • Diskriminanten | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Diskriminanten er en matematisk størrelse, som blandt andet indgår i beregningen af en andengradsligning. Diskriminanten forkortes D. Diskriminanten for en andengradsligning er defineret således:DiskriminantformlenEn diskriminant er en hjælpestørrelse og er rent praktisk et skridt på vejen for at...
 • Inerti | Mekanik

  Kompendie
  Inerti er den egenskab ved fysiske objekter, der gør, at de vil beholde deres bevægelse eller stilstand, hvis de ikke bliver påvirket af nogen kræfter.Et eksempel på inerti er en billard kugle, der skydes afsted. Når man først har sat kuglen i gang, vil den fortsætte med samme hastighed i samme r...
 • Rombe | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En rombe (kan også staves rhombe) er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Ligesom et kvadrat er alle sider i en rombe lige lange og ligesom i et parallelogram er hver side parallel med den modstående side.Hvad er en rombe?Rombe.Romber kan ses som kvadrater hvis vinkler e...