Andre fag

Eksternt Regnskab (HA-Almen)

23. februar 2011 af 615243 (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Hej alle,

Jeg læser op til eksamen i eksternt regnskab, men sidder fast med ret mange spørgsmål, som jeg bare ikke kan finde svaret på. Håber virkelig, at der er nogen der kan hjælpe mig derude! :-) Ved det er mange, men I ville virkelig redde min dag og måske endda min eksamen ;)

1) Såfremt totalindkomsten i et givent år er mindre end årets resultat ifølge resultatopgørelsen indikerer dette, at …

2) Hvad betyder a’conto dagsværdi?

3) En forhøjelse af selskabskapitalen ved et kontantindskud medfører …

4) Bestyrelsen i virksomhed Z beslutter på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mellem jul og nytår 2008 en omstrukturering i virksomheden. I forbindelse med omstruktureringen skal alle medarbejdere i fabrik Z afskediges. Direktionen offentliggør planen og afskedigelser på et medarbejdermøde den 10. januar 2009. Den samlede fratrædelsesgodtgørelse er beregnet til 3.500 t.kr. Fratrædelsesgodtgørelserne skal …

5) Såfremt totalindkomsten i et givent regnskabsår er mindre end årets resultat ifølge resultatopgørelsen indikerer dette, at …

6) Er betalbar skat det samme som skyldig skat?

7) Inden for ”faldende-brøks-metode” kan jeg simpelthen ikke finde ud af hvor den brøk ved akkumulerede afskrivninger kommer fra, f.eks. her hvor Kostpris for maskine er kr. 10.000, Forventet levetid er 4år og Scrapværdi er kr. 2.000. Så skal vi finde det ultimo år 2:
Afskrivningsgrundlag: 10.000 – 2.000 = 8.000 (Kostpris – scrapværdi)
Akkumulerede afskrivninger år 3: 7/10* 8.000 = 5.600

8) En gevinst ved salg af en ejendom skal indgå …

9) Hvordan finder man årets nettooverskud i resultatopgørelsen? Er det noget ligende: Δegenkapital – udbetalt udbytte – årets totalindkomst?

10) Hvor skal nedskrivninger skal føres?

11) Virksomhed ABC har i 2007 indgået en kontrakt med K om opførelse af en fabriksbygning. Byggeriet er påbegyndt i 2007, og forventes afsluttet i 2008. Kontraktsummen er på 50 mio. kr. og de estimerede omkostninger er 40 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 opgøres de afholdte omkostninger til 60 mio. kr. Hvorledes påvirkes årsrapporten for 2007?

12) Virksomhed A yder i 2007 et 5-årigt lån på 10 mio. USD til sit datterselskab B i USA. Det er aftalt, at lånet forrentes på markedsvilkår og afdrages over 5 år. Hvorledes måles lånet i årsrapporten for 2007?

13)Forventet tab på debitorer er ikke en hensat forpligtelse fordi??

14) Entreprenørvirksomheden E A/S opfører en bro til en kontraktpris på 250 mio. kr. Arbejdet er påbegyndt i 2006, og de samlede omkostninger er estimerede til 200 mio. kr. Følgende oplysninger haves til udarbejdelse af årsrapport for 2007:
1. I årsrapport for 2006 er der medtaget et overskud på entreprisen på 10 mio. kr.
2. Samlede afholdte omkostninger på entreprisen i 2006 og 2007 beløber sig til 160 mio. kr.
3. Estimerede omkostninger til færdiggørelse i 2008 50 mio. kr.
Hvilket overskud vil virksomhed Y A/S indregne i sin årsrapport i hele mio. kr. for 2007?

15) Bestyrelsen i virksomheden ABC A/S beslutter på baggrund af det gode resultat for regnskabsåret 2007 at forslå udbytte til aktionærerne til vedtagelse på generalforsamlingen.
Skal udbytte for regnskabsåret 2007 medtages i regnskabsposten som eventual- eller hensat forpligtelse? Hvis nej (som det er), hvorfor?

16) Virksomhed A A/S har primo år 2004 anskaffet en maskine til en anskaffelsesværdi på 10 mio. kr., som afskrives lineært over 8 år med en scrapværdi på 2 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 ændres afskrivningerne for aktivet, således at den økonomiske levetid nedsættes til 5 år og scrapværdien til 0 kr. Bogført værdi ultimo 2007 udgør:

17) I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 bliver virksomhed ABC klar over, at årsrapporten for 2006 indeholder en fundamental fejl. Skal virksomheden oplyse om fejlen i ledelsesberetningen men ikke foretage korrektion i 2007 eller skal virksomheden oplyse om fejlen i ledelsesberetningen og foretage korrektion i resultatopgørelsen for 2007. Her er svaret "Hverken A eller B", så hvad skal de så?

18) I virksomheden ABC’s årsrapport for 2007 udgør pengestrømme fra driftsaktivitet 700 t.kr. Der foreligger følgende oplysninger for 2007:
Afskrivninger i 2007 250 t.kr.
Årets hensættelse til udskudt skat 100 t.kr.
(Primo / Ultimo) : Varedebitorer 3.000 t.kr. / 3.250 t.kr., Varebeholdninger 5.750 t.kr. / 6.000 t.kr., Varekreditorer 7.500 t.kr. / 7.250 t.kr.. Årets resultat i henhold til resultatopgørelse udgør..
 


Brugbart svar (2)

Svar #1
23. februar 2011 af emul0c

Jeg ville nok overveje at lade være med at lægge en hel roman op; men måske mere konkrete spørgsmål da folk ikke gider læse en kæmpe tekst frem med 18 spørgsmål.


Brugbart svar (2)

Svar #2
23. februar 2011 af emul0c

Men nogle få minutter på google og du har svaret på ca. halvdelen.


Skriv et svar til: Eksternt Regnskab (HA-Almen)

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.