Søgning på: filosofi metode. Resultater: 1 til 20 af 26
 • Kulstof-14 | Grundstoffer

  Kompendie
  Kulstof-14 er den isotop af grundstoffet kulstof, der har netop 8 neutroner i sin atomkerne, sammen med de 6 protroner der er kendetegnet for kulstofatomer – derfor tallet 14. Kulstof-14 er radioaktivt og henfalder til nitrogen-14 , der ikke er radioaktivt. Dette sker via beta-henfald. Hal...
 • Ideologi

  Kompendie
  Hvad er en ideologi?De fleste kender ordet ideologi og ved nok også, at det forbindes med ordet idé. Men hvad er ideologier egentligt, når man skal komme en faktisk definition på begrebet lidt nærmere?Ideologi betyder ’tanke’, ’begreb’, ’udseende’ og &rs...
 • Markedsudvælgelse | Internationalisering

  Kompendie
  Der forekommer tre forskellige metoder til markedsudvælgelse.De tre forskellige metoder tager udgangspunkt i vidt forskellige elementer, dog vil det fremkomme sådan for førstegangsbrugende virksomheder af disse metoder, at nærmarkeds- og tragtmetoden vil give nogenlunde samme resultat, da det oft...
 • Egenkapital

  Kompendie
  Egenkapitalen findes i virksomhedens balance under passiverne, da det som sådan er noget virksomheden ”skylder” ejerne.Definition på egenkapitalEgenkapital kan defineres som værende ejerne af virksomhedens regnskabsmæssige andel af virksomhedens finansiering.Egenkapital på engelsk hed...
 • Partiel integration | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Partiel integration er en metode til at integrere produktet af to funktioner.Partiel integration fungerer ved at man gør brug af følgende ligning:Denne ligning gælder altid. Den gælder også hvis man bytter om på f og g. Det afgørende er at man kan differentiere funktione f(x) og integrere funktio...
 • Resultatopgørelse

  Kompendie
  En resultatopgørelse skal vise forholdet mellem virksomhedens omsætning og de forskellige omkostningsposter for et givent regnskabsår. Resultatopgørelsen vil i sidste ende vise virksomhedens over- eller underskud, og den ændring dette vil medføre for virksomhedens egenkapital.Der findes kun to fo...
 • Marxisme | Ideologi

  Kompendie
  Marxisme er navnet på en teori om en politisk holdning til samfundet. Marxismen er opkaldt efter den tyske socialist, Karl Marx (1818-1883) og er baseret på hans idéer om et klasseløst samfund og ophævelsen af privat ejendomsret.Hvad er marxisme?Marxismen er en verdensanskuelse og en analy...
 • Internationalisering

  Kompendie
  Når en virksomhed skal overveje at bevæge sig ud på mulige eksportmarkeder, vil disse typisk skulle gennemgå en række processer, som skal medvirke til, at virksomheden entrerer på de rigtige markeder, som passer netop til virksomheden. Derfor vil der i det følgende blive gennemgået hvilke motiver...
 • Tragtmetoden | Internationalisering

  Kompendie
  Tragtmetoden er den mest ressourcekrævende metode, da den kræver omfattende markedsanalyser af de forskellige markeder, som man tager udgangspunkt i. Tragtmetoden kan også ses som en frasorteringsmetode. Dette er grundet, at man i starten tager udgangspunkt i, at man kan eksportere til alle poten...
 • Parallelogram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et parallelogram er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Navnet parallelogram henviser til at denne figur i geometrine består af parvis parallelle sider.Et parallelogram hvor alle fire sider har samme længde kaldes en rombe, og en rombe hvor alle fire vinkler er ens (rette...
 • Elektronegativitet | Atom

  Kompendie
  Elektronegativitet er en egenskab, som beskriver et atoms evne til at tiltrække elektroner.Hvert grundstof har et nummer, betegnet med symbolet χ, som er grundstoffets elektronegativitet. Jo højere elektronegativitet nummer et grundstof har, desto mere tiltrækker det elektroner.Elektronegativ...
 • Frekvens | Bølger

  Kompendie
  Frekvens er antallet af gange, en bestemt begivenhed gentager sig over en tidsperiode.Enheden for frekvens er Hertz (forkortet Hz), opkaldt efter den tyske fysiker Heinrich Hertz. Hertz er defineret således:Altså 1 Hertz betyder 1 begivenhed per sekund. Så hvis for eksempel et hjul drejer 3 gange...
 • Hvad er LEAN?

  Kompendie
  LEAN kan betegnes som en virksomhedseffektivisering som mange både private og offentlige virksomheder i Danmark og mange andre lande har implementeret. Formålet er at blive mere konkurrencedygtige i en tid hvor konkurrencen på markedet er større og effektiviseringer derfor synes nødvendige. Lean ...
 • Deskriptiv statistik | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Statistik er et af matematikkens hovedemner. Statistik er kort fortalt en metode til at udtrække information fra datamateriale.Statistik inddeles grundlæggende i deskriptiv statistik og i inferential statistik.Dette delkapitel i formelsamlingen handler om den mest simple af de to, nemlig deskript...
 • At dividere - hvordan dividerer man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I denne artikel vil vi vise hvordan man dividerer. At dividere går ud på at finde ud af, hvor mange gange et tal går op i et andet.Der findes forskellige metoder til at dividere i hånden. Her vil vi blot vise en af dem.Der findes også forskellige måder at skrive division på. Man kan bruge semicol...
 • Destillation | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  At destillere er en kemisk metode, som benyttes mange steder, blandt andet i spiritusfremstilling og i olieindustrienHvad er destillation?Destillation er en måde, hvorpå man kan separerer to sammenblandede væsker ved at udnytte, at de to væsker har forskelligt kogepunkt. Man destillerer ved at op...
 • Sildeben | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et sildeben i matematik er et udtryk, der knytter sig til linjens ligning og til funktioner. Et sildeben er et nyttigt værktøj til at beregne de hjælpepunkter, man skal bruge for at afbilde en funktion grafisk i et koordinatsystem.Et sildeben anvendes især i forbindelse med lineære funktioner, me...
 • Ioniserende stråling | Stråling

  Kompendie
  Ioniserende stråling er en form for stråling, der har nok energi til at ionisere andre atomer. Ioniserende stråling kan derfor være hvilken som helst form for stråling, men det forbindes hovedsageligt med radioaktiv stråling.Vi deler derfor ioniserende stråling ind i de samme tre grupper som radi...
 • Brøk til procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Når man har en brøk og skal omregne til procent, skal man gange brøken med 100 %. Man får derefter et kommatal, angivet i procent, som resultat. Eksempelvis som på en formel for procent ser således ud:Herunder kan du indsætte en brøk i lommeregneren, og udregne den procentdel som brøken svarer t...
 • Radioaktivitet | Kernefysik

  Kompendie
  Radioaktivitet er et fænomen i kernefysik, hvor en ustabil atomkerne henfalder ved at udsende stråling.Radioaktivitet forekommer når der en ubalance i atomkernen, enten i forholdet mellem protoner og neutroner, eller fordi der er for mange nukleoner (protoner og neutroner) eller fordi der er et e...

Forrige 1 2 Næste