Biologi

Hvor mange korrekte? Økologi

07. april kl. 16:28 af Hannah2121 - Niveau: A-niveau

Hej alle, 

jeg har svaret på følgende til følgende spørgsmål, og hvor egentlig gerne vide, hvor mange korrekte jeg har:

Dyrs stofskifte afhænger af andre ting end deres overflade:volumen forhold, f.eks. hvilken overordnet systematisk gruppe de tilhører. I dette konkrete eksempel antages det at de nævnte dyr alle vejer det samme.
Hvilket dyr har det mindste stofskifte?
1.snogen
2.pungrotten
3.den brune rotte
4.dværfalken
5.kæmpespurven

Svar: 4

Mange processer i økologien skalerer på en karakteristisk måde til organismernes størrelse. For nogle processers vedkommende forklares sammenhængen med, at relationen imellem overfladen og volumen (relativ overflade) ændrer sig med stigende organismestørrelse. Hvis man afbilder ln(organismestørrelse) på x-aksen og ln(relativ overflade) på y-aksen i et almindeligt lineært koordinatsystem, hvordan ændrer den relative overflade sig så med stigende organismestørrelse?
1.den stiger og hældningen er 0,66
2.den falder og hældningen er -0,33
3.den falder og hældningen er -0,75
4.den stiger og hældningen er 0,33
5.den falder og hældningen er -0,25

svar: 1

Et af de tiltag der gennemføres for at reducere kvælstofudledningen fra landbruget til havet har været etablering af vådområder langs vandløb i forbindelse med landbrugsområder. Disse områder bidrager til en reduktion af kvælstofudledningen til de danske farvande ved at:
1.stimulere den bakterielle denitrifikation og frigivelse af N2 til atmosfæren
2.stimulere den bakterielle kvælstoffiksering
3.øge ammoniakfordampningen til atmosfæren
4.stimulere nedbrydningen af det organiske kvælstof
5.stimulere nitrifikationen og dannelse af nitrat

svar: 1

Hvordan er den generelle sammenhæng mellem primærproduktion og sekundærproduktion?
1.positiv
2.negativ
3.der er ingen
4.sekundærproduktion topper ved intermediær primær produktion
5.sekundærproduktion følger en mætningsfunktion med primærproduktion, den flader ud vedhøje primærproduktion

svar: 1

Havet ud for den sydamerikanske vestkyst er et af de mest produktive i verden med primærproduktioner på 2-9 g C m-2 dag-1. Den ekstraordinært høje primærproduktion i disse områder skyldes især:
1. udledning af næringsstoffer fra land
2. høje vandtemperaturer
3. den store mikrobielle frigivelse af organisk stof i overfladevandet
4. tilførslen af næringsstoffer ved upwelling af bundvand
5. en høj græsning af primærproduktionen fra zooplankton

svar: 4

En del af primærproduktionen på en græssteppe græsses af planteædere som f.eks. gnuer og zebraer. På årsbasis har denne græsning:
1. en positiv effekt på primærproduktionen fordi det forbedrer planternes adgang til lyset
2. en negativ effekt på primærproduktionen fordi græsningen holder biomassen nede
3. ingen effekt på primærproduktionen fordi græsningen er ubetydelig
4. positiv effekt på primærproduktionen fordi græsningen medvirker til at regenerere næringsstoffer på græssteppen
5. negativ effekt på primærproduktionen fordi græsningen reducerer plantediversiteten

svar: 5

Hvordan kan herbivori resultere i forøget primærproduktion?
1. ved at tiltrække prædatorer
2. ved at inducere produktion af sekundærstoffer
3. ved at inducere øget rodvækst
4. ved at reducere selvskygning, mindske vandtab og recirkulere næringsstoffer
5. ved at inducere øget frøsætning

svar: 2

En gruppe studerende undersøger i et potteforsøg, hvordan planters vækst påvirkes af tilsætning af forskellige slags dødt plantemateriale til jorden. Forsøget laves på den måde, at der laves et antal potter, hvor jorden enten er blandet med døde blade af kløverplanter eller med døde egeblade. I hver potte sås et hvedefrø. Det viser sig nu, at planterne vokser bedst i potterne, hvor der er tilsat kløverblade og dårligst i potterne med egeblade. Hvad kan det skyldes?
1. kløverbladene er nemme at nedbryde og derfor går omsætningen så hurtigt, at der frigives meget CO2 som planterne kan udnytte, mens de mikroorganismer, der nedbryder egeblade slet ikke frigiver CO2 fordi lignin og cellulose i bladene er svære at omsætte.
2. kløverbladene indeholder meget protein, som planterne kan indbygge direkte, mens egebladenes kvælstof først skal frigives således at mikroorganismer kan optage det og danne det protein planterne skal bruge.
3. kløverbladene har højt indhold af kvælstof og nedbryderorganismerne udskiller overskydende kvælstof som ammonium, som planterne kan udnytte. I potterne med egeblade mangler mikroorganismerne kvælstof og der frigives derfor meget lidt eller intet uorganisk kvælstof, så planterne bliver kvælstofbegrænsede.
4. mikroorganismerne frigiver uorganisk kvælstof fra både kløverblade og egeblade, men fra kløverbladene frigives det direkte som ammonium, som planterne kan udnytte, mens det fra de svært nedbrydelige egeblade primært frigives som nitrat, som først skal omdannes til ammonium før planterne kan optage det.
5. mikroorganismerne frigiver uorganisk kvælstof fra både kløverblade og egeblade, men egebladene indeholder sekundærstoffer, som stimulerer denitrificerende bakterier. Den øgede denitrifikation bevirker at der fjernes kvælstof fra systemet så planterne bliver kvælstofbegrænsede

svar: 5

Udvaskning af nitrat fra landbrugsjord forurener grundvandet. En god måde at nedbringe nitratudvaskningen om efteråret og vinteren er:
1. holde jorden bar, uden planter, idet exudater fra planterødder stimulerer nedbrydningen og nitratproduktionen.
2. sørge for at jorden er velluftet (iltet); herved hæmmes nitratproduktionen.
3. udså en ny afgrøde og tilføre gødning samt pesticider, der hæmmer ukrudtet, idet pesticiderne også vil hæmme mikroorganismerne.
4. tilføre jorden organisk stof der så vidt muligt kun består af kulstof, ilt og brint.
5. tilføre så meget vand til jorden så miljøet bliver iltfrit hvorved mineraliseringen af organisk stof - og dermed nitratdannelsen - stopper

svar: 5 (nok forkert)

I hvilket af følgende systemer vil man forvente den højeste denitrifikationsrate?
1. vandsøjlen i et kystnært område
2. skovbunden i en regnskov
3. sedimentet i en næringsbelastet fjord
4. sedimentet i dybhavet
5. jordbunden på savannen

svar: 2

Der er mange organismer, der deltager i nedbrydningen af organisk stof i jordbunden. Ét af nedenstående udsagn er imidlertid ikke korrekt, hvilket?
1. avampe og bakterier står for primærnedbrydningen.
2. meso-faunaen (collemboler, mider) udskiller enzymer der nedbryder lignin.
3. mikro-faunaen nedbryder mikroorganismer og frigør N som derefter stimulerer nedbrydningen.
4. makrofaunaen flytter store mængder organisk stof rundt og øger derved mikrobiel nedbrydning.
5. faunaens effekt på nedbrydningen skyldes hovedsagelig at den stimulerer mikrobiel nedbrydning mere end det skyldes faunaens egen nedbrydningsaktivitet

svar: 2

Kan moderat græsningstryk øge artsrigdom i plantesamfund?
1. nej, aldrig
2. ja, hvis den foretrukne art er konkurrencemæssig dominant
3. ja, hvis den foretrukne art er konkurrencemæssig underlegen
4. ja, hvis der konsumeres tilfældigt blandt plantearter
5. ja, hvis plantesamfundet ikke er ressourcebegrænset

svar: 4

I en tropisk regnskov er kulstofpuljen i jorden:
1. større end i planterne pga. stor planteproduktion og hurtig omsætning
2. lavere end i planterne pga. hurtig omsætning
3. lige stor i planterne og jorden hvis skoven er i balance
4. større i mikroorganismerne end i planterne pga. den høje omsætning
5. større i mikroorganismerne end i planterne pga. den høje planteproduktion

svar: 1

Kredsløbet af kvælstof og fosfor ligner hinanden i følgende:
1. nedbrydning af mineraler (forvitring, weathering) er en hovedkilde til landplanters optag
2. omsætning af organisk stof er en hovedkilde til landplanters optag
3. hvert trin er afhængig af specifikke mikroorganismer
4. atmosfæren er den primære kilde til fornyelse
5. der indgår en gasformig forbindelse

svar: 4

Økosystemernes vigtigste kilder til kvælstof i et naturnært, terrestrisk, ikke-landbrugs økosystem er:
1. kvælstoffiksering og kunstgødning
2. denitrifikation og kvælstoffiksering
3. biltrafik og denitrifikation
4. kunstgødning og luftforurening
5. kvælstoffiksering og luftforurening

svar: (nok forkert)


Skriv et svar til: Hvor mange korrekte? Økologi

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.