Søgning på: fysik noter b niveau. Resultater: 1 til 20 af 97
 • Fysik Formelsamling

  Kompendie
  Fysik formelsamling - dækker pensum i C til A-niveau fysik.
 • Magnetfeltet fra en elektrisk strøm | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Lige lederStørrelsen af den magnetiske fluxtæthed i afstanden fra en lang lige leder med strømstyrke er givet ved: Højrehåndsreglen for elektromagnetismeRetningen af magnetfeltet er givet ved højrehåndsreglen: Grib med højre hånd om lederen med tommelfingeren i strømmens retning. De andre fing...
 • Kraft på en strømførende leder i et magnetfelt | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Et ret lederstykke med længden og strømstyrke vil i et magnetfelt med fluxtæthed blive påvirket af en kraft som er givet ved: Størrelsen af kraften er så givet ved: Hvor er vinklen mellem lederstykket og feltlinjerne.
 • Ladet partikel i et magnetfelt | Fysik formelsamling

  Kompendie
  En ladet partikel med ladning vil i et magnetfelt blive påvirket af kraften : Størrelsen af kraften vil derfor være givet ved: Hvor \(\theta\) er vinklen mellem partiklens bevægelsesretning og feltlinjerne.
 • Ideal-gas loven | Fysik formelsamling

  Kompendie
  En ideal gas er en gas hvis enkelte molekyler ikke påvirker hinanden. Hvor er antallet af partikler målt i mol, er antallet af partikler i gassen, er gaskonstanten og er Boltzmanns konstant.Bemærk: Selom loven kun gælder for ideelle gasser kan den med stor nøjagtighed anvendes på reelle gas...
 • Transformation | Elektricitet

  Kompendie
  Transformation er ændringen fra én ting til en anden eller ændringen af en egenskab. Vi vil derfor kunne tale om, hvad transformation er inden for mange forskellige fag og emner.Transformation fysikTransformation i fysik refererer primært til transformation af spænding i vekselstrøm.Veksel...
 • Newtons 1., 2. og 3. lov | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love. Newtons 1. lovInertiens lovEt legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.Newtons 2. lov...
 • Kapitel 8 | Dekadiske præfikser | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Her er udvalgte dekadiske præfikser, som typisk anvendes i fysikundervisningen.Dekadiske præfikser skal du have styr på, når du skal omregne størrelser til SI-enheder. Fx kan man sige at bølgelængden for rødt lys ca. er 700 nm eller 700 · 10-9 m. Navn Præfiks 10-tals potens ...
 • Kapitel 1 | Mekanik | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Mekanik
 • Bevægelse | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Acceleration og hastighedFor en stedfunktion .Øjeblikkelig hastighed til tiden . Fart er defineret som normen af hastigheden: Øjeblikkelig acceleration til tiden :Bevægelse med konstant accelerationdvs hvor er en konstant. Sammenhængen mellem hastighed og sted når begyndelseshastigheden er ...
 • Impuls og kollisioner | Fysik formelsamling

  Kompendie
  ImpulsImpulsen af en partikel som bliver påvirket med en kraft er defineret som: Impulsen af en partikel med masse og hastighed er produktet af den gennemsnitlige kraft og den tid hvori kraften virker: Læs mere om impuls i vores kompendie-sektion.KollisionerImpulsen i en kollision er altid...
 • Tyngdekraft | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Tyngdekraften på et legme med masssen , som befinder sig et sted hvor tyngdeaccelerationen er er givet ved: Bemærk: Tyngdeaccelerationen er ikke konstant, men afhænger bl.a. højden. Potentiel energi i et homogent tyngdefeltDen potentielle energi af et legme med massen i højden over nulpunkte...
 • Gravitation | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Gravitationskraften mellem to legmer med masserne og \(M\) i afstanden fra hinanden er givet ved: Potentiel energi i gravitationsfeltDen potentielle energi af to legmer med masserne og i afstanden fra hindenden er givet ved: Tabelværdi for gravitationskonstanten Kilde: NIST / CODATA 2010.
 • Elastiske kræfter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  En kraft er elastisk, hvis den er rettet mod et bestemt punkt, ligevægtsstillingen, og kraften er ligefrem proportional med afstanden \(x\) fra ligevægtsstillingen.Proportionalitetskonstanten kaldes for fjederkonstanten. Formel for svingningstid fjederSvingningstiden for en partikel med massen ...
 • Gnidning | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Gnidningskraften mellem faste, tørre flader, der bevæger sig i forhold til hinanden afhænger på følgende måde af normalkraften og gnidningskoefficienten :
 • Kapitel 2 | Ellære | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I dette kapitel kan du læse om resistans, kapacitor, spændingskilder og elektriske felter. Definition af spændingsforskelSpændingsforskellen er givet ved omsat energi per ladning :Definition af strømstyrkeElektrisk strømstyrke er givet ved passeret ladning per tid :Definition af elektrisk energ...
 • Resistans | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ohms lovSpændingsforskellen er givet på følgende måde af resistansen og strømstyrken . Ud fra Ohms lov kan følgende ligninger opstilles:Læs også en udførlig artikel om Ohms lov her med flere eksempler og brugen af både Ohms 1. og 2. lov.Erstatningsresistans i seriekoblingErstatningsresistansen ...
 • Kapacitor | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Elektrisk feltstyrke mellem pladerDen elektriske feltstyrke i en kapacitor er givet ved : når permittiviteten er konstant afhængig af isolatormediet mellem kapacitorpladerne og ladningstætheden er givet ved:Spændingsfald over kapacitorSpændingsfaldet over kapacitoren kan udtrykkes ved den ele...
 • Spændingskilder | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ohms 2. lovEn strømforsyning eller et batteri kan opfattes som en elktromotorisk kraft i serie med en resistor med resistansen , som kaldes strømforsyningens eller batteriets indre resistans. Hvis strømforsyningen er tilsluttet et kredsløb med strømstyrke , kaldes resistansen af dette kredsløb d...
 • Elektriske felter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I et elektrisk felt fra en punktladning vil en anden punktladning blive påvirket af en elektrisk kraft Coloumbkraften , som afhænger på følgende måde af afstanden mellem de to punktladninger : Hvor er enhedsvektoren rettet fra mod .Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis ders lad...

Forrige 1 2 3 4 5 Næste