Søgning på: naturgeografi begreber. Resultater: 1 til 20 af 36
 • Begreber | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Indenfor trigonometri er der en lang række begreber som anvendes i forbindelse med trekantsberegninger. Nogle begreber er specifikke for trigonometri. Andre begreber er af en mere generel karakter, og benyttes også andre steder indenfor geometrien.Du kan læse mere på de følgende sider:
 • Omkostningsleder | Porters Generiske Strategier

  Kompendie
  En omkostningsleder ønsker, at have lave omkostninger som deres konkurrencemæssige fordel og henvender sig til en stor målgruppe. En virksomhed, som både ønsker at have lave omkostninger og henvende sig til en stor målgruppe, må nødvendigvis også have en stor afsætning, for at kunne opnå de lave ...
 • Rentesregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rentesregning er det område indenfor matematik, der beskæftiger sig med prisen på penge/kapital. Man siger også, at rentesregning beskæftiger sig med kapitalens forrentning. Med rentesregning kan man beregne, hvilket beløb man samlet kommer til at opspare eller betale over tid. I rentesregning ta...
 • Geometri (plan) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometri er det emne indenfor matematik der omhandler former, figurer og størrelser.Geometri opdeles i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensioner og geometri (rum) i tre dimensioner. Dette kapitel i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling omhandler geometri i planen. Det vil sige den...
 • Termodynamik

  Kompendie
  Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.Termodynamikken har fire grundlæggende love:Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overf...
 • Trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trekanter findes overalt, og uden at tænke over det beskæftiger vi os med trekantede objekter hver eneste dag. Et tag, en kegle, en flise, et hjørne eller en spids. Særligt i håndværksfag bruges trekanter, trekantsberegning og trigonometri i praksis. Derfor er trekanter også noget håndværkere, ar...
 • Procentvis afvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentvis afvigelse er tæt forbundet med en procentvis ændring. Procentvis afvigelse er et begreb, der især knytter sig til de naturvidenskabelige fag, eksempelvis fysik og kemi, hvor man opererer med tabelværdier. Men det kan også sagtens være matematiske størrelser eller resultater.Når man ber...
 • Vækstrate | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Vækstrate er knyttet til både rentesregning og procentregning.En vækstrate er i økonomisk forstand den årlige procentvise stigning i enten indkomst, omsætning eller produktion. Vækstrate er derfor forbundet med begrebet rente der er defineret som en procentdel af kapitalen.Vækstrate er den proce...
 • Statistik | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Statistik er behandling af data. Det kan være mange typer data, eksempelvis tabeller, spørgeskemaer, registre og meget andet.Alle mennesker benytter i større eller mindre grad statistik i deres hverdag. Man bliver bombarderet med dem i TV, skolen og arbejdslivet.Statistik handler helt grundlæggen...
 • Observationssæt | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Begreberne observation og observationssæt hører til i den deskriptive statistik. Men hvad er en observation og hvad er et observationssæt?Der er mange begreber at holde styr på i deskriptiv statistik, men disse to er meget simple. Lad os starte med sidstnævnte.Et datasæt som skal beskrives, bland...
 • Standardafvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Standardafvigelse er et meget anvendt og nyttigt begreb i deskriptiv statistik. Standardafvigelse er en af de såkaldte statistiske deskriptorer.Spredning er et andet ord for standardafvigelse. De to begreber, standardafvigelse og spredning, anvendes som synonymer i denne artikel.Standardafvigelse...
 • Kapitalisme | Ideologi

  Kompendie
  Kapitalisme er navnet på et økonomisk system i samfundet, der går ind for privat ejendomsret og markedsøkonomi.Hvad er kapitalisme?Ordet ’kapitalisme’ kommer af det latinske caput, som betyder 'hoved'. Betydningen refererer i den forstand til det økonomiske begreb 'hovedsu...
 • Ioner | Atom

  Kompendie
  Hvad er ioner?En ion er et atom, der enten har optaget eller afgivet en eller flere elektroner. Elektroner har negative ladninger, og derfor vil et atom få en negativ ladning, når det optager en ekstra elektron, eksempelvis . Modsat vil atomet få en positiv ladning, når det afgiver en elektron, s...
 • Hældningskoefficient | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En hældningskoefficient beskriver udseendet på en ret linje, hvor stejl eller flad linjen er. Hældningskoefficient er udtrykt ved konstanten a i linjens ligning og a i en lineær funktion.Jo større a er desto stejlere er linjen. Hældningskoefficient a kaldes undertiden også for stigningstal, hældn...
 • Ækvivalent | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  Ordet ækvivalent betyder ifølge den danske ordbog: ’noget, der svarer til eller stemmer overens med noget bestemt’. Det er indenfor kemi en meget passende definition, og i de følgende afsnit vil et par af de begreber, hvor ordet indgår, blive forklaret.OlieækvivalentFørst og fremmest ...
 • Hyperbel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En hyperbel er en kurve defineret af en matematisk funktion, der har formen .Her er a en konstant. Det kræves derudover at , da man ikke må dividere med Hyperbel af funktionen .Hyperbler er blandt andet genkendelige på grund af, at x er forskellig fra nul. Det betyder nemlig at grafen aldrig skær...
 • Energi

  Kompendie
  Energi er svært at definere, da det kan betyde mange forskellige ting. Energi er aldeles grundlæggende i fysikkens verden, når man skal beskrive fysiske systemer, og især hvordan forskellige fysiske systemer påvirker hinanden.Hvad er energi?Energi er et begreb i fysik, som bestemmer styrken af fo...
 • Rød tråd - kohærens

  Kompendie
  "Rød tråd" i opgaven er en formulering man ofte støder på, når eksempelvis lærere definerer hvad der udgør den gode opgave. I denne artikel ser vi nærmere på rød tråd, der også kaldes kohærens med et andet udtryk. Kohærens og rød tråd benyttes derfor som synonymer i artiklen. Hvad menes...
 • Ideologi

  Kompendie
  Hvad er en ideologi?De fleste kender ordet ideologi og ved nok også, at det forbindes med ordet idé. Men hvad er ideologier egentligt, når man skal komme en faktisk definition på begrebet lidt nærmere?Ideologi betyder ’tanke’, ’begreb’, ’udseende’ og &rs...
 • Nazisme | Ideologi

  Kompendie
  Nazisme er navnet på en politisk bevægelse og en række ensartede idéer, en ideologi, om en ekstrem højreorienteret holdning til samfundet. Nazismen opstod i Tyskland kort efter afslutningen på Første Verdenskrig som modbevægelse til socialismen og som reaktion på det politiske og økonomisk...

Forrige 1 2 Næste